UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.92 Kb.
#4411


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1156/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh lại giá đất để tính tiền bồi thường GPMB xây dựng các trục đường ngang Khu kinh tế Hòn La tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2019 và kết quả điều tra khảo sát giá đất thị trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 288/TTr-TNMT ngày 22 tháng 4 năm 2015; Biên bản thẩm định giá đất cụ thể ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá các thửa đất số 34(1), 34(2-1), 35(1), 35(2), 35(3-1), 35(3-2), 8(1), 8(2), 8(3-1) tờ bản đồ địa chính số 58,59 xã Quảng Đông, cụ thể: Giá đất theo Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh là 185.000đồng/m2, nay điều chỉnh lên 336.000đồng/m2 tăng 151.000 đồng/m2.

Lý do điều chỉnh: Giá đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 thấp hơn giá đất vườn liền kề đất ở các dự án đã chi trả tiền bồi thường trên địa bàn xã Quảng Đông trong năm 2014.

(chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá đất đã điều chỉnh tại Điều 1 để áp giá bồi thường, hỗ trợ bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng các trục đường ngang Khu kinh tế Hòn La tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch; Chủ tịch UBND xã Quảng Đông; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và đối tượng được bồi thường hỗ trợ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3; KT. CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; PHÓ CHỦ TỊCH

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TM, TNMT.

Đã ký


Nguyễn Xuân QuangКаталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2015 -> VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 14.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương