3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T04
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/04
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T04
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/05
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T04
  Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh ban hành Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (redd+)”
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/12
  Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/05
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T04
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1276/QĐ
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1276/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/T10_2014
  Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế, xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T05
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/10
  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T05
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1302/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông; trung tâm giáo dục dạy nghề huyện, thị xã, thành phố năm học 2016 2017
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1328/QĐ
  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/05
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/T10_2014
  Kính gửi: Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc ubnd tỉnh
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/05
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T05
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư ven sông Lệ Kỳ dọc theo tuyến đường 36m, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1434/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  GIÁ ĐẤt cụ thể ĐỂ ĐẤu giá quyền sử DỤng đẤt thuộc khu vực giếng cau, phưỜng ba đỒN, thị XÃ ba đỒN
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1469 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  PHỤ LỤc giá ĐẤt cụ thể ĐỂ ĐẤu giá quyền sử DỤng đẤt tại khu vực trưỜng tiểu học lộc ninh – CƠ SỞ 2, XÃ LỘc ninh, thành phố ĐỒng hớI
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T05
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Danh mục các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh v/v giao kế hoạch tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8 tháng còn lại năm 2015
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T05
  Về việc cấp Bằng công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2016 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/12
  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T05
  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T06
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2015 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1633/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/08
  Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 1634/ct-ttg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
3cms/upload/qbportal/File/Files/file_chuongtrinhKH
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/12
  Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-LĐtbxh ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động- thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng thế giới
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/T9_2014
  UỶ ban nhân dân cộng hoà xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/07
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết điểm du lịch sinh thái suối Nước Moọc, tỷ lệ 1/500 chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/09
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòng độc lập- tự do- hạnh Phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/07
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1812/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T06
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1827/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/07
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  QuyếT ĐỊnh về việc thu hồi đất của Công ty tnhh dịch vụ và Thương mại Trung Dương tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với 253 lô đất ở thuộc
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1866/QĐ
  QuyếT ĐỊnh về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1889/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T04
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/07
  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ubnd cấp huyện tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/08
  QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/07
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  Về việc cấp Bằng công nhận Trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/10
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 212/bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/12
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T07
  QuyếT ĐỊnh về việc thu hồi đất của Công ty tnhh một thành viên
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/08
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 2122/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  GIÁ ĐẤt cụ thể ĐỐi vớI 40 LÔ ĐẤT Ở TẠi xã quảng phú, huyệN quảng trạch đỂ ĐẤu giá quyền sử DỤng đẤT
3cms/upload/qbportal/File/TuyenDung/2016
  Ủy ban nhân dân huyện tuyên hóA
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/T9_2014
  Phụ lục I bảng giá các loại xe ô tô dùng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn
3cms/upload/qbportal/File
  KẾ hoạch bổ sung một số NỘi dung về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và ĐÀo tạo huyện năM 2014
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T03
  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T02
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 398/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/02
  QuyếT ĐỊnh về việc công nhận xã thuộc huyện Bố Trạch
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T04
  Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình kinh tế, xã hội tháng 03 và 3 tháng đầu năm 2016
  Các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin & Truyền thông; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/05
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T03
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 527 /QĐ
  QuyếT ĐỊnh v/v quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/03
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường
3cms/upload/qbportal/File/TuyenDung/2016
  KẾ hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năM 2016
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T04
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòng độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Các sở, ban ngành cấp tỉnh
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/06
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
  TỈnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/03
  QuyếT ĐỊnh v/v quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T03
  QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của
  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Công ty tnnh 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu áp dụng tại
  V/v đấu giá quyền sử dụng đất 14 lô đất ở thuộc Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ sông Cầu Rào đến đường Nguyễn trường Tộ, thành phố Đồng Hới
  Về việc thay đổi tổ chức nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 931/QĐ-ubnd ngày 09/4/2015 của Chủ tịch ubnd tỉnh chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T04
  Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 954/QĐ
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2015/03
  Phụ lục chi tiết giá MỘt số DỊch vụ kháM, chữa bệnh trong các cơ SỞ kháM, chữa bệnh của nhà NƯỚc thuộc tỉnh quảng bình quản lý
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bìNH
3cms/upload/qbportal/File/VBPQ/2016/T07
  Về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành Thể dục, Thể thao
directory 3cms upload  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương