Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237tải về 37.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích37.61 Kb.
#5342


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

BAN CHỈ ĐẠO 1237

Số: 172/KH-BCĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Quảng Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2015KẾ HOẠCH


Tuyên truyền thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

mùa khô 2015 - 2016 và những năm tiếp theo

Căn cứ Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 253/KH-BCĐQG1237, ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; Kế hoạch số 232/KH-BCGQK1237, ngày 03/3/2014 của Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4 về triển khai thực hiện Đề án “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Thực hiện ý kiến kết luận của Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020.

Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2015 - 2016 và những năm tiếp theo như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn (CHDCND Lào) về ý nghĩa sâu sắc của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng này.

2. Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, tuyên truyền về tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào cho nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Khăm Muộn. Làm cơ sở động viên nhân dân 2 tỉnh tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ, giúp đỡ và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Tổ chức thực hiện chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chú trọng làm rõ một số quan điểm, chính sách như sau:

- Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng với sự phối hợp giúp đỡ của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc ta.

- Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn (CHDCND Lào) do Đội 589/Bộ CHQS tỉnh thực hiện. Mọi cá nhân, tổ chức trước khi tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ đều phải có ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

- Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là công việc khó khăn, phức tạp, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, khoa học, bám sát và hướng về cơ sở trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết hợp với lực lượng chuyên trách; với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, còn thông tin liệt sĩ thì còn tìm kiếm. Tuyệt đối không sử dụng thông tin từ các nhà ngoại cảm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng, giả danh, để trục lợi, làm tổn thương tình cảm thành kính tri ân của nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, gây mất ổn định chính trị, trật tự xã hội ở các địa phương.

2. Tuyên truyền về quy trình, thủ tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Lễ bàn giao, Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ; động viên, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng, nhân dân trong và ngoài nước, trong tỉnh cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Tuyên truyền kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phản ánh những bất cập cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện trong cơ chế, chính sách về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

4. Biểu dương, tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ; phê phán, đấu tranh với những thông tin sai lệch, bịa đặt, thiếu cơ sở khoa học; làm rõ những hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực trong quá trình thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

5. Tài liệu tuyên truyền:

Các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; bao gồm: Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 30/7/2012 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội khóa 13 sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến  năm 2020 và những năm tiếp theo; các kết luận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 1237…

Các văn bản, thông tư, hướng dẫn thông tin, dữ liệu và tài liệu do Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu, tỉnh có liên quan đến việc thực hiện Đề án.

III. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP

Các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phù hợp với đối tượng, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đạt hiệu quả cao nhất; trong đó các hoạt động cần tập trung chỉ đạo thực hiện là:1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Website tỉnh để thống nhất phương pháp thực hiện việc cung cấp các tin, bài, phóng sự về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường sử dụng thông tin, chương trình trên Chuyên mục, Chuyên trang Quốc phòng toàn dân để lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện Đề án.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ban CHQS cùng cấp phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn đảm nhiệm; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền theo ngành, lĩnh vực phù hợp với từng giai đoạn.

2. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt ở địa bàn thôn, bản, tổ dân phố

Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Đội quy tập 589 thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư để lồng ghép nội dung chương trình tuyên truyền về Đề án quy tập hài cốt liệt sĩ, với tìm kiếm, thu thập thông tin về mộ liệt sĩ tại các thôn, bản, tổ dân phố ở 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muộn (CHDCND Lào).3. Tổ chức in ấn tài liệu, phát hành tài liệu, cung cấp thông tin tuyên truyền cho nhân dân

- Căn cứ Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bộ CHQS tỉnh lựa chọn nội dung tiến hành in ấn tài liệu theo định mức quy định cấp phát cho UBND các xã, phường, thị trấn và Đội 589; làm phóng sự, phim tài liệu về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để chiếu trong nhân dân khi đơn vị đến các địa phương thực hiện nhiệm vụ khảo sát, quy tập để thực hiện công tác tuyên truyền.IV. THỜI GIAN

Từ tháng 11/2015 đến tháng 12/2016 và những năm tiếp theo.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh

Chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, thường xuyên kiểm tra định hướng tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.

2. Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh)

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Website tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp với các cơ quan chức năng như mở các chuyên trang, chuyên mục, đưa bài, tin về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước, hài cốt Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan in ấn tài liệu và làm phóng sự, phim tài liệu về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tuyên truyền.

3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Căn cứ vào nội dung kế hoạch, theo chức năng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch tuyên truyền ở cấp mình, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; tổ chức quán triệt, phổ biến chỉ thị, quyết định, đề án, thông tư, hướng dẫn… của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ ngành Trung ương và tỉnh Quảng Bình về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến từng phòng, ban, tổ chức Đoàn và các cấp hội, đoàn viên, hội viên thuộc đơn vị mình quản lý.

Thường xuyên nắm bắt dư luận, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết có hiệu quả trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần làm ổn định chính trị, xã hội.  4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Bám sát chỉ đạo và định hướng của trên, chỉ đạo Ban CHQS, đài Truyền thanh - Truyền hình địa phương phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của cấp mình để tổ chức thực hiện; đồng thời gắn công tác tuyên truyền nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với tuyên truyền các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương mình.VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí công tác tuyên truyền thực hiện theo Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg, ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC, ngày 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính và Hướng dẫn số 748/HD-LC-CS-TC, ngày 25/3/2015 của Liên cục Chính sách - Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số nội dung bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có phát sinh vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 (để b/c);

- Ban Chỉ đạo 1237 QK(để b/c);

- Thường trực TU, HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);

- Các thành viên BCĐ 1237 tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu VT, CS, Tr50.TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNHTrần Tiến DũngКаталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2015 -> VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 37.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương