UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 14.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.01 Kb.
#3401


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1076/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với 12 lô đất ở biệt thự thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Tây sông Cầu Rào, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Về việc quy định bảng giá các loại đất và phân loại đô thị, loại xã, khu vực vị trí đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2019 và kết quả điều tra khảo sát giá đất thị trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 259b/TTr-TNMT ngày 10/4/2015; Biên bản thẩm định giá đất cụ thể ngày 26/3/2015 của Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể đối với 12 lô đất ở biệt thự thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới phía Tây sông Cầu Rào, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, cụ thể:

Tổng diện tích 12 lô đất ở Biệt thự là: 4.446,7 m2;

Tổng số tiền 12 lô đất ở Biệt thự là: 23.510.995.000 đồng;

(Giá đất cụ thể của từng lô có phụ lục kèm theo).Điều 2. Giao UBND thành phố Đồng Hới phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của Sở Tư pháp, các ngành liên quan và địa phương tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND phường Đức Ninh Đông; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3; KT. CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; PHÓ CHỦ TỊCH

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TM, TNMT.

Đã kýNguyễn Xuân QuangКаталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2015 -> VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 14.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương