VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.52 Kb.
#6973


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

VĂN PHÒNG

Số: 1026 /VPUBND -TCD

V/v báo cáo tình hình thi hành

pháp luật về tiếp công dân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: - Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
UBND tỉnh nhận được Công văn số 1371/TTCP-PC ngày 28/5/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân năm 2015; sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân ở cơ quan, địa phương mình theo đề cương hướng dẫn kèm theo Công văn số 1371/TTCP-PC ngày 28/5/2015 của Thanh tra Chính phủ. Báo cáo của cơ quan, địa phương gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/7/2015 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của UBND tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện./.

(Kèm theo Công văn số 1371/TTCP-PC ngày 28/5/2015 của Thanh tra Chính phủ).


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);

- Lưu VT, NC, TCD.KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

Đã ký

Nguyễn Xuân KhiềuКаталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 8.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương