Sở Lao động Thương binh và Xã hộitải về 11.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.06 Kb.
#5952

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1297/UBND-VX

Quảng Bình, ngày 29 tháng 10 năm 2015

V/v triển khai phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều
Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố


Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020”;

Để chuẩn bị cho công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo tiếp cận nghèo đa chiều; trong khi chờ Chính phủ ban hành tiêu chí xác định hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đài PTTH Quảng Bình, Báo Quảng Bình xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và người dân về mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều; các tiêu chí xác định nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

2. UBND cac huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về việc chuyển đổi tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều tại địa phương mình. Việc tuyên truyền phải thực hiện từ cấp huyện, xã đến thôn, bản; đảm bảo từ cán bộ tham gia làm công tác giảm nghèo đến người dân hiểu được chủ trương của Nhà nước về công tác giảm nghèo.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực cần thiết để xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 ngay sau khi có Quyết định phê duyệt tiêu chí của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đài PTTH Quảng Bình;

- Báo Quảng Bình;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VX.PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trần Tiến Dũng
Каталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 11.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương