TỈnh đỒng nai số: 3800/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 129.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích129.91 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 3800/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBiên Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg ngày 06/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3313/QĐ.CT.UBT ngày 30/11/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 5947/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Xây dựng - Kiến trúc Miền Nam (ACSA) lập tháng 3 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 317/TTr-SXD ngày 23/11/2009,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa do Công ty TNHH Xây dựng - Kiến trúc Miền Nam (ACSA) lập tháng 3 năm 2009 với các nội dung chính sau:

1. Vị trí và quy mô lập điều chỉnh quy hoạch

a) Vị trí:

Khu vực nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Phía Đông Nam: Giáp xã Hóa An, thành phố Biên Hòa.

- Phía Đông Bắc: Giáp sông Đồng Nai.

- Phía Tây, Tây Nam: Giáp huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

b) Quy mô, tỷ lệ lập điều chỉnh quy hoạch:

- Tổng diện tích lập điều chỉnh quy hoạch: Khoảng 556,84 ha.

- Quy mô dân số: Năm 2010 khoảng 12.000 người.

Năm 2020 khoảng 17.500 người.

- Tỷ lệ lập hồ sơ: 1/2000.

2. Tính chất và mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch

- Xác định vai trò, tính chất, quy mô, cơ cấu phân khu chức năng sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông theo định hướng quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đã được phê duyệt năm 2003.

- Đáp ứng như cầu cải tạo, chỉnh trang đô thị theo kịp tình hình phát triển thực tế tại địa phương, định hướng dự báo trước cho tình hình phát triển dài hạn trong tương lai đến năm 2020.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Tạo căn cứ cho các công tác nghiên cứu tiếp theo về hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xác định cốt chuẩn cho các khu vực, thiết kế đô thị cho toàn bộ địa bàn phường.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Các chỉ tiêu áp dụng cho quy hoạch cải tạo đơn vị ở tại xã Tân Hạnh như sau: (QCXDVN 01:2008/BXD).

- Đất đơn vị ở: ≥08m2/người;

- Đất cây xanh: ≥02m2/người;

- Đất công cộng (giáo dục): ≥02m2/người.

Tiêu chuẩn đất cây xanh 02m2/người được tính cho các khu dân cư hiện hữu, diện tích cây xanh được bổ sung trong phạm vi các dự án nhà ở được triển khai mới trên địa bàn xã.

4. Quy hoạch sử dụng đất và giao thông đã được phê duyệt

BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Theo Quyết định số 3313/QĐ.CT.UBT ngày 30/11/2000 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất dân dụng

182,28

100
Đất ở

115,96

63,62
Đất công trình công cộng

6,47

3,55
Đất giao thông

35,99

19,47
Đất cây xanh TDTT

23,85

13,09

2

Đất ngoài dân dụng

67,72

100
Đất tiểu thủ công nghiệp

8,68

12,81
Đất giao thông đối ngoại

8,32

12,29
Đất dự phòng phát triển

27,05

39,95
Đất mặt nước ao hồ

23,97

34,95
Tổng cộng

250
Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng và bản đồ chồng ghép quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Tân Hạnh đã được phê duyệt kèm theo những vị trí điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cập nhật các dự án được duyệt trong thời gian qua và mở rộng quy mô từ 250 ha lên 606,12 ha. Tình hình quy hoạch sử dụng đất trước điều chỉnh như sau:

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỚC ĐIỀU CHỈNHSTT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

128,95

60,54
Đất ở hiện hữu

Đất ở dự án80,68

48,27


37,88

22,66


2

Đất dịch vụ đô thị

10,33

4,85

3

Đất giao thông

65,29

20,95

4

Đất cây xanh

8,44

3,96
Tổng cộng

213,01

100

5

Đất chức năng khác

343,90Đất tôn giáo, tín ngưỡng, di tích

0,80Đất hạ tầng kỹ thuật

0,10Đất giao thông ngoài đô thị

19,11Đất công nghiệp

40,10Đất phát triển du lịch

42,51Đất dự kiến phát triển du lịch

73,25Đất nông nghiệp

77,04Đất dự trữ phát triển

26,22Đất cây xanh, mặt nước không thuộc khu nhà ở

64,77
Tổng diện tích đất quy hoạch

556,91Tổng diện tích đất tự nhiên

606,91
5. Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

- Cơ bản giữ nguyên các lô đất ở hiện hữu đã sử dụng ổn định, chuyển đổi sang đất ở hiện hữu đối với những diện tích đất tăng lên do hủy bỏ một số tuyến quy hoạch đường hẻm không khả thi đối với những khu vực có mật độ dân cư đông. Sau khi điều chỉnh có xu hướng tăng diện tích, cụ thể:

+ Chuyển phần đất giao thông thuộc các quy hoạch hẻm hiện hữu sang đất ở hiện hữu nhằm đơn giản hóa bộ khung giao thông chính cho toàn xã.

+ Một số vị trí đất ở dự án dọc theo tuyến đường Phạm Văn Diệu (Hương lộ 26 cũ) sau khi cập nhật hiện trạng được chuyển đổi thành đất ở hiện hữu nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định về nhu cầu ở cho người dân địa phương.

+ Một số lô đất ở hiện hữu thu hẹp, mở rộng sau khi cập nhật một số tuyến đường theo quy hoạch chung của thành phố.

+ Ngoài ra còn một phần diện tích đất ở chuyển đổi thành đất giao thông do nắn tuyến, hoàn thiện góc vát một số tuyến giao thông.

- Đất ở dự án trên địa bàn phường được điều chỉnh theo hướng tăng diện tích nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở sau khi di dời các nhà máy, xí nghiệp ra khỏi địa bàn thành phố, đồng thời cập nhật các dự án khu dân cư đã được giới thiệu địa điểm và phê duyệt quy hoạch chi tiết.

- Cập nhật các dự án đã được phê duyệt: Khu dân cư của Công ty Công Thuần, khu dân cư của Công ty Cổ phần xây dựng Đồng Nai.

- Đất dịch vụ đô thị bao gồm các công trình hành chính, giáo dục, văn hóa, y tế, TDTT, chợ và các công trình thương mại dịch vụ được điều chỉnh theo hướng ổn định diện tích theo ranh công trình hiện hữu. Song song với việc tăng diện tích đất giáo dục, thương mại dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

- Bố cục lại mảng xanh đô thị cho phù hợp đồng thời có sự đầu tư tốt cho hạng mục cây xanh tập trung, đặc biệt là cây xanh đường phố và cây xanh cảnh quan ven sông rạch.

- Đất công trình tôn giáo - tín ngưỡng, di tích trên địa bàn xã được quy hoạch theo hướng ổn định diện tích và giữ nguyên hiện trạng nhằm phục vụ tốt hoạt động tín ngưỡng của người dân.

- Ngoài các chức năng đất đã nêu trên, trên địa bàn xã Tân Hạnh còn có một số chức năng đất khác như sau:

+ Đất công nghiệp trong địa bàn xã Tân Hạnh được giữ nguyên không di dời là dự án quy hoạch Cụm công nghiệp Gốm Tân Hạnh.

+ Đất hạ tầng kỹ thuật bao gồm bến đò được giữ lại theo hiện trạng và bãi chứa vật liệu xây dựng theo ranh dự án được duyệt.

+ Đất mặt nước tại khu vực phía Đông xã Tân Hạnh giáp với sông Đồng Nai, dọc bờ sông xây dựng bờ kè và bố trí cây xanh cách ly tạo cảnh quan ven sông và bảo vệ bờ sông.

+ Đất phát triển du lịch: Tại xã Tân Hạnh có mỏ đá đang khai thác theo định hướng chung sẽ ngưng khai thác vào năm 2010, tại đây hình thành hồ nước lớn thuận lợi cho việc phát triển du lịch thủy sản. Như vậy diện tích đất dành cho du lịch tăng đáng kể.

+ Đất dự kiến phát triển du lịch là phần đất tiếp giáp rạch Ông Tiếp và kênh nối từ sông Đồng Nai vào, nơi đây hiện trạng là đất nông nghiệp. Theo định hướng nơi đây dự kiến sẽ phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, vừa có thể sản xuất vừa mang lại thu nhập cho người dân.

- Thực hiện điều chỉnh một số nội dung khác theo phụ lục.

(Phụ lục kèm theo).

6. Nội dung điều chỉnh quy hoạch giao thông

Ngoài việc cập nhật các dự án đã được phê duyệt, điều chỉnh mở các tuyến đường giao thông mới có tính chiến lược lâu dài theo quy hoạch chung và mở rộng các tuyến đường dựa trên đường giao thông hiện hữu, hủy bỏ một số tuyến đường không khả thi, cụ thể như sau:

- Cập nhật các mặt cắt các tuyến giao thông theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đã được phê duyệt.

- Tuyến đường tránh (QH - D30) nối kết thành phố Biên Hòa với các khu vực lân cận có hướng tuyến trùng với đoạn cuối tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa theo quy hoạch chung được duyệt có lộ giới 60m. Việc mở rộng lộ giới quá lớn sẽ làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của dân cư dọc đoạn đường Bùi Hữu Nghĩa này. Do đó quy hoạch điều chỉnh đề xuất đường QH - D30 lộ giới 60m thay đổi vị trí hướng tuyến vào bên trong (phía Tây đường Bùi Hữu Nghĩa - khu vực ít dân cư) để tránh việc di dời, giải tỏa dân cư đã ổn định dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa.

- Tuyến đường giao thông Bùi Hữu Nghĩa được giữ nguyên. Tuyến đường này sẽ phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, tránh làm xáo trộn đời sống đã ổn định của dân cư dọc hai bên tuyến đường và tránh việc hình thành quá nhiều giao thông giao cắt trên tuyến đường QH - D30, là tuyến giao thông lớn (60m) có nhiều xe lưu thông.

- Hủy bỏ một số tuyến giao thông theo quy hoạch đã được duyệt tại khu vực mỏ đá do cập nhật lại ranh khu mỏ đá hiện đang khai thác.

- Điều chỉnh các tuyến giao thông nội bộ trên địa bàn xã.

- Điều chỉnh hủy bỏ một số giao thông do giữ lại hiện trạng đường đất đi vào đất phát triển du lịch.

- Kết nối, nắn tuyến và mở một số tuyến đường nhằm đảm bảo tính liên tục về giao thông và phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

a) Giao thông chính cấp đô thị:

- Đường QH - D30 (đường tránh Tỉnh lộ 16): Kết nối xã Tân Hạnh với xã Hóa An, tỉnh Bình Dương và ra Quốc lộ 1A. Lộ giới 60m (8m - 7m - 5m - 7,5m - 5m - 7,5m - 5m - 7m - 8m).

- Đường Bùi Hữu Nghĩa (Tỉnh lộ 16 cũ): Lộ giới 26m (6m - 6,5m - 1m - 6,5m - 6m).

b) Giao thông cấp khu ở:

Bao gồm các trục đường liên thông các khu ở trong phường, hợp cùng mạng giao thông chính tạo ra mạng giao thông cho toàn phường kết nối với mạng lưới đường chính của thành phố. Trong đó, tổ chức 08 trục đường chính:

- Đường Phạm Thị Diệu (Hương lộ 26 cũ) gồm 02 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến đường QH - D29 (mặt cắt 5 - 5) lộ giới 20,5m (5m - 10,5m - 5m).

+ Đoạn 2: Từ đường QH - D29 đến giáp ranh với tỉnh Bình Dương (mặt cắt 8 - 8) lộ giới 26m (7m - 12m - 7m).

- Đường QH - D21, QH - D22 và QH - D23 (mặt cắt 3 - 3): Lộ giới 17,5m (5m - 7,5m - 5m).

- Đường QH - D25 gồm 02 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đường QH - D23 đến giáp ranh với tỉnh Bình Dương (mặt cắt 6 - 6) lộ giới 21,5m (7m - 7,5m - 7m).

+ Đoạn 2: Từ đường QH - D29 đến đường Bùi Hữu Nghĩa (mặt cắt 3 - 3) lộ giới 17,5m (5m - 7,5m - 5m).

- Đường QH - D27 gồm 02 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đường QH - D26 đến đường QH - D10 (mặt cắt 7 - 7) lộ giới 24,5m (7m - 10,5m - 7m).

+ Đoạn 2: Từ đường QH - D10 đến đường QH - D22 (mặt cắt 5 - 5) lộ giới 20,5m (5m - 10,5m - 5m).

- Đường QH - D28 (mặt cắt 5 - 5): Lộ giới 20,5m (5m - 10,5m - 5m).

- Đường QH - D29 (mặt cắt 8 - 8): Lộ giới 26m (7m - 12m - 7m).

c) Mạng giao thông nội bộ:

Bao gồm các trục đường ngắn, lộ giới nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại trong khu ở, nối liền các trục đường đối nội, giao thông giữ nguyên khung giao thông chính, điều chỉnh hủy bỏ quy hoạch hẻm giao thông nội bộ không khả thi.

- Đường QH - D24 (mặt cắt 3 - 3): Lộ giới 17,5m (5m - 7,5m - 5m).

- Đường QH - D26 gồm 02 đoạn:

+ Đoạn 1: Từ đường QH - D25 đến đường QH - D29 (mặt cắt 5 - 5) lộ giới 20,5m (5m - 10,5m - 5m).

+ Đoạn 2: Từ đường QH - D27 đến đường QH - D29 (mặt cắt 4 - 4) lộ giới 20m (5,5m - 7,5m - 7m).

- Đường QH - D4, QH - D5, QH - D6, QH - D7, QH - D8, QH - D9, QH - D10, QH - D11 và đường QH - D12 (mặt cắt 2 - 2): Lộ giới 14m (4m - 6m - 4m).

- Đường QH - D1, QH - D2, QH - D3 và các đường giao thông nằm trong ranh các dự án khu dân cư (mặt cắt 1 - 1): Lộ giới 12m (3m - 6m - 3m).

(Phụ lục kèm theo).

7. Tổng hợp bảng cân bằng đất đai sau khi điều chỉnh

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐIỀU CHỈNHSTT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

157,74

64,73
Đất ở hiện hữu

Đất ở dự án93,77

63,97

2

Đất dịch vụ đô thị

16,78

6,89

3

Đất giao thông

61,86

25,38

4

Đất cây xanh

7,31

3,0
Tổng cộng

243,69

100,00

5

Đất chức năng khác

313,15Đất giao thông ngoài đô thị

Đất tôn giáo - tín ngưỡng

Đất hạ tầng kỹ thuật

Đất công nghiệp

Đất phát triển du lịch

Đất dự kiến phát triển du lịch

Đất cây xanh, mặt nước không thuộc khu nhà ở


16,48

0,96


1,94

31,53


133,55

62,80


68,89
Tổng diện tích quy hoạch

556,84Diện tích sông Đồng Nai

49,28Tổng diện tích tự nhiên toàn xã

606,12
8. Dự kiến những khu vực ưu tiên phát triển, những hạng mục ưu tiên đầu tư

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố Biên Hòa nói chung và xã Tân Hạnh nói riêng. Tình hình đầu tư cho phát triển cho xã Tân Hạnh cần có những bước đi thích hợp theo từng giai đoạn cụ thể như sau:

a) Giai đoạn theo kế hoạch ngắn hạn:

- Về quy hoạch sử dụng đất: Ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án lớn trên địa bàn xã để thay đổi căn bản bộ mặt đô thị.

+ Ưu tiên triển khai các dự án khu dân cư phục vụ tái định cư như khu dân cư Tân Hạnh, khu dân cư Công ty Cổ phần xây dựng Đồng Nai, khu dân cư Công ty Công Thuần, khu dân cư tái định cư nhằm tạo quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng và thu hút dân cư tập trung sinh sống.

+ Chú trọng triển khai khu đất nông nghiệp phía Tây Bắc xã thành đất du lịch sinh thái để tạo điều kiện phát triển kinh tế và tạo cảnh quan đẹp cho xã.

+ Tăng cường quản lý về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng theo đúng quy hoạch.

+ Các khu dân cư hiện hữu được giữ lại nhằm tránh giải tỏa, đền bù phát sinh nhiều bất cập không đồng tình của người dân.

- Về quy hoạch giao thông: Ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xã nhằm định hình khung giao thông chính cho toàn xã.

+ Ưu tiên đầu tư tuyến đường dự án Phạm Văn Diệu, đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa là hai tuyến đường chính trong đô thị có nhiều dân cư tập trung sinh sống tạo điều kiện cần cho sự phát triển của đô thị.

+ Đầu tư các tuyến giao thông chính đô thị, liên khu vực QH - D29, QH -D25, QH - D22, QH - D23, QH - D21 nhằm định hình mạng giao thông khung chính cho toàn xã cũng như liên thông với các phường, xã khác.

b) Giai đoạn theo kế hoạch dài hạn đến năm 2020:

- Chuyển đổi chức năng khu khai thác mỏ đá thành đất du lịch.

- Triển khai xây dựng các khu chung cư trong đô thị, tạo hình ảnh đô thị với các góc nhìn đẹp, hiện đại.

- Hoàn thiện mạng lưới giao thông toàn phường với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh.

- Chỉnh trang, thiết kế đô thị cho các tuyến phố.Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm

1. Ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch xã Tân Hạnh sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng. Quy định quản lý xây dựng cần nêu rõ chỉ giới các đường hẻm, khoảng lùi, tầng cao, mật độ xây dựng công trình cho từng đường hẻm, thời gian ban hành quy định quản lý là 30 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

2. UBND thành phố Biên Hòa và UBND xã Tân Hạnh có trách nhiệm công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung điều chỉnh quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

3. Căn cứ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 xã Tân Hạnh đã được phê duyệt và tình hình phát triển kinh tế xã hội, UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Tân Hạnh lập danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, công bố kèm theo quy định quản lý xây dựng làm cơ sở cho việc tổ chức cấp giấy phép xây dựng tạm.4. Rà soát, kiến nghị lập thủ tục điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành có liên quan đến địa bàn xã Tân Hạnh theo quy định của pháp luật.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, UBND xã Tân Hạnh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương