TỈnh đỒng nai số: 3351/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích11.54 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 3351/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 13 tháng 12 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh nội dung điểm a, mục 1, Điều 1

của Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND

tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu tái định cư tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 200/TTr-SXD ngày 18/11/2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 như sau:

Điều chỉnh nội dung điểm a, mục 1, Điều 1 của Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Giang Điền, huyện Trảng Bom từ phía Tây: Giới hạn bởi đường vào Khu công nghiệp Giang Điền thành phía Tây: Giáp khu dân cư hiện hữu.Điều 2. Các nội dung khác không liên quan đến việc điều chỉnh nêu trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 11/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ nội dung quyết định điều chỉnh được duyệt; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Trảng Bom, UBND xã Giang Điền có trách nhiệm cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng xã Giang Điền theo nội dung được điều chỉnh và quản lý việc thực hiện xây dựng theo nội dung quy hoạch được điều chỉnh nêu trên.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, UBND xã Giang Điền, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đinh Quốc Thái: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương