TỈnh đỒng nai ––––––––––– Số: 632/QĐĐc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 7.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích7.51 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

–––––––––––

Số: 632/QĐĐC-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––Biên Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2008QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000

phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa


Do sơ suất trong khâu dự thảo văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa như sau:

+ Tên Quyết định đã ghi: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa.

Nay sửa lại là: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa.

+ Các nội dung trong Quyết định đã ghi: phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa;

Nay sửa lại là: Phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa.Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái

Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai đã được đăng trên Công báo số 15 phát hành ngày 26/02/2008”
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương