TỈnh đỒng nai –––––––––– Số: 1453/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 34.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích34.21 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

––––––––––

Số: 1453/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––Biên Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Agtex

Long Bình tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 10160/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp nhận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty 28 (Bộ Quốc phòng) lập quy hoạch đầu tư Khu công nghiệp Agtex Long Bình tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Xét hồ sơ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Agtex Long Bình do Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc Miền Nam (ACSA) lập tháng 4/2007, đã thông qua Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch tỉnh theo biên bản cuộc họp số 11/BC-SXD ngày 26/02/2007 của Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 119/TTr-SXD ngày 18/5/2007 và đề nghị của Giám đốc Công ty 28 – Bộ Quốc phòng tại Tờ trình số 468/TTr-BĐS ngày 27/4/2007 về việc xin phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Agtex Long Bình tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Agtex Long Bình tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (kèm theo bản vẽ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH Xây dựng kiến trúc Miền Nam ACSA lập tháng 4/2007).

Điều 2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết trên với các nội dung sau:

1. Phạm vi, vị trí và quy mô lập quy hoạch

a. Vị trí: Khu công nghiệp Agtex Long Bình nằm ở phía Đông thành phố Biên Hòa, tiếp giáp Quốc lộ 15 và có phạm vi giới hạn như sau:
- Phía Bắc: Giáp khu dân cư phường Long Bình.

- Phía Nam: Giáp đất quốc phòng (Ban QLDA 45).

- Phía Tây: Giáp Quốc lộ 15 và khu dân cư.

- Phía Đông: Giáp suối Chùa và Khu công nghiệp Loteco.

b. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:

- Quy mô diện tích: 47,66 ha.

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/2000.

2. Tính chất, mục tiêu lập quy hoạch

a. Tính chất:

Là khu công nghiệp tập trung gắn với kinh tế Quốc phòng nằm trong hệ thống các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, kết hợp các dịch vụ hỗn hợp phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp.

Khu công nghiệp được lập với các ngành sản xuất có tính chất ít sử dụng nước, ít nước thải, công nghiệp ít gây ô nhiễm môi trường. Không bố trí các loại hình công nghiệp: May mặc, giày da, dệt, nhuộm.

b. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch thực hiện phân khu chức năng sử dụng đất, không gian cảnh quan kiến trúc cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn kết chung tại khu vực, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch.

- Tạo cơ sở cho việc lập dự án đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp theo quy định.

3. Quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a. Quy hoạch sử dụng đất:

Khu công nghiệp Agtex Long Bình được lập với tổng diện tích 47,66 ha quy hoạch chức năng sử dụng đất như sau:

- Đất XD nhà máy, xí nghiệp : 27,62 ha Chiếm tỷ lệ : 57,95%

- Đất khu điều hành, dịch vụ : 4,52 ha Chiếm tỷ lệ : 9,48%

- Đất công trình đầu mối kỹ thuật : 0,24 ha Chiếm tỷ lệ : 0,50%

- Đất cây xanh cách ly, công viên : 11,00 ha Chiếm tỷ lệ : 23,08%

- Đất giao thông : 4,28 ha Chiếm tỷ lệ : 8,98%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tổng cộng : 47,66 ha Tỷ lệ : 100%
b. Quy hoạch phân khu chức năng:

Khu đất lập quy hoạch được phân thành các khu chức năng gồm:

b1. Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp:

- Tổng diện tích 27,62 ha, được chia trung bình từ 1 - 2,5 ha/nhà máy.

- Mật độ xây dựng trong từng nhà máy, xí nghiệp:

+ Xây dựng hợp khối: 70% - Tỷ lệ cây xanh ≥ 20%.

+ Xây dựng phân tán: 50% - Tỷ lệ cây xanh ≥ 20%.

- Tầng cao trung bình từ 1 - 3 tầng.

b2. Đất khu điều hành, dịch vụ:

- Tổng diện tích đất thương mại, dịch vụ 4,52 ha.

- Mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất 0,6 - 0,8. Tầng cao trung bình 3 - 12 tầng.

c. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

Nghiên cứu hướng tổ chức không gian cảnh quan dựa trên mối tương quan tổng thể, đảm bảo kết nối hạ tầng theo quy hoạch chung và các dự án kế cận, khu quy hoạch được nghiên cứu tổ chức bố cục theo nguyên tắc cơ bản:

- Đảm bảo thuận lợi trong liên lạc giữa các khu chức năng với nhau trong nội khu, cũng như hợp lý trong mối liên hệ với khu vực.

- Các nhà máy xí nghiệp được bố trí theo từng lô đất, có hệ thống giao thông đối nội thuận tiện, tận dụng tối ưu được sự thông thoáng cho từng nhà máy xí nghiệp.

- Quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, xen kẽ khu hoa viên cây xanh tạo cảnh quan, môi trường trong lành cho toàn khu công nghiệp.

- Tổ chức dãy cây xanh cách ly với dòng suối tiếp cận khu công nghiệp.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Thực hiện theo quy chuẩn, quy phạm Việt Nam hiện hành và các quy phạm xây dựng có liên quan.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a. Quy hoạch hệ thống giao thông:

Hệ thống giao thông chính của dự án bao gồm các tuyến đường sau:

- Đường số 2, 3, 4: Lộ giới 24m (lòng đường 14m, vỉa hè 2 x 5m).

- Đường số 5: Lộ giới 18m (lòng đường 8m, vỉa hè 2 x 5m).

Chỉ giới xây dựng: Đối với tất cả các tuyến đường trong khu quy hoạch đều có khoảng lùi xây dựng tối thiểu 6m so với tường rào từng khu đất nhà máy, xí nghiệp.

b. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:

- Giải pháp san nền cục bộ, dựa theo cốt địa hình tự nhiên và quy hoạch đảm bảo gắn kết thoát nước chung toàn khu vực.

- Cao độ san nền thiết kế cao nhất +38.00m; thấp nhất +27.00m.

- Độ dốc nền ô đất trong khu vực quy hoạch xây dựng công trình đảm bảo nước mặt tự chảy.

c. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Từ Nhà máy nước Long Bình. Nước cung cấp khu công nghiệp lấy trực tiếp từ tuyến hiện hữu đang cấp nước cho khu công nghiệp Loteco.

- Tổ chức mạng lưới ống cấp bảo đảm lượng cung cấp nước đầy cho nhu cầu dùng nước hàng ngày và hệ thống cứu hỏa của toàn khu khi cần thiết.

d. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước mưa và nước thải theo đường ống riêng.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải là 80% nước cấp.

- Nước thải phải được xử lý tại nơi sản xuất theo đúng quy định trước khi tập trung ra cống đưa về trạm xử lý nước thải chung.

- Nước thải tại các khu điều hành, dịch vụ được xử lý qua bể tự hoại trước khi thu gom đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.

- Rác thải: Ký hợp đồng với đơn vị Dịch vụ Môi trường đô thị, thu gom hàng ngày và đưa đi xử lý bằng xe chuyên dụng.

e. Quy hoạch hệ thống cấp điện :

- Nguồn điện: Lấy từ trạm biến áp trung gian từ tuyến trung thế 22KV của lưới điện khu vực.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành điện để thỏa thuận phương án bố trí, vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.

g. Quy hoạch hệ thống thông tin - liên lạc:

- Nguồn thông tin liên lạc được ghép nối vào mạng Viễn thông chung thông qua Bưu điện phường Long Bình.

- Các tuyến dây, tuyến cáp đi ngầm.

- Chủ đầu tư sẽ liên hệ với ngành Bưu chính Viễn thông để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật.
Ðiều 3. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, UBND thành phố Biên Hòa, UBND phường Long Bình, Công ty 28 - Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1. Công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung quy hoạch được phê duyệt UBND thành phố Biên Hòa giao các phòng ban chuyên môn chuyển các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, bàn giao cho chủ đầu tư cùng UBND phường Long Bình, quản lý theo đúng hồ sơ đã được duyệt.

3. Căn cứ quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành, tổ chức lập hồ sơ thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

4. Khi bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy… để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng và quy hoạch chung.

5. Chủ đầu tư lập dự thảo quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, trình Sở Xây dựng thỏa thuận trước khi trình UBND thành phố Biên Hòa ký Quyết định ban hành, thời gian ban hành quy định quản lý là 15 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt quy hoạch.Ðiều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND phường Long Bình, Giám đốc Công ty 28 - Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHĐinh Quốc Thái

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương