TỈnh hà nam số: 526 /kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 32.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích32.36 Kb.
#22673


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM


Số: 526 /KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành

pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2013


Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công văn số 2252/BTP-VĐCXDPL ngày 22 tháng 03 năm 2013 của Bộ Tư pháp về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2013 (sau đây gọi là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, việc đánh giá tình hình theo dõi thi hành pháp luật phải chính xác, khách quan, tránh hình thức.

5. Trong quá trình kiểm tra kết hợp công tác tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan.II. ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC, NỘI DUNG.

1. Đối tượng theo dõi thi hành pháp luật.

- Các Sở, ban, ngành liên quan;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.2. Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật.

a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh, tập trung:

- Kiểm tra việc thực hiện các Kết luận của UBND tỉnh về kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn các huyện, thành phố (theo Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2012 về ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2012).

- Kiểm tra việc chỉ đạo, xử lý kết quả kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích theo công văn số 2004/UBND-NC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kiểm tra tình hình thực hiện quản lý, sử dụng đất công ích theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

b) Kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012).

c) Kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Nội dung theo dõi thi hành pháp luật.

a) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, trình tự thủ tục…) để kịp thời kiến nghị ban hành thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, hủy bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp, không cần thiết, cản trở sự phát triển, gây phiền hà, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

b) Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành pháp luật như: tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thực hiện.

c) Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, bao gồm: tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Quá trình theo dõi thi hành pháp luật tập trung các nội dung:

- Việc UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát lại toàn bộ diện tích đất công ích và các hợp đồng cho thuê đất công ích trên địa bàn.

- Việc xử lý các trường hợp ký hợp đồng cho thuê đất công ích không đúng quy định.

- Phát hiện những vi phạm, vướng mắc, đề xuất xử lý theo quy định.

- Kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

- Kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

- Kiểm tra, theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Văn phòng Một cửa của một số Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

III. PHƯƠNG PHÁP.

1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra trực tiếp tại các huyện, thành phố;

Quá trình kiểm tra theo đúng quy trình, trong đó tập trung:

- Nghe UBND huyện, thành phố báo cáo việc kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn; việc quản lý, sử dụng đất công ích theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo việc xử lý từng trường hợp cụ thể đối với hợp đồng vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất công ích theo Kết luận của UBND tỉnh.

- Phân tích, đánh giá từng trường hợp cụ thể để tổng hợp, báo cáo chung.

- Kiểm tra hồ sơ liên quan việc thực hiện Kết luận của UBND tỉnh về kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất công ích.

- Trực tiếp kiểm tra tại mỗi huyện, thành phố từ 05 đến 07 xã, phường, thị trấn.

Kết thúc quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra tiến hành nhận xét, đánh giá việc thực hiện kết luận của UBND tỉnh, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất công ích.

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xử lý vi phạm hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính.

Giao Đoàn kiểm tra liên ngành căn cứ tình hình thực tế lựa chọn phương pháp kiểm tra, theo dõi thích hợp, hiệu quả.IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí được trích trong ngân sách thường xuyên hàng năm của tỉnh.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

a) Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp thuộc quỹ công ích trên địa bàn tỉnh;

- Thông báo lịch cho các đơn vị trước 07 ngày làm việc kể từ ngày trực tiếp kiểm tra.

- Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2013 về Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 03/2010/TT-BTP.

b) Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

Phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Kế hoạch này. Khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

c) Sở Tài chính:

Đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.2. Thời gian thực hiện.

Giao Sở Tư pháp bố trí thời gian cụ thể, đảm bảo kết hợp với việc tiến hành kiểm tra các công tác khác để tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình kiểm tra.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành;

- Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- VPUB: LĐVP, NC;

- Lưu: VT, NC.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

đã ký


Trần Hồng NgaКаталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 32.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương