UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà namtải về 22.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích22.83 Kb.
#3265

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1065 /QĐ-UBND
Hà Nam, ngày 13 tháng 8 năm 2012QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác quản lý nhà nước

về đất đai của Uỷ ban nhân dân các cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh
CHỦ TICH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh tại hội nghị giao ban ngày 29/6/2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 157/TTr-STN&MT ngày 01 tháng 8 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của Uỷ ban nhân dân các cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh, gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra: Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện theo nội dung tại Văn bản số 1022/UBND-NN&TNMT ngày 05/7/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2012.

Điều 3. Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cho hoạt động của đoàn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký,

Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:KT. CHỦ TỊCH


- Chủ tịch UBND tỉnh (để bảo cáo);PHÓ CHỦ TỊCH


- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Đông);- Như điều 4;Lưu: VT, TN&MT(3).

ML.D/8-2012/DD/QĐ/59.

(Đã ký)
Nguyễn Xuân ĐôngDANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai

của Uỷ ban nhân dân các cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh(Kèm theo Quyết định số: 1065 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012)
1. Ông: Đinh Xuân Thông: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng đoàn;

2. Ông: Đỗ Văn Thiên: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông: Đào Đình Tùng: Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng đoàn;

4. Ông: Vũ Hải Minh: Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Phó Trưởng đoàn;

5. Ông: Hà Đức Sơn: Phó phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Tình: Trưởng phòng XD&TDTHPL, Sở Tư pháp - Thành viên;

7. Ông: Lưu Trần Sơn: Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

8. Ông: Lại Văn Minh: Chánh Thanh tra Sở TN&MT - Thành viên;

9. Ông: Lê Văn Ninh: Phó phòng Giao đất - Định giá đất, Sở TN&MT - Thành viên;

10. Ông: An Thanh Tùng: Thanh tra viên Sở TN&MT - Thành viên.11. Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường tham gia Đoàn kiểm tra tại địa phương.
Каталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 22.83 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương