Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà namtải về 9.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.7 Kb.
#3166


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1056/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 31 tháng 8 năm 2009QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại

trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ ICHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Theo đề nghị của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2008 - 2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 891/TT-GD&ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2009 về việc xin cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2008 - 2009,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I cho 03 đơn vị sau:

1. Trường Tiểu học La Sơn, xã La Sơn, huyện Bình Lục.

2. Trường Tiểu học B Tràng An, xã Tràng An, huyện Bình Lục.

3. Trường Tiểu học Vũ Bản, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục.Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục và Hiệu trưởng các Trường Tiểu học có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


CHỦ TỊCH
Trần Xuân LộcКаталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 9.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương