QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự ántải về 18.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích18.71 Kb.
#3247

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1063 /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 13 tháng 8 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án

đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm và bao bì Carton

của Công ty Thực phẩm Miền Bắc


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

Theo đề nghị của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 28/TTr-BQLKCN ngày 10 tháng 8 năm 2012,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm và bao bì Carton của Công ty Thực phẩm Miền Bắc tại khu công nghiệp Đồng Văn I (huyện Duy Tiên), gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Oang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưởng - Tổ phó;

3. Ông Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Tổ viên;

4. Ông Đỗ Văn Thiên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Tổ viên;

5. Ông Trần Như Mười, Phó Cục trưởng Cục thuế - Tổ viên;

6. Ông Vũ Xuân Thủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Tổ viên;

7. Ông Đinh Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Công thương - Tổ viên;

8. Ông Đào Xuân Ngữ, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Tổ viên;

9. Ông Đỗ Quang Nha, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Tổ viên;

10. Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó trưởng Ban quản lý các KCN - Tổ viên;

11. Ông Vũ Hải Minh, Phó chánh Thanh tra tỉnh - Tổ viên;Điều 2. Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ:

- Kiểm tra toàn diện tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm và bao bì Carton theo Giấy chứng nhận đầu tư 06121000.013 ngày 12 tháng 4 năm 2007 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam cấp cho Công ty Thực phẩm Miền Bắc:

+ Đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất theo Dự án đầu tư được chấp thuận.

+ Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp đối với dự án được chấp thuận.

+ Việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp: về thuế nhà nước, về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và các quy định pháp luật có liên quan khác.

- Tổ chức đối thoại về những nội dung kiến nghị của Công ty Thực phẩm Miền Bắc.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất giải quyết các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổ công tác liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Ban quản lý các khu công nghiệp, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Tư pháp, Cục Thuế; Giám đốc Công ty Thực phẩm Miền Bắc; các ông có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :

CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Lợi, đ/c Đông);
- Như Điều 3;
- Công ty Thực phẩm Miền Bắc;

(Đã ký)

- VPUB: LĐVP (01); TNMT, NC;
- Lưu VT, DN.
QĐ 10Mai Tiến DũngКаталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 18.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương