QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệptải về 12.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích12.99 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1089/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 08 tháng 9 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2008/NĐ ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 204/TTr-NN ngày 07 tháng 9 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Văn Oang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Ông Kiều Hữu Bình, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên Hội đồng.

4. Ông Đỗ Quang Nha, Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên Hội đồng.

5. Ông Đào Quốc Luân, Vụ phó Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phản biện 1.

6. Ông Vũ Hữu Song, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phản biện 2.

7. Ông Trần Đăng Chiến, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Thư ký Hội đồng.Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo kết quả trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương