CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNGtải về 28.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích28.87 Kb.
#3167


UBND TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1056 /TB-VPUB

Hà Nam, ngày 19 tháng 10 năm 2012THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh- Phạm Sỹ Lợi

tại Hội nghị nghe báo cáo kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án

pPhát triển đô thị thành phố Phủ Lý vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

Ngày 11 tháng 10 năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị nghe Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý báo cáo kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án pPhát triển đô thị thành phố Phủ Lý vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh- Phạm Sỹ Lợi- chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Lãnh đạo các Sở, Ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải,; Tài nguyên và Môi trường;, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý và , Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên; Lãnh đạo Ban Quản lý dDự án Phát triển đô thị thành phố Phủ Lý.


Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý báo cáo; ý kiến thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh- Phạm Sỹ Lợi kết luận:
Kết quả thực hiện Dự án pPhát triển đô thị thành phố Phủ Lý vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đến thời điểm hiện nay cơ bản bám sát theo tiến độ chung, được Ngân hàng Thế giới xác nhận đủ điều kiện giải ngân. Tuy nhiên theo đánh giá tồn tại của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới, đến nay tiến độ dDự án chậm từ 2 đến 4 tháng, nếu không kịp thời có biện pháp khắc phục thì tiến độ Dự án sẽ tiếp tục chậm chễ hơn. Nguyên nhân của sự chậm chễ này có nguyên nhân từ Ngân hàng Thế giới, từ Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lývà , Ban Quản lý dDự án Phát triển đô thị thành phố Phủ Lý trong công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết tồn các thủ tục Dự án (chậm trễ trong giải quyết các thủ tục để đấu thầu các gói thầu tư vấn giám sát trường học và gói thầu xây lắp tuyến đường D4-N7 và một số gói thầu trợ giúp kỹ thuật).
Để khắc phục các tồn tại trên, yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý phải tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành liên quan để đảm bảo tiến độ chung của toàn dDự án, trong đó đảm bảo các mốc tiến độ chính:

Tháng 12 năm 2012 đủ điều kiện khởi công xây dựng gói thầu Trường Tiểu học và Trường Mầm non Pphường Quang Trung;.

tTháng 3 năm 2013, đủ điều kiện khởi công xây dựng gói thầu đường D4-N7.
Và ĐđĐể thực hiện mục tiêu trên, yêu cầu:
1. Công tác giải phóng mặt bằng:


  • Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý và Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên chủ động phối hợp trong quá qúa trình thực hiện giải phóng mặt bằng, cần tập trung cao hơn nữa để tuyên truyền, vận động và giải quyết các vướng mắc để có mặt bằng khởi công xây dựng các gói thầu theo các mốc thời gian trên (Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý cung cấp đầy đủ hồ sơ, đảm bảo các điều kiện để Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng phạm vi đất xâm canh).

  • Về kinh phí: Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý chỉ đạo Ban Quản lý dDự án Phát triển đô thị thành phố Phủ Lý hoàn chỉnh ngay các văn bản, các nội dung theo hướng dẫn của Sở Tài chính để đáp ứng yêu cầu trong tháng 10 năm 2012 chuyển nguồn kinh phí theo kế hoạch về thành phố quản lý phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

2. Tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định dDự án:.
  • Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý chỉ đạo Ban Quản lý Ddự án Phát triển đô thị thành phố Phủ Lý tiếp thu các khuyến cáo của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới và các ý kiến của Ban Cchỉ đạo, các Sở, Ngành tại hHội nghị để rà soát, thiết lập kKế hoạch tiến độ chi tiết từng công việc, để đảm bảo mục tiêu khởi công 02 gói thầu trên và mục tiêu toàn bộ dDự án. Trong kKế hoạch để quản lý điều hành phải xây dựng các mốc thời điểm thực hiện của từng gói thầu (thời điểm hoàn thành thủ tục gói thầu, thời điểm ký kết hợp đồng, thời điểm triển khai thi công các gói thầu...); Kế hoạch chi tiết gửi về các Sở, Ngành liên quan và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
  • Tập trung giải quyết các thủ tục đang bị chậm, cũng như các thủ tục điều chỉnh bổ sung theo ý kiến của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới, lưu ý:

+ Thực hiện ngay việc rà soát trình bổ sung điều chỉnh nội dung có liên quan đến Kế hoạch đấu thầu.

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ và giải quyết các tồn tại, rút ngắn thủ tục đấu thầu đối với gói thầu giám sát trường học, đường D4-N7 và tư vấn giám sát toàn bộ dDự án, gói thầu tư vấn trợ giúp cũng như một số gói thầu đảm bảo yêu cầu khác của dDự án.

3. Tổ chức thực hiện:


- Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý:
+ Tập trung cao cho lãnh đạo, chỉ đạo Ban Quản lý dDự án Phát triển đô thị thành phố Phủ Lý cũng như các đơn vị liên quan báo cáo Thường trực Thành uỷ chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của thành phố tích cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện dDự án.

+ Rà soát lực lượng nhân sự của Ban Quản lý dDự án Phát triển đô thị thành phố Phủ Lý về số lượng, chất lượng cán bộ, phân công công việc để đảm bảo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Kịp thời tổng hợp, phản ánh, đề xuất những vướng mắc để phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để có thông tin chỉ đạo, giải quyết ngay.

+ Quản lý, rRà soát các yêu cầu về giám sát độc lập và các yêu cầu khác của Ngân hàng Thế giới để chủ động đề xuất phối hợp các ngành đề xuất ,các nội dung chỉ đạo đối với các địa phương liên quan vấn đề này, đảm bảo không để nảy sinh các tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện dẫn đến ảnh hưởng tiến độ của dDự án.


- Các Sở, Ngành của tỉnh:
+ Ưu tiên và , phối hợp chặt chẽ với cùng Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến dDự án này.

+ Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của Sở, Ngành thực hiện trách nhiệm của đơn vị khi thực hiện thẩm định, tham gia ý kiến các nội dung liên quan theo nhiệm vụ tỉnh giao, tránh tình trạng Nhà tài trợ hiểu lầm về phát sinh các thủ tục.+ Phối hợp với cùng Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý, Ban Quản lý Ddự án Phát triển đô thị thành phố Phủ Lý giải quyết từng phần công việc để giảm thời gian, giải quyết thủ tục theo hình thức cuốn chiếu.
Văn phòng thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.Nơi nhận:

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);

PHÓ VĂN PHÒNG

- PCTUBND tỉnh (đ/c Lợi- để b/c);
- Các Sở: XD, KHĐT, TC, GTVT, TNMT;
- UBND: TP Phủ Lý, H. Duy Tiên;

đã ký

- Ban Quản lý DA PTĐT Phỷủ Lý;
- VPUB: CPVP (3), TN(L), TC(H), TH;
- Lưu VT, XD.
QH. D\CV\2012\ 029

Phạm Văn HoàКаталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 28.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương