Ủy ban nhân dân tỉnh hà namtải về 10.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.69 Kb.
#3221

Y BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM
Số: 1060/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v đổi tên trường THCS Châu Sơn thành

trường THCS Lê Hồng Phong


-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 53/2000/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phủ Lý, thành lập phường, điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã thuộc thị xã Phủ Lý;Xét đề nghị của UBND thị xã Phủ Lý và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đổi tên trường THCS Châu Sơn thành trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã Phủ Lý.
Điều 2.Trường THCS Lê Hồng Phong được sử dụng con dấu mới để giao dịch (thu nộp con dấu cũ cho cơ quan có trách nhiệm quản lý).
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Phủ Lý và các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


- TT TU, HĐND, UBND tỉnh ( để b/c)

CHỦ TỊCH

- Như điều 3
- Lưu VP

(Đã ký)
Đinh Văn Cương

Каталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 10.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương