Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003tải về 19.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích19.38 Kb.
#3172


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1057/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Kim Bảng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng.

Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc UBND huyện Kim Bảng; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động.Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Kim Bảng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bảng, thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn sau:

1. Vận động đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

2. Huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Cho thuê lại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4. Đầu tư xây dựng nhà xưởng trong cụm công nghiệp để cho thuê hoặc bán cho các doanh nghiệp.

5. Kinh doanh các dịch vụ công cộng, tiện ích khác trong cụm công nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật.

6. Hưởng các ưu đãi khác về đầu tư và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

7. Triển khai thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và tiến độ ghi trong dự án theo quy định của Luật Đất đai; trong trường hợp quá thời hạn quy định, Trung tâm phải xin phép gia hạn và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

8. Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong cụm công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động; cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư trong cụm công nghiệp; cung cấp các dịch vụ, tiện ích phục vụ sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp (nếu có).

9. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, tiêu chuẩn về xây dựng; quy định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ…

10. Là đầu mối giúp các doanh nghiệp trong việc đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư vào cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với UBND huyện Kim Bảng, Sở Công Thương và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện Kim Bảng giao theo quy định của pháp luật.Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Kim Bảng có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc và các cán bộ chuyên môn giúp việc;

2. Biên chế của Trung tâm là 02 người thuộc biên chế sự nghiệp của UBND huyện Kim Bảng do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, cho phép Trung tâm được ký thêm hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Giao Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng có trách nhiệm bố trí biên chế, bổ nhiệm cán bộ, quy định nhiệm vụ thể cho Trung tâm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng
Каталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 19.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương