TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7722-1 : 2009tải về 1.38 Mb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7722-1 : 2009

ĐÈN ĐIỆN - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆMLuminaires - Part 1: General requirements and tests

Lời nói đầu

TCN 7722-1:2009 thay thế TCVN 4691:1989;

TCVN 7722-1:2009 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-1:2008;

TCVN 7722-1:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E2 Thiết bị điện dân dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Lời giới thiệu

Bộ tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7722 (IEC 60598) có các tiêu chuẩn dưới đây:

1) TCVN 7722-1:2009, Đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm

2) TCVN 7722-2-2:2007, Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 2: Đèn điện lắp chìm

3) TCVN 7722-2-3:2007, Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

4) TCVN 7722-2-5:2007, Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 5: Đèn pha

5) TCVN 7722-2-6:2009, Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt
ĐÈN ĐIỆN - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC THỬ NGHIỆM

Luminaires - Part 1: General requirements and tests

Mục 0 - Giới thiệu chung

0.1. Phạm vi áp dụng và đối tượng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với đèn điện có lắp các nguồn sáng dùng điện để làm việc ở điện áp nguồn đến 1 000 V. Các yêu cầu và các thử nghiệm liên quan của tiêu chuẩn này đề cập đến: phân loại, ghi nhãn, kết cấu cơ và kết cấu điện.

Mỗi mục của tiêu chuẩn này có liên hệ chặt chẽ với mục 0 và với các mục liên quan khác được viện dẫn.

Mỗi phần của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2) đưa ra các yêu cầu đối với một loại cụ thể của đèn điện hoặc nhóm các đèn điện cụ thể có điện áp nguồn không vượt quá 1 000 V. Các phần này được xuất bản riêng rẽ để dễ dàng soát xét và bổ sung các mục khi cần thiết.

Cần lưu lý rằng tiêu chuẩn này đề cập đến tất cả các khía cạnh an toàn (điện, nhiệt và cơ).

Thể hiện dữ liệu về quang đối với đèn điện đang được ủy ban quốc tế về chiếu sáng (CIE) xem xét và do đó, chưa được đề cập trong tiêu chuẩn này.

Các yêu cầu được đề cập trong tiêu chuẩn này áp dụng cho đèn điện có bộ mồi có giá trị điện áp xung đỉnh danh nghĩa không vượt quá các giá trị nêu trong Bảng 11.2. Các yêu cầu này áp dụng cho đèn điện có bộ mồi lắp trong bóng đèn đang được xem xét.

Các yêu cầu đối với nửa đèn điện cũng được đề cập trong tiêu chuẩn này.

Nói chung, tiêu chuẩn này đề cập đến các yêu cầu an toàn đối với đèn điện. Mục đích của tiêu chuẩn này là để cung cấp một bộ yêu cầu và thử nghiệm được xem là có thể áp dụng chung cho hầu hết các loại đèn điện và có thể được trích dẫn khi có yêu cầu trong các yêu cầu kỹ thuật cụ thể của TCVN 7722-2 (IEC 60589-2). Do đó, bản thân tiêu chuẩn này không được xem là yêu cầu kỹ thuật cho bất kỳ loại đèn điện nào và các điều khoản của nó chỉ áp dụng cho các loại đèn điện cụ thể trong phạm vi được xác định bởi phần thích hợp của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2).

Các phần của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2) khi viện dẫn đến bất kỳ mục nào của tiêu chuẩn này, quy định phạm vi mà mục đó được áp dụng và thứ tự các thử nghiệm được thực hiện; chúng cũng bao gồm các yêu cầu bổ sung khi cần thiết.

Thứ tự đánh số các mục trong tiêu chuẩn này không có ý nghĩa đặc biệt vì thứ tự áp dụng các điều khoản của chúng được xác định cho từng loại đèn điện hoặc nhóm đèn điện trong phần thích hợp của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2). Tất cả các phần của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2) là độc lập và do đó, không viện dẫn đến các phần khác của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2).

Trong trường hợp các yêu cầu của bất kỳ mục nào của tiêu chuẩn này được đề cập đến trong các phần của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2) bằng cụm từ "áp dụng các yêu cầu của mục … của TCVN phần của TCVN 7722-1 (IEC 60598-1)" thì cụm từ này được hiểu là áp dụng tất cả các yêu cầu của mục đó của tiêu chuẩn này trừ các yêu cầu hiển nhiên là không áp dụng cho loại đèn điện cụ thể được đề cập bởi phần đó của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2).

Đối với đèn điện có chống nổ được đề cập ở TCVN 7079 (IEC 60079), ngoài các yêu cầu của TCVN 7079 (IEC 60079) còn áp dụng các yêu cầu của TCVN 7722 (IEC 60598) (chọn phần 2 thích hợp). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa TCVN 7722 (IEC 60598) và TCVN 7079 (IEC 60079) thì các yêu cầu của TCVN 7079 (IEC 60079) được ưu tiên.

Cần lưu ý đến các tiêu chuẩn tính năng của bóng đèn có chứa "thông tin để thiết kế đèn điện", các thông tin đó cần được áp dụng để bóng đèn hoạt động tốt; tuy nhiên, tiêu chuẩn này không yêu cầu thử nghiệm tính năng của bóng đèn là một phần của thử nghiệm điển hình để chấp nhận đối với đèn điện.

Cải thiện về an toàn có tính đến công nghệ hiện đại được đưa vào các tiêu chuẩn qua các lần soát xét và sửa đổi tiến hành định kỳ. Các cơ quan tiêu chuẩn hóa khu vực có thể đưa các quy định vào tiêu chuẩn dẫn xuất của họ để bao trùm các sản phẩm phù hợp với tài liệu trước đó mà nhà chế tạo hoặc tổ chức tiêu chuẩn hóa đưa ra. Các quy định này có thể có yêu cầu rằng đối với các sản phẩm này, tiêu chuẩn trước đó có thể được tiếp tục áp dụng trong sản xuất cho đến ngày quy định, sau đó phải áp dụng tiêu chuẩn mới.

0.2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng các bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

IEC 60061, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety (Đầu đèn và đui đèn cùng với các dưỡng dùng để kiểm tra khả năng lắp lẫn và an toàn)

IEC 60061-2, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders (Đầu đèn và đui đèn cùng với các dưỡng dùng để kiểm tra khả năng lắp lẫn và an toàn - Phần 2: Đui đèn)

IEC 60061-3:2007, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges (Đầu đèn và đui đèn cùng với các dưỡng dùng để kiểm tra khả năng lắp lẫn và an toàn - Phần 3: Dưỡng)

TCVN 6385:2009 (IEC 60065:2005), Thiết bị nghe nhìn và các thiết bị điện tử tương tự - Yêu cầu về an toàn

IEC 60068-2-75, Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests (Thử nghiệm môi trường - Phần 2-75: Các thử nghiệm - Thử nghiệm Eh: Thử nghiệm búa)

TCVN 7079 (IEC 60079) (tất cả các phần), Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò

IEC 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC (Phích cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và mục đích sử dụng tương tự được tiêu chuẩn hóa trong các nước thành viên của IEC)

TCVN 8086 (IEC 60085), Cách điện - Đánh giá nhiệt và ký hiệu cấp nhiệt

IEC 60112:2003, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (Phương pháp xác định chỉ số phóng điện bề mặt và chỉ số phóng điện tương đối của vật liệu cách điện rắn)

TCVN 6482 (IEC 60155), Tắc te chớp sáng dùng cho bóng đèn huỳnh quang

TCVN 6610 (IEC 60227) (tất cả các phần), Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V

TCVN 6639:2000 (IEC 60238: 1996), Đui đèn xoáy ren eđison

IEC 60245 (tất cả các phần), Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V (Cáp cách điện bằng cao su - Điện áp danh định đến và bằng 450/750 V)

TCVN 5926 (IEC 60269) (tất cả các phần), Cầu chảy hạ áp

IEC 60320 (tất cả các phần), Appliance couplers for household and similar general purposes (Bộ nối thiết bị dùng trong gia đình và các mục đích tương tự)

IEC 60357, Tungsten halogen lamps (non-vehicle) - Performance specifications (Bóng đèn vônfram halogen (không dùng cho phương tiện giao thông) - Yêu cầu tính năng)

IEC 60360, Standard method of measurement of lamp cap temperature rise (Phương pháp tiêu chuẩn để đo độ tăng nhiệt của đầu đèn)

TCVN 7447-4-41:2004 (IEC 60364-4-41:2001), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 4-41: Bảo vệ an toàn. Bảo vệ chống điện giật

IEC 60384-14, Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains (Tụ điện cố định dùng cho thiết bị điện tử - Phần 14: Quy định kỹ thuật từng phần: Tụ điện cố định dùng để triệt nhiễu điện từ và nối đến nguồn lưới)

TCVN 6481 (IEC 60400), Đui đèn dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống và đui tắcte

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (Ký hiệu bằng hình vẽ để sử dụng trên thiết bị)

TCVN 7671-1:2007 (IEC 60432-1:2005), Bóng đèn sợi đốt - Yêu cầu về an toàn - Phần 1: Bóng đèn có sợi đốt bằng Vonfram dùng trong gia đình và chiếu sáng thông dụng tương tự

IEC 60432-2:1999, Amendment 1 (2005), Incandescent lamps - Safety specifications - Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes1 (Bóng đèn sợi đốt - Yêu cầu về an toàn - Phần 2: Bóng đèn halogen vônfram dùng cho gia đình và mục đích chiếu sáng chung tương tự)

IEC 60432-3, Incandescent lamps - Safety specifications - Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle) (Bóng đèn sợi đốt - Yêu cầu về an toàn - Phần 3: Bóng đèn halogen vônfram không dùng cho phương tiện giao thông)

IEC 60449:1973, Amendment 1 (1979), Voltage bands for electrical installations of buildings (Dải điện áp dùng cho hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà)

TCVN 4255:2008 (IEC 60529:2001), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)

IEC 60570:2003, Electrical supply track systems for luminaires (Hệ thống rãnh trượt cung cấp điện cho đèn điện)

TCVN 7722-2 (IEC 60598-2) (tất cả các phần), Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể

IEC 60598-2-4:1997, Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires (Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 4: Đèn điện di động loại thông dụng)

IEC 60634, Heat test source (H.T.S) lamps for carrying out heating tests on luminaires (Nguồn thử nghiệm nhiệt (HTS) là bóng đèn dùng để tiến hành các thử nghiệm nhiệt trên đèn điện)

IEC 60662, High pressure sodium vapour lamps (Bóng đèn hơi natri áp suất cao)

IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests (Phối hợp cách điện dùng cho thiết bị trong hệ thống hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc, yêu cầu và thử nghiệm)

IEC 60682, Standard method of measuring the pinch temperature of quartz-tungsten-halogen lamps (Phương pháp tiêu chuẩn để đo nhiệt độ vấu kẹp của bóng đèn halogen vôfram thạch anh)

IEC 60684 (tất cả các phần), Flexible insulating sleeving (Ống lót mềm cách điện)

IEC 60695-2 (tất cả các phần), Fire hazard testing - Part 2: Glowing/hot-wire based test methods (Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm sợi dây nóng đỏ/nóng)

IEC 60695-2-10, Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glowwire apparatus and common test procedure (Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-10: Phương pháp thử nghiệm sợi dây nóng đỏ/nóng - Sợi dây nóng đỏ và quy trình thử nghiệm chung)

IEC 60695-11-5, Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance (Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-5: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử nghiệm ngọn lửa hình kim - Thiết bị, bố trí và hướng dẫn thử nghiệm xác nhận).

IEC 60838 (tất cả các phần), Miscellaneous lampholders (Đui đèn hỗn hợp)

IEC 60989, Separating transformers, autotransformers, variable transfomers and reactors (Máy biến áp tách rời, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp biến đổi và cuộn kháng)

IEC 60990:1999, Methods of measurement of touch current and protective conductor current (Phương pháp đo dòng điện chạm và dòng điện trong dây dẫn bảo vệ)

IEC 61032:1997, Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification (Bảo vệ con người và thiết bị bằng vỏ bọc - Que thử dùng để kiểm tra)

TCVN 6615-1: 2009 (IEC 61058-1:2008), Thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị - Phần 1: Yêu cầu chung

IEC 61140:2001, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment (Bảo vệ chống điện giật - Khía cạnh chung đối với hệ thống lắp đặt và thiết bị)

IEC 61167, Metal halide lamps (Bóng đèn halogenua kim loại)

IEC 61184, Bayonet lampholders (Đui đèn cổ gài)

TCVN 7591:2006 (IEC 61199:1999), Bóng đèn huỳnh quang một đầu - Quy định về an toàn

IEC 61249 (tất cả các phần), Materials for printed boards and other interconnecting structures (Vật liệu dùng cho tấm mạch in và các kết cấu kết nối khác)

TCVN 7590 (IEC 61347) (tất cả các phần), Bộ điều khiển bóng đèn

TCVN 7590-2-9 (IEC 61347-2-9), Bộ điều khiển bóng đèn - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với balát dùng cho bóng đèn phóng điện (không kể bóng đèn huỳnh quang)

IEC 61558, Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products (An toàn của máy biến áp nguồn, nguồn cung cấp, cuộn khác và các sản phẩm tương tự)

IEC 61558-1:2005, Safety of power transformers, power supplies, reators and similar products - Part 1: Gneral requirements and tests (An toàn của máy biến áp nguồn, nguồn cung cấp, cuộn kháng và các sản phẩm tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm)

IEC 61558-2, Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 2: Particular requirements (An toàn của máy biến áp nguồn, nguồn cung cấp, cuộn kháng và các sản phẩm tương tự - Phần 2: Yêu cầu cụ thể)

IEC 61558-2-5, Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-5: Particular requirements for shaver transformers and shaver supply units (An toàn của máy biến áp nguồn, khối nguồn và các sản phẩm tương tự - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy biến áp dùng cho máy cạo râu và khối nguồn của máy cạo râu)

IEC 61558-2-6, Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use (An toàn của máy biến áp nguồn, khối nguồn và các sản phẩm tương tự - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với máy biến áp cách ly an toàn để sử dụng chung)

IEC 62031, LED modules for general lighting - Safety specifications (Môđun LED dùng để chiếu sáng chung - Yêu cầu kỹ thuật về an toàn)

IEC 62035, Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications (Bóng đèn phóng điện (không kể bóng đèn huỳnh quang) - Yêu cầu kỹ thuật về an toàn)

IEC 62471, Photobiological safety of lamps and lamp systems (An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn)

IEC 80416-1, Basic principles for graphical symbols for use on equipment - Part 1: Creation of symbol originals (Nguyên tắc cơ bản đối với các ký hiệu đồ họa sử dụng trên thiết bị - Phần 1: Thiết lập nguồn gốc ký hiệu)

ISO 4046-4:2002, Paper, board, pulp and related terms - Vocabulary - Part 4: Paper and board grades and converted products (Giấy, bìa, bột giấy và các thuật ngữ có liên quan - Từ vựng - Phần 4: Các cấp của giấy và bìa và sản phẩm chuyển hóa)

0.3. Yêu cầu chung

0.3.1. Đèn điện phải được thiết kế và cấu tạo sao cho trong sử dụng bình thường chúng hoạt động an toàn và không gây nguy hiểm cho con người và môi trường xung quanh. Nói chung, sự phù hợp được kiểm tra bằng các thực hiện tất cả các thử nghiệm quy định.

0.3.2. Đèn điện phải tuân thủ một phần nào đó của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2). Tuy nhiên, nếu phần thích hợp của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2) chưa có đối với đèn điện hoặc nhóm đèn điện cụ thể thì phần sát nhất có thể áp dụng của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2) có thể được sử dụng làm hướng dẫn về yêu cầu và các thử nghiệm.

Trong trường hợp thiết kế đèn điện có thể áp dụng hai hoặc nhiều phần của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2) thì đèn điện phải tuân thủ cả hai hoặc tất cả các mục thích hợp.0.3.3. Nửa đèn điện cần được xem là đèn điện với mục đích thử nghiệm.

0.4. Yêu cầu thử nghiệm chung và kiểm tra

0.4.1. Các thử nghiệm theo tiêu chuẩn này là thử nghiệm điển hình. Định nghĩa "thử nghiệm điển hình", xem mục 1 của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu và dung sai trong tiêu chuẩn này có liên quan đến việc thử nghiệm một bộ mẫu thử nghiệm điển hình do nhà chế tạo cung cấp. Sự phù hợp của bộ mẫu thử nghiệm điển hình không đảm bảo là toàn bộ sản phẩm của nhà chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn an toàn này. Sự phù hợp của quá trình sản xuất là trách nhiệm của nhà chế tạo nhưng để đảm bảo điều này, ngoài thử nghiệm điển hình có thể bổ sung các thử nghiệm thường xuyên và đảm bảo chất lượng.0.4.2. Nếu không có quy định nào khác trong các mục của tiêu chuẩn này hoặc của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2) thì đèn điện phải được thử nghiệm ở môi trường có nhiệt độ từ 10 oC đến 30 oC. Đèn điện phải được thử nghiệm như khi được cung cấp và lắp đặt như trong sử dụng bình thường theo hướng dẫn lắp đặt của nhà chế tạo. Không lắp bóng đèn (hoặc các bóng đèn) trừ khi cần thiết cho thử nghiệm.

Đèn điện không được xem là đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này nếu không có đủ tất cả các dây dẫn đi bên trong.

Nói chung, các thử nghiệm được thực hiện trên một mẫu đèn điện duy nhất hoặc khi có một dãy các đèn điện giống nhau thì thực hiện trên một đèn điện duy nhất của từng công suất danh định trong dãy hoặc trên một nhóm đại diện của dãy này theo thỏa thuận với nhà chế tạo (xem Phụ lục S). Việc lựa chọn này phải gồm có đèn điện cùng với tất cả các phụ kiện đi kèm thể hiện phối hợp bất lợi nhất theo quan điểm thử nghiệm.

Theo hướng dẫn của IEC, các tiêu chuẩn IEC mới được chia thành các tiêu chuẩn đề cập đến an toàn hoặc tính năng. Trong tiêu chuẩn an toàn của bóng đèn, "thông tin để thiết kế đèn điện" được đưa ra để bóng đèn hoạt động an toàn nên các thông tin này phải được xem là quy định khi thử nghiệm đèn điện theo tiêu chuẩn này.

Mỗi mẫu đèn điện phải phù hợp với tất cả các thử nghiệm liên quan. Để giảm thời gian thử nghiệm và để dự phòng cho các thử nghiệm phá hủy, nhà chế tạo được phép cung cấp thêm đèn điện hoặc các bộ phận của đèn điện với điều kiện là cùng vật liệu và được thiết kế giống như đèn điện được cung cấp ban đầu và kết quả thử nghiệm là giống như được thực hiện cho chính đèn điện đó. Trong trường hợp thử nghiệm sự phù hợp được thể hiện bằng cách "xem xét" thì phải bao gồm tất cả các thao tác di chuyển bằng tay cần thiết.

Đối với đèn điện lắp trong rãnh trượt, cùng với đèn điện, nhà chế tạo phải cung cấp một mẫu rãnh trượt thích hợp, bộ nối và bộ phối hợp để nối với đèn điện.

Đèn điện kết hợp được thử nghiệm các yêu cầu an toàn với cách lắp ráp các bộ phận để cho kết quả bất lợi nhất.

Một số bộ phận của đèn điện, như khớp, cơ cấu nâng hạ, có thể được thử nghiệm riêng rẽ với điều kiện là các bộ phận này được thiết kế sao cho tính năng của chúng không phụ thuộc vào các bộ phận khác của đèn điện.

Đèn điện được thiết kế để sử dụng với dây nguồn được thử nghiệm với dây nguồn mềm nối với đèn điện.

Đối với đèn điện được thiết kế để sử dụng với chụp đèn nhưng thường không được cung cấp cùng chụp đèn thì nhà chế tạo phải cung cấp chụp đèn điển hình của loại có thể được sử dụng với đèn điện.0.4.3. Kiểm tra và thử nghiệm

Về thử nghiệm đèn điện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này, có thể cập nhật theo tiêu chuẩn này các báo cáo thử nghiệm trước đây bằng cách nộp một mẫu mới để thử nghiệm cùng với báo cáo thử nghiệm trước đây.

Thử nghiệm điển hình thường không nhất thiết phải thực hiện toàn bộ mà chỉ cần xem xét lại sản phẩm và các kết quả thử nghiệm trước đó ở các điều khoản có sửa đổi được đánh dấu "R" và được liệt kê trong Phụ lục R.

CHÚ THÍCH: Câu có đánh dấu "R" và được liệt kê trong Phụ lục R sẽ được gộp vào trong bản sửa đổi/xuất bản sau này.0.5. Phụ kiện của đèn điện

0.5.1. Phụ kiện, không phải phụ kiện lắp liền, phải phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn TCVN (IEC) liên quan, nếu có.

Phụ kiện phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn TCVN (IEC) liên quan và được ghi nhãn thông số đặc trưng riêng được kiểm tra để thiết lập rằng chúng thích hợp với các điều kiện có thể xuất hiện khi sử dụng. Các khía cạnh sử dụng không được đề cập trong tiêu chuẩn tương ứng thì đòi hỏi phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan bổ sung trong tiêu chuẩn này.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét và các thử nghiệm liên quan.

Phụ kiện lắp liền phải phù hợp ở mức hợp lý nhất với các tiêu chuẩn phụ kiện của IEC, như một phần của đèn điện.

CHÚ THÍCH 1: Yêu cầu này không có nghĩa là các phụ kiện này cần được thử nghiệm riêng rẽ trước khi phê chuẩn đèn điện.

CHÚ THÍCH 2: Hướng dẫn chọn các phụ kiện cho các loại đèn điện khác nhau được cho trong Phụ lục L.

Hệ thống đi dây bên trong của đèn điện phải phù hợp với các yêu cầu ở 5.3.

CHÚ THÍCH 3: Yêu cầu này không loại trừ việc sử dụng các cáp đã được tiêu chuẩn hóa.0.5.2. Phụ kiện phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn riêng của chúng và được sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng chỉ phải thử nghiệm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này khi không có yêu cầu trong tiêu chuẩn phụ kiện (bao gồm tiêu đề yêu cầu của tiêu chuẩn này).

CHÚ THÍCH: Báo cáo thử nghiệm có hiệu lực cần được coi là đầy đủ để chứng tỏ sự phù hợp.

Đui đèn và đui tắcte phải phù hợp thêm với các yêu cầu về dưỡng kiểm tra và tính lắp lẫn của tiêu chuẩn phụ kiện IEC thích hợp sau khi lắp vào đèn điện, nếu thuộc đối tượng áp dụng.

Đối với các khối đầu nối có tiếp điểm nối đất loại lắp liền không bắt ren dùng để nối trực tiếp đến đèn điện hoặc đến các bộ phận của thân đèn điện thì áp dụng các yêu cầu riêng theo Phụ lục V.0.5.3. Đối với các phụ kiện không có tiêu chuẩn IEC thích hợp thì phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan của tiêu chuẩn này như là một phần của đèn điện. Đui đèn và đui tắcte phải phù hợp thêm với các yêu cầu về dưỡng và tính lắp lẫn của tiêu chuẩn phụ kiện IEC thích hợp, nếu thuộc đối tượng áp dụng.

CHÚ THÍCH: Ví dụ về các phụ kiện là đui đèn, công tắc, biến áp, balát, cáp và dây mềm và phích cắm.0.5.4. Sự phù hợp với tiêu chuẩn này chỉ được đảm bảo nếu sử dụng tấm chắn bảo vệ đúng như yêu cầu kỹ thuật.

0.6. Danh mục các phần của TCVN 7722-2 (IEC 60598-2)

IEC 60598-2-1, Đèn điện - Phần 2-1: Đèn điện thông dụng lắp cố định

TCVN 7722-2-2 (IEC 60598-2-2), Đèn điện - Phần 2-2: Đèn điện lắp chìm

TCVN 7722-2-3 (IEC 60598-2-3), Đèn điện - Phần 2-3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

IEC 60598-2-4, Đèn điện - Phần 2-4: Đèn điện thông dụng loại di động

TCVN 7722-2-5 (IEC 60598-2-5), Đèn điện - Phần 2-5: Đèn pha

TCVN 7722-2-6 (IEC 60598-2-6), Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt

IEC 60598-2-7, Đèn điện - Phần 2-7: Đèn điện di động dùng trong vườn

IEC 60598-2-8, Đèn điện - Phần 2-8: Đèn điện cầm tay

IEC 60598-2-9, Đèn điện - Phần 2-9: Đèn điện dùng để chụp ảnh và quay phim (không chuyên nghiệp)

IEC 60598-2-10, Đèn điện - Phần 2-10: Đèn điện di động dùng cho trẻ em

IEC 60598-2-11, Đèn điện - Phần 2-11: Đèn điện ngâm trong nước

IEC 60598-2-12, Đèn điện - Phần 2-12: Đèn ngủ cắm vào ổ cắm nguồn lưới

IEC 60598-2-13, Đèn điện - Phần 2-13: Đèn điện lắp chìm trong đất

IEC 60598-2-14, Chưa sử dụng

IEC 60598-2-15, Chưa sử dụng

IEC 60598-2-16, Chưa sử dụng

IEC 60598-2-17, Đèn điện - Phần 2-17: Đèn điện dùng cho chiếu sáng sân khấu, trường quay truyền hình và quay phim (ngoài trời và trong nhà)

IEC 60598-2-18, Đèn điện - Phần 2-18: Đèn điện dùng cho bể bơi và ứng dụng tương tự

IEC 60598-2-19, Đèn điện - Phần 2-19: Đèn điện dùng cho xử lý không khí (yêu cầu an toàn)

IEC 60598-2-20, Đèn điện - Phần 2-20: Chuỗi đèn

IEC 60598-2-21, Chưa sử dụng

IEC 60598-2-22, Đèn điện - Phần 2-22: Đèn điện dùng cho chiếu sáng khẩn cấp

IEC 60598-2-23, Đèn điện - Phần 2-23: Hệ thống chiếu sáng điện áp cực thấp dùng cho bóng đèn sợi đốt

IEC 60598-2-24, Đèn điện - Phần 2-24: Đèn điện có giới hạn nhiệt độ bề mặt

IEC 60598-2-17, Phần 2-25: Đèn điện để sử dụng trong khu vực khám bệnh của bệnh viện và tòa nhà chăm sóc sức khỏe

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương