Filedownload/154408/165358
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Filedownload/116321/126137
  Ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
Filedownload/129430/139822
  UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
Filedownload/148504/159385
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Filedownload/101916/111187
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do- hạnh phúc
Filedownload/149800/160702
  CHỦ TỊch nưỚC
Filedownload/151262/162184
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Filedownload/119554/129561
  SỞ TÀi chính
Filedownload/125759/136053
  Ủy ban nhân dân tỉnh đẮk lắK
Filedownload/165744/176822
  TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 372: 2006
Filedownload/167675/178753
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6764 : 2000
Filedownload/136770/147351
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
Filedownload/149520/160420
  Ubnd tỉnh bến tre sở XÂy dựng
Filedownload/167472/178550
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7597 : 2007 codex stan 210 2005 amended 2003, 2005
Filedownload/165978/177056
  Quality Management Systems Fundamentals and Vocabulary Mục lục
Filedownload/167498/178576
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5565-1991
Filedownload/166552/177630
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6039: 1995
Filedownload/165798/176876
  TIÊu chuẩn ngành 24tcn 04: 2006
Filedownload/165290/176368
  Tcn tiêu chuẩn ngành 28 tcn 133: 1998
Filedownload/144421/155253
  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006
Filedownload/166193/177271
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 100: 1988
Filedownload/166194/177272
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 101: 1988 CÀ phê quả TƯƠi phưƠng pháp thử Lấy mẫu
Filedownload/165522/176600
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 59: 2002 nhóm d
Filedownload/114760/124501
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Filedownload/165564/176642
  TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 322: 2004
Filedownload/167382/178460
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 4888: 2007 iso 676 : 1995
Filedownload/165294/176372
  TIÊu chuẩn việt nam 64 tcn 106: 1998
Filedownload/167127/178205
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1075 : 1971
Filedownload/167386/178464
  TIÊu chuẩn ngành tcn 68 135: 2001 chống sét bảo vệ CÁc công trình viễn thôNG
Filedownload/167279/178357
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 8419 : 2010
Filedownload/165324/176402
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 114: 2001
Filedownload/166153/177231
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 535: 2002
Filedownload/103154/112483
  Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-cp ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Filedownload/111696/121285
  Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003
Filedownload/165045/176123
  Cage culture of basa bocourti, basa catfish conditions for food safety
Filedownload/165400/176478
  TIÊu chuẩn việt nam 64 tcn 108: 1998 chất tẩy rửa tổng hợp kem giặt tổng hợp phưƠng pháp thử Phạm VI áp dụng
Filedownload/165537/176615
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 120: 2002
Filedownload/160309/171312
  BỘ quốc phòng
Filedownload/166013/177091
  1. phạm VI áp dụNG
Filedownload/165027/176105
  Code of practice for lightning protection and earthing for telecommunication plants
Filedownload/102001/111273
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-cp ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và ptnt
Filedownload/165152/176230
  TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 259: 2001
Filedownload/153109/164042
  Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Filedownload/159099/170094
  CHỦ TỊch nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Filedownload/165283/176361
  TIÊu chuẩn ngành 28tcn123 : 1998
Filedownload/165769/176847
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1279: 1993
Filedownload/165533/176611
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 73: 2002
Filedownload/165043/176121
  Fish sauce processing establishment conditions for food safety
Filedownload/117172/127026
  Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội
Filedownload/165483/176561
  TIÊu chuẩn ngành 28tcn 163: 2000
Filedownload/165041/176119
  Ice production establishments conditions for food safety
Filedownload/165399/176477
  TIÊu chuẩn ngành 28tcn 138: 1999
Filedownload/165412/176490
  TIÊu chuẩn ngành 28tcn 139: 2000
Filedownload/165398/176476
  TIÊu chuẩn ngành 28tcn 137: 1999
Filedownload/131998/142441
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh lai châU
Filedownload/166119/177197
  TIÊu chuẩn ngành 64tcn 63: 1993
Filedownload/165016/176094
  1. Quy định chung Phạm vi áp dụng 1
Filedownload/167597/178675
  Protection of telecommunication lines and equipment against over voltages and overcurrents
Filedownload/167388/178466
  NHÀ xuất bản bưU ĐIỆn hà NỘI, 10 -1999
Filedownload/137652/148264
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Filedownload/140427/151128
  CỤc quản lý DƯỢC
Filedownload/165175/176253
  1. Phạm vi Định nghĩa và chữ viết tắt
Filedownload/146334/157188
  CỤc quản lý DƯỢc vn
Filedownload/165402/176480
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1450: 1998 GẠch rỗng đẤt sét nung phạm VI áp dụng
Filedownload/167044/178122
  TIÊu chuẩn việt nam
Filedownload/165865/176943
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1452: 1995
Filedownload/166161/177239
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1458: 1986 chè ĐỌt khô phưƠng pháp thử Raw Tea Test methods
Filedownload/166830/177908
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1459: 1996 MỲ chính natri L – glutamate Lời nói đầu
Filedownload/128587/138960
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003
Filedownload/109315/118833
  TỔng cục hải quan cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Filedownload/167395/178473
  Code of practice for lightning protection and earthing for telecommunication plants
Filedownload/104455/113823
  Căn cứ Công văn số 6057/bnn-khcn ngày 03/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép Tạp chí Nông nghiệp và ptnt mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Tạp chí
Filedownload/166071/177149
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 152 : 2006
Filedownload/130823/141243
  CỤc quản lý DƯỢC
Filedownload/165806/176884
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1549: 1994 ĐỒ HỘp nưỚc quả NƯỚc dứa lời nói đầu
Filedownload/136739/147318
  CỤc quản lý DƯỢC
Filedownload/165772/176850
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1591: 1993 SĂm và LỐp xe đẠP
Filedownload/167112/178190
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5492: 1991 ts sev 2542 80
Filedownload/165541/176619
  Heavy weight concret method of determination of compressive strength by rebound hammer
Filedownload/166595/177673
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1643: 2008
Filedownload/163945/175008
  CỤc quản lý DƯỢC
Filedownload/165739/176817
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 345: 2006
Filedownload/126871/137198
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Filedownload/128216/138573
  CỤc quản lý DƯỢC
Filedownload/165923/177001
  TIÊu chuẩn ngành 28tcn 173: 2001
Filedownload/135427/145965
  CỤc quản lý DƯỢC
Filedownload/167158/178236
  TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 1762 75
Filedownload/166751/177829
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1763: 1986
Filedownload/136068/146625
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương
Filedownload/165268/176346
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6284-2 : 1997
Filedownload/165706/176784
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1772: 1987
Filedownload/165446/176524
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1773-9: 1999
Filedownload/165442/176520
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1773-5: 1999
Filedownload/137815/148437
  Điều Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 2015 và định hướng đến năm 2020
Filedownload/165758/176836
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1790 : 1999 (than hòn gai cẩm phả YÊu cầu kỹ thuậT)
Filedownload/166610/177688
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 304: 2003
Filedownload/143454/154255
  Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-ttg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính
Filedownload/165006/176084
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 183: 2006
Filedownload/165332/176410
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1867: 2001
Filedownload/166600/177678
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1872: 2007 chuối quả TƯƠi bananas Lời nói đầu
Filedownload/166135/177213
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1874: 1995 iso 5531: 1978 (E)
Filedownload/165273/176351
  Telecommunication terminal equipment electrical safety requirements
Filedownload/139090/149752
  Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-ttg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 2015
Filedownload/167601/178679
  TIÊu chuẩn ngành tcn 68-191: 2000 TƯƠng thích đIỆn từ (emc) thiết bị viễn thông yêu cầu chung về phát xạ
Filedownload/165274/176352
  TIÊu chuẩn ngành tcn 68-191: 2003
Filedownload/12237/13049
  QuyếT ĐỊnh chấp thuận và gia nhập hiệP ĐỊnh thành lập tổ chức thưƠng mại thế giới các Bộ Trưởng
Filedownload/165009/176087
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 195: 2006
Filedownload/167016/178094
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 364 : 1970
Filedownload/167025/178103
  I. Xác định độ cứng tĩnh a. Dụng cụ thử
Filedownload/165996/177074
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 16: 1979
Filedownload/165942/177020
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 198 : 1997
Filedownload/166624/177702
  TIÊu chuẩn xây dựng tcxd 81: 1981
Filedownload/167114/178192
  TIÊu chuẩn xây dựng tcxd 127 : 1985
Filedownload/148561/159443
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Filedownload/165702/176780
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4314: 1986
Filedownload/165982/177060
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4419: 1987
Filedownload/165961/177039
  HẦM ĐƯỜng sắt và HẦM ĐƯỜng ôTÔ quy phạm thi côNG, nghiệm thu railway and highway tunnels – Codes for construction, check and acceptance
Filedownload/165496/176574
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5251: 1990
Filedownload/165495/176573
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5250: 1990
Filedownload/167557/178635
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5649 1992
Filedownload/167519/178597
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5287 – 1994
Filedownload/167674/178752
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6177 : 1996 iso 6332: 1988 (E)
Filedownload/167683/178761
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6180 : 1996 iso 7890-3 : 1988 (E)
Filedownload/167662/178740
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6126: 1996 iso 3657: 1988
Filedownload/167650/178728
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6121 : 1996 iso 3960 : 1977
Filedownload/165239/176317
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6284-1 : 1997
Filedownload/166895/177973
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4586: 1997 VẬt liệu nổ CÔng nghiệP
Filedownload/166270/177348
  TIÊu chuẩn ngành 64tcn 16: 1979
Filedownload/148562/159444
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Filedownload/127355/137692
  Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh thừa thiên huế
Filedownload/165296/176374
  TIÊu chuẩn xây dựng tcxd 204 : 1998
Filedownload/121413/131557
  Ủy ban nhân dân tỉnh đẮk lắK
Filedownload/166747/177825
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 204: 1991
Filedownload/153328/164261
  Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
Filedownload/166130/177208
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 205: 1994
Filedownload/126533/136850
  Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp"
Filedownload/166147/177225
  TIÊu chuẩn ngành 20tcn 21: 1986 (thay thế cho 20tcn 21-72)
Filedownload/167137/178215
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 2119 : 1991
Filedownload/130253/140661
  CỤc quản lý DƯỢC
Filedownload/167090/178168
  TIÊu chuẩn ngành 22 tcn 231: 1996
Filedownload/108458/117958
  Truyền thôNG
Filedownload/164977/176055
  CÓ Ăng ten liền dùng chủ YẾu cho thoại tưƠng tự YÊu cầu kỹ thuậT
Filedownload/166463/177541
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 241: 1998 Có hiệu lực từ: 6-2-1998
Filedownload/166743/177821
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 248: 1998 VẢI ĐỊa kỹ thuật trong xây dựng nềN ĐẮp trêN ĐẤt yếu I. Các quy định chung
Filedownload/167205/178283
  TIÊu chuẩn ngành 22 tcn 249-98
Filedownload/166609/177687
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 289: 2002 quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu
Filedownload/165893/176971
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 258: 1996
Filedownload/167210/178288
  Phần CÁC ĐIỀu quy đỊNH
Filedownload/147748/158616
  Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-cp ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
Filedownload/128696/139070
  Căn cứ Nghị định số 15/cp ngày 04/03/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
Filedownload/165895/176973
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 266: 1996
Filedownload/166590/177668
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 136: 1990
Filedownload/14098/15107
  BỘ giao thông vận tải số: 3277/2003/QĐ-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Filedownload/166606/177684
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 285: 2002 YÊu cầu kỹ thuật phưƠng pháp thử
Filedownload/166489/177567
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 29: 2010/bgtvt về Ống xả xe mô TÔ, xe gắn máy national technical regulation
Filedownload/165193/176271
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 292: 2002 phưƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ nan hoa mô TÔ, xe máy yêu cầu kỹ thuật và phưƠng pháp thử
Filedownload/16606/17729
  Căn cứ khoản 5 Điều 48 Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001
Filedownload/138671/149327
  Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-cp ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Filedownload/165195/176273
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 294: 2002 phưƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ chân phanh mô TÔ, xe máy- yêu cầu kỹ thuật và phưƠng pháp thử
Filedownload/165196/176274
  TIÊu chuẩn ngành 22 tcn 295: 2002 phưƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ tay phanh mô TÔ, xe máy yêu cầu kỹ thuật và phưƠng pháp thử
Filedownload/166125/177203
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 2092: 1993
Filedownload/167593/178671
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 2672 : 1978
Filedownload/148569/159451
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Filedownload/165407/176485
  TIÊu chuẩn ngành 22 tcn 311: 2003
Filedownload/104781/114164
  NGÂn hàng chính sách xã HỘI
Filedownload/165565/176643
  TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 323: 2004
Filedownload/114114/123821
  Ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
Filedownload/109545/119068
  Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007
Filedownload/165603/176681
  TIÊu chuẩn ngành 22 tcn 327 05
Filedownload/165801/176879
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 346: 2006
Filedownload/165017/176095
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 335: 2006
Filedownload/165529/176607
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 69: 2002
Filedownload/166987/178065
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 342 : 1986
Filedownload/166749/177827
  Chương quy đỊnh chung phạm VI áp dụng
Filedownload/166991/178069
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 344 : 1986
Filedownload/166466/177544
  1. CÁC quy đỊnh chung phạm VI áp dụng
Filedownload/115482/125254
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn thứ trưỞng nguyễn Quang Hà
Filedownload/167225/178303
  TIÊu chuẩn nhà NƯỚc tcvn 1553: 1974
Filedownload/165751/176829
  Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặT ĐƯỜng bê TÔng nhựa sử DỤng nhựA ĐƯỜng polime
Filedownload/164971/176049
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 66 : 2004
Filedownload/165177/176255
  TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxdvn 365 : 2007
Filedownload/166288/177366
  TIÊu chuẩn ngành 64tcn 30: 1995 natri tripolyphotphat lời nóI ĐẦU
Filedownload/167081/178159
  Lời nói đầu tcvn…4048 thay thế tcvn 4048-1985 tcvn. 4048
Filedownload/121402/131546
  Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006
Filedownload/166635/177713
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 2566: 1978
Filedownload/165539/176617
  1. quy đỊnh chung phạm VI áp dụng
Filedownload/167459/178537
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 3663 : 1981
Filedownload/166726/177804
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 424: 2000
Filedownload/166727/177805
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 425: 2000
Filedownload/167463/178541
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 7514 : 2005
Filedownload/166662/177740
  National technical regulation on method of inspecting bulbs/tubers and fruits for import, export and transit
Filedownload/101264/110503
  Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6711/bkh-th ngày 24 tháng 9 năm 2010) và ý kiến của Bộ Tài chính
Filedownload/165509/176587
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 492: 2002
Filedownload/122818/133021
  Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
Filedownload/166801/177879
  Lời nói đầu tcvn 7887 : 2008 1
Filedownload/166294/177372
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5146: 1990 (iso-8966-1987)
Filedownload/165860/176938
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5637: 1991
Filedownload/101457/110702
  TỔng cục thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Filedownload/147838/158709
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Filedownload/136719/147297
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng ngãI
Filedownload/167266/178344
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 7871-4: 2008
Filedownload/167264/178342
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 7871-3: 2008
Filedownload/109526/119049
  1. Công ty đăng ký và sản xuất: Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh
Filedownload/166618/177696
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 62: 1984
Filedownload/167346/178424
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5929: 2001
Filedownload/165044/176122
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5929 : 2003
Filedownload/118323/128247
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Filedownload/166290/177368
  TIÊu chuẩn ngành 64tcn 31: 1992
Filedownload/165278/176356
  TIÊu chuẩn ngành 28tcn120 : 1998
Filedownload/165526/176604
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 66: 2002
Filedownload/114292/124007
  Socialist republic of viet nam independence Freedom – Happiness
Filedownload/165527/176605
  1. Qui định chung Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thử các loại xi măng dùng cho bê tông thủy côn
Filedownload/10424/11101
  Điều Quyền thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại việt Nam
Filedownload/13499/14436
  Trả lời công văn số 7554/hqhp-pnv ngày 20/12/2006 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc xử lý thuế tạm nhập tái xuất
Filedownload/167531/178609
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5562 1991 bia – phưƠng pháp xáC ĐỊnh hàm lưỢng etanola (CỒN) Lời nói đầu
Filedownload/104830/114216
  NGÂn hàng chính sách xã HỘI
Filedownload/164966/176044
  TIÊu chuẩn ngành 04 tcn 64: 2004
Filedownload/167086/178164
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 1072: 1971
Filedownload/166374/177452
  Qcvn 8-1: 2011/byt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Filedownload/132815/143285
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Filedownload/166191/177269
  TIÊu chuẩn ngành 10tcn 98: 1988
Filedownload/158338/169325
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Filedownload/149641/160541
  Ubnd tỉnh đIỆn biên sở XÂy dựng
Filedownload/132745/143215
  2. Việc tái cơ cấu phải đảm bảo cho thị trường tt&tt việt Nam phát triển bền vững, đồng thời phải gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô
Filedownload/100004/109210
  Ubnd tỉnh bình đỊnh sở XÂy dựng
Filedownload/167204/178282
  TIÊu chuẩn ngành 22 tcn 222-95
Filedownload/164507/175581
  Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 7 năm 2001
Filedownload/165563/176641
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 141: 2005
Filedownload/165729/176807
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 354: 2006
Filedownload/165986/177064
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 245: 1998
Filedownload/167663/178741
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6127 : 1996 iso 660 : 1983
Filedownload/128601/138974
  Nghị ĐỊnh thư kyoto
Filedownload/142944/153731
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004
Filedownload/167347/178425
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8072: 2009
Filedownload/112373/121978
  Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Filedownload/129994/140396
  Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009
Filedownload/108543/118046
  Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2010
Filedownload/160823/171831
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Filedownload/129344/139735
  Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10
Filedownload/167457/178535
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 7408 : 2004 en 1784 : 1996
Filedownload/166425/177503
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Filedownload/148841/159727
  BIÊn bản ghi nhớ
Filedownload/138614/149270
  Guidance on the management of food additives
Filedownload/161339/172363
  UỶ ban nhân dân tỉnh lạng sơN
Filedownload/113695/123379
  Căn cứ Mục 3, Chương IV, Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008
Filedownload/165308/176386
  TIÊu chuẩn ngành 04tcn 35: 2001
Filedownload/167447/178525
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 3250: 1988
Filedownload/130541/140958
  The ministry of agriculture and rural development
Filedownload/167489/178567
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7857-3 : 2008 iso 6322-3 : 1989
Filedownload/166285/177363
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5581: 1991 (iso 6322-3: 1989)
Filedownload/165736/176814
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4841: 1989 (iso 1990/1 1982)
Filedownload/166124/177202
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8710-4: 2011
Filedownload/138166/148797
  Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xnk chi nhánh tp. Hcm
Filedownload/150929/161844
  Căn cứ Luật Dược ngày 4 tháng năm 2005
Filedownload/167482/178560
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 3708 – 90
Filedownload/167473/178551
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 3702 90
Filedownload/165716/176794
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4589: 1988
Filedownload/166393/177471
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 12-3 : 2011/byt
Filedownload/165579/176657
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5940: 1995
42.1.77.129=_200192-filedownload727.doc
  Tài liệu hội thảo luật quản lý thuế
directory Filedownload  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương