Thi kệ pháp cú kinh (dhammapada) Pali Anh Việt


TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆTtải về 0.96 Mb.
trang9/27
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích0.96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27

TỪ VỰNG VÀ THÀNH NGỮ ANH-VIỆT

(a): adjective; (adv): adverb; (conj): conjunction;

(n): noun; (prep): preposition; (v): verb
Verse - Kệ 90
Complete (v) : Hoàn tất.

Journey (n) : Cuộc hành trình.

Sorrowless (a) : Hết ưu sầu.

Tie (n) : Sự ràng buộc.

Fever (n) : Cơn sốt, sự xúc động.
Verse - Kệ 91
Exert oneself (v) : Tự cố gắng, nỗ lực.

Abode (n) : Nơi ở, chỗ lưu trú.

Attach (v) : Dính mắc, ràng buộc.

Swan (n) : Thiên nga, ngỗng trời.


Verse - Kệ 92
Accumulation (n) : Sự tích lũy, nghiệp tích lũy.

Reflect over (v) : Quán tưởng.

Deliverance (n) : Sự giải thoát.

Void (n) : Khoảng không, sự trống rỗng.

Singless (a) : : Không ký hiệu, không biểu hiện, vô tướng.

Course (n) : Chiều hướng, đường hướng.

Trace (v) : Tìm ra dấu vết.
Verse - Kệ 94
Subdue (v) : Hàng phục, nhiếp hộ.

Steed (n) : Chiến mã.

Charioteer (n) : Người đánh xe ngựa, xà ích.

Pride (n) : Sự kiêu mạn, sự ngã mạn.

Steadfast (a) : Kiên định, vững chắc.

Hold dear (v) : Kính phục.


Verse - Kệ 95
Balanced (a) : Thản nhiên, được thăng bằng.

Well-disciplined (a) : Chuyên trì giới luật, có giới hạnh tốt.

Resent (v) : Phẩn uất, oán hận.

To be comparable to (a) : Có thể so sánh với.

Indakhila : Trụ trời Ðế Thích.

Unsullied (a) : Không dơ bẩn.

Mud (n) : Bùn.

Wandering (n) : Sự lang thang, luân hồi.

Arise (v) : Phát sinh, hiện khởi.
Verse - Kệ 96
Wholly freed : Ðược giải thoát hoàn toàn.

Perfectly peaceful : An tịnh hoàn toàn.

Equipoised (a) : Ðược thăng bằng, định tĩnh.
Verse - Kệ 97
Credulous (a) : Dễ tin, nhẹ dạ.

The Uncreate (n) : Vô sanh, vô tác.

Cut off : Cắt dứt.

Link (n) : Mối liên lạc, chỗ liên kết.

Put an end to : Kết thúc, thủ tiêu.

Occasion (n) : Cơ hội, cơ duyên.

Vomit (v) : Nôn ra, mửa ra.
Verse - Kệ 98
Vale (n) : Thung lũng.

Dwell (v) : Trú ngụ, ở tại.

Spot (n) : Chỗ, nơi.

Arahant : A La Hán.


Verse - Kệ 99
Worldling (n) : Người trần tục, phàm phu.

Passionless (a) : Vô dục, ly tham.

Seek (v) : Tìm kiếm.

--- o0o ---Phẩm VIII


SAHASSA VAGGA - THOUSANDS - PHẨM MUÔN NGÀN
Sahassamapi ce vaacaa anatthapadasa.mhitaa

Eka.m atthapada.m seyyo ya.m sutvaa upasammati. -- 100


Better than a thousand utterances,

comprising useless words,

is one single beneficial word,

by hearing which one is pacified. -- 100


100. Chỉ một lời lợi ích,

Nghe xong tâm bình an,

Hơn tụng cả muôn ngàn,

Lời lời đều vô dụng.


Sahassamapi ce gaathaa anatthapadasa.mhitaa

Eka.m gaathaapada.m seyyo ya.m sutvaa upasammati. -- 101


Better than a thousand verses,

comprising useless words,

is one beneficial single line,

by hearing which one is pacified. -- 101


101. Chỉ một câu hữu ích,

Nghe xong tâm bình an,

Hơn tụng cả muôn ngàn,

Những lời kệ vô dụng.


Yo ce gaathaasata.m bhaase anatthapadasa.mhita.m

Eka.m dhammapada.m seyyo ya.m sutvaa upasammati. -- 102


Should one recite a hundred verses,

comprising useless words,

better is one single word of the Dhamma,

by hearing which one is pacified. -- 102


102. Chỉ một lời chánh pháp,

Nghe xong tâm bình an,

Hơn tụng cả muôn ngàn,

Những lời kệ vô dụng.


Yo sahassa.m sahassena sa'ngaame maanuse jine

Eka~nca jeyya attaana.m sa ve sa'ngaamaj-uttamo. -- 103


Though one should conquer a men in battlefield,

yet he, indeed, is the noblest victor

who has conquered himself. -- 103
103. Dầu tại bãi chiến trường,

Thắng ngàn ngàn quân địch,

Không bằng tự thắng mình,

Chiến công ấy -kỳ tích!


Attaa have jita.m seyyo yaa caaya.m itaraa pajaa

Attadantassa posassa nicca.m sa~n~natacaarino. -- 104


Self-conquest is, indeed, far greater

than the conquest of all other folk. -- 104


104. Tự thắng mình vẻ vang,

Hơn chinh phục kẻ khác,

Người điều phục được mình,

Thường tự chế an lạc.


Neva devo na gandhabbo na maaro saha brahmunaa

Jita.m apajita.m kayiraa tathaaruupassa jantuno. -- 105


Neither a god nor a Ghandabba,

nor Maara together with Brahmaa,

can win back the victory of such a person

who is self-subdued

and ever lives in restraint. -- 105
105. Thiên thần, càn thác bà,

Ma vương, hay Phạm thiên,

Không thể chinh phục nổi,

Người điều phục tự nhiên.


Maase maase sahassena yo yajetha sata.m sama.m

Eka~nca bhaavitattaana.m muhuttamapi puujaye

Saa yeva puujanaa seyyo ya~nce vassasata.m huta.m. -- 106
Though month after month with a thousand,

one should make an offering for a hundred years,

yet, if, only for a moment,

one should honour (a Saint) who has perfected himself

- that honour is, indeed,

better than a century of sacrifice. -- 106


106. Tháng tháng cúng ngàn vàng,

Tế tự cả trăm năm,

Không bằng trong giây lát,

Kính lễ bậc thánh tăng,

Kính lễ vậy hơn rằng,

Tế tự hàng thế kỷ.


Yo ca vassasata.m jantu aggi.m paricare vane

Eka~nca bhaavitattaana.m muhuttamapi puujaye

Saa yeva puujanaa seyyo ya~nce vassasata.m huta.m. -- 107
Though, for a century

a man should tend the (sacred) fire in the forest,

yet, if, only for a moment,

he should honour (a Saint) who has perfected himself

- that honour is, indeed, better than a century of fire-sacrifice. -- 107
107. Dầu trăm năm thành kính,

Thờ lửa tại rừng xanh,

Không bằng trong giây lát,

Kính lễ bậc thánh tăng,

Kính lễ vậy hơn rằng,

Bái lửa hằng thế kỷ.


Ya.m ki~nci yi.t.tha.m va huta.m va loke

Sa.mvacchara.m yajetha pu~n~napekkho

Sabbam-pi ta.m na catubhaagameti

Abhivaadanaa ujjugatesu seyyo. -- 108


In this world whatever gift or alms a person seeking merit

should offer for a year,

all that is not worth a single quarter

of the reverence towards the Upright which is excellent. -- 108


108. Cầu phước suốt cả năm,

Cúng dường hoặc bố thí,

Không bằng một phần tư,

Kính lễ bậc chánh trí.


Abhivaadanasiilissa nicca.m vaddhaapacaayino

Cattaaro dhammaa va.d.dhanti aayu va.n.no sukha.m bala.m. -- 109


For one who is in the habit of constantly honouring

and respecting the elders,

four blessings increase

- age, beauty, bliss, and strength. -- 109


109. Thường tôn trọng kính lễ,

Bậc trưởng lão cao minh,

Bốn phước lành tăng trưởng,

Thọ-vui-khỏe-đẹp xinh.


Yo ca vassasata.m jiive dussiilo asamaahito

Ekaaha.m jiivita.m seyyo siilavantassa jhaayino. -- 110


Though one should live a hundred years,

immoral and uncontrolled,

yet better, indeed, is a single day's life

of one who is moral and meditative. -- 110


110. Dù sống đến trăm năm,

Phá giới, không an tịnh,

Chẳng bằng sống một ngày,

Trì giới, tu thiền định.


Yo ca vassasata.m jiive duppa~n~no asamaahito

Ekaaha.m jiivita.m seyyo pa~n~navantassa jhaayino. -- 111


Though one should live a hundred years

without wisdom and control,

yet better, indeed, is a single day's life

of one who is wise and meditative. -- 111


111. Dù sống đến trăm năm,

Không trí tuệ, an tịnh,

Chẳng bằng sống một ngày,

Có trí tuệ, thiền định.


Yo ce vassasata.m jiive kusiito hiinaviiriyo

Ekaaha.m jiivita.m seyyo viriyamaarabhato da.lha.m. -- 112


Though one should live a hundred years

idle and inactive,

yet better, indeed, is a single day's life

of one who makes an intense effort. -- 112


112. Dù sống đến trăm năm,

Lười biếng không tinh tấn,

Chẳng bằng sống một ngày,

Nỗ lực tu tinh tấn.


Yo ce vassasata.m jiive apassa.m udayavyaya.m

Ekaaha.m jiivita.m seyyo passato udayavyaya.m. -- 113


Though one should live a hundred years

without comprehending

how all things rise and pass away,

yet better, indeed, is a single day's life

of one who comprehends

how all things rise and pass away. -- 113


113. Dù sống đến trăm năm,

Không thấy pháp sanh diệt,

Chẳng bằng sống một ngày,

Thấy được pháp sanh diệt.


Yo ce vassasata.m jiive apassa.m amata.m pada.m

Ekaaha.m jiivita.m seyyo passato amata.m pada.m. -- 114


Though one should live a hundred years

without seeing the Deathless State,

yet better, indeed, is a single day's life

of one who sees the Deathless State. -- 114


114. Dù sống đến trăm năm,

Không thấy pháp bất diệt,

Chẳng bằng sống một ngày,

Thấy được pháp bất diệt.


Yo ce vassasata.m jiive apassa.m dhammamuttama.m

Ekaaha.m jiivita.m seyyo passato dhammamuttama.m. -- 115


Though one should live a hundred years

not seeing the Truth Sublime,

yet better, indeed, is a single day's life

of one who sees the Truth Sublime. -- 115


115. Dù sống đến trăm năm,

Không thấy pháp tối thượng,

Chẳng bằng sống một ngày,

Thấy được pháp tối thượng.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương