S¸ch míi sè 05/2010tải về 0.86 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.86 Mb.
#1469
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 05/2010


S¸ch míi sè 05/2010


ChÝnh trÞ
America since 1945: The American Moment / Paul Levine, Harry Papasotiriou . - China : [s.n.], 2005 . - 292 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01125/ VNCCHAUMY / Mfn: 85551

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChiÕn tranh thÕ giíi;

ChiÕn tranh l¹nh; ChiÕn tranh ViÖt Nam; Mü


America the Virtuous: The Crisis of Democracy and the Quest for Empire/ Claes G. Ryn . - USA : Transaction Publishers, 2003 . - 212 p.

Ký hiÖu kho : Lt 00819/ VNCCHAUMY / Mfn: 85588

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Chñ nghÜa hiÖn thùc;

D©n chñ; HiÕn ph¸p; Mü


American Communism & Soviet Russia/ Theodore Draper . - USA : Transaction Publishers, 2003 . - 444 p.

Ký hiÖu kho : Lt 00816/ VNCCHAUMY / Mfn: 85585

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Chñ nghÜa céng s¶n; Nga; Mü


American Foreign Policy: History, Polities, and Policy/ Daniel S. Papp, Loch K. Johnson, John E. Endicott . - N.Y. : Longman, 2005 . - 542 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01140/ VNCCHAUMY / Mfn: 85564

Tõ kho¸ : LÞch sö chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Mü


American Foreign Policy: Theoretical Essays. - 5th ed. . - [s.l.]: WadsMorth Publishing, 2005- 599 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01141/ VNCCHAUMY / Mfn: 85565

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; D©n chñ; Mü
American Foreign Policy: Theoretical Essays / G. John Ikenberry . - 5th ed. . - USA : Wads worth Publishing, 2002 . - 614 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01172/ VNCCHAUMY / Mfn: 85575

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh l¹nh; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

D©n chñ; Chñ nghÜa t­ b¶n; Mü


American Foreign Policy Since World War II/ Steven W. Hook, John Spanier . - 18th ed. . - Washington : A Division of SAGE, 2000 . - 424 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01173/ VNCCHAUMY / Mfn: 85576

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh thÕ giíi thø II; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChiÕn tranh l¹nh; Quan hÖ quèc tÕ; Mü


Asian New Democracies: The Philippines, South Korea and Taiwan Compared / Hsin-Huang Michael Hsiao . - Taiwan : Taiwan Foundation for Democracy: Center for Asia-Pacific Area Studies, 2008 . - 304 p.

Ký hiÖu kho : Lv678, Lv679/ VNC§BA / Mfn: 85350

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ; NÒn d©n chñ;

Philippin; Hµn Quèc; §µi Loan


At Home Abroad: Identity and Power in American Foreign Policy / Henry R. Nau . - USA : Cornell University Press, 2002 . - 314 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01186/ VNCCHAUMY / Mfn: 85581

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ quèc tÕ;

Quan hÖ ®a ph­¬ng; Quan hÖ song ph­¬ng; Mü


China's third economic transformation: The rise of private economy / Ross Garnaut, Ligang Song . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2004 . - 246 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16605/ VKHXHHCM / Mfn: 85249

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Th­¬ng m¹i;

KhuyÕn m¹i; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; Trung Quèc


Contemporary Latin America/ Ronaldo Munck . - 2nd ed. . - China : [s.n.], 2003 . - 197 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01127/ VNCCHAUMY / Mfn: 85553

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é x· héi; Ph¸p luËt; Quan hÖ x· héi;

Phong trµo x· héi; Mü Latin; Ch©u Mü


Cultural politics and Asian values: The tepid war / Michael D. Barr . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 241 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16696/ VKHXHHCM / Mfn: 85280

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Gi¸ trÞ;

QuyÒn con ng­êi; Chñ nghÜa tù do; Ch©u ¸


Culture War? The Myth of a Polarized America/ Morris P. Fiorina, Samuel J. Abrams, Jeremy C.Pope . - USA : [s.n.], 2005 . - 116 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01130/ VNCCHAUMY / Mfn: 85556

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; NÒn v¨n ho¸; ChiÕn tranh v¨n ho¸; Mü
Documents of American Diplomacy: From the American Revolution to the Present / Michael D. Gambone . - Westport : Greenwood Press, 2002 . - 579 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01175/ VNCCHAUMY / Mfn: 85578

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh l¹nh; ChiÕn tranh c«ng d©n;

Thuéc ®Þa; Quan hÖ quèc tÕ; Mü


Ending the Vietnam War: The Vietnamese communists' perspective / Ang Cheng Guan . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2004 . - 198 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16744/ VKHXHHCM / Mfn: 85269

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh chèng Mü;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

§µm ph¸n; Tháa thuËn hßa b×nh; ViÖt Nam
Essentials of International Relations/ Karen A. Mingst . - USA : Norton & Company, 2003 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Lt 01174/ VNCCHAUMY / Mfn: 85577

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Mü
EU-US Relations: Repairing the Transatlantic Rift / Nikos Kotzias, Pekos Liacouras . - Great Britain : Palgrave Macmillan, 2006 . - 263 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01129/ VNCCHAUMY / Mfn: 85555

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Quan hÖ Mü - EU;

Liªn minh ch©u ¢u; Mü; EU; §¹i T©y D­¬ng


Globalising Intellectual Property Rights: the TRIPs Agreement/ Duncan Matthews . - USA : Routledge Taylor & Francis Group, 2002 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Lt 00817/ VNCCHAUMY / Mfn: 85586

Tõ kho¸ : QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ; Toµn cÇu ho¸; HiÖp ®Þnh TRIPs; ThÕ giíi
Globalization and Asia Pacific economy/ Kyung Tae Lee . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2002 . - 351 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16699/ VKHXHHCM / Mfn: 85283

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Khñng ho¶ng tµi chÝnh; HËu qu¶ kinh tÕ x· héi;

§Çu t­ n­íc ngoµi; Phôc håi kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng
Knowledge and Innovation for Competitiveness in Brazil/ Rodriguez Alberto, Dahman Carl, Jamil Salmi . - USA : The World Bank, 2008 . - 247 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01337, Lt 01338/ VNCCHAUMY / Mfn: 85542

Tõ kho¸ : §æi míi c«ng nghÖ; Ph©n phèi søc lao ®éng; Vèn lao ®éng;

Nguån nh©n lùc; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Braxin


Korea Impossible to Possible. - Korea : Korea Culture and Information Service, 2008 . - 255 p.

Ký hiÖu kho : Lv680, Lv681/ VNC§BA / Mfn: 85351

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ; NÒn d©n chñ; Hµn Quèc
Living at the edge of Thai society: The Karen in the highlands of northern Thailand / Claudio O. Delang . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2003 . - 244 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16745/ VKHXHHCM / Mfn: 85270

Tõ kho¸ : B¶n s¾c d©n téc; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ; Th¸i Lan


Mexico's Transition to a Knowledgebased Economy: Challenges and Opportunities: WBI Development Studies / Kuznetsov Yevgeny, Dahlman Carl . - USA : The World Bank, 2008 . - 170 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01344, Lt 01345/ VNCCHAUMY / Mfn: 85546

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; ChuyÓn ®æi kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Mexico
Nikkeiren and Japanese capitalism/ John Crump . - Lond.; N.Y. : Routledge Curzon, 2003 . - 178 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16604/ VKHXHHCM / Mfn: 85250

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; C«ng nh©n; Ng­êi lao ®éng; NhËt B¶n
Party Politics in America/ Marjorie Randon Hershey . - 14th ed. . - N.Y. : Longman, 2005 . - 352 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01134/ VNCCHAUMY / Mfn: 85560

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; §¶ng chÝnh trÞ; BÇu cö; Mü
Regionalism and Governance in the Americas: Continental Drift / Louise Fawcett . - [s.l.]: Palgrave Macmillan, 2005 . - 284 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01126/ VNCCHAUMY / Mfn: 85552

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ; Chñ nghÜa ®Þa ph­¬ng; Ch©u Mü
Systems of Representation and Democratic Practice in Sub-Saharan Africa/ Peter Koppinger . - Germany : [s.n.], 2007 . - 83 p.

Ký hiÖu kho : Lb 0016/ VCPHITDONG / Mfn: 85177

Tõ kho¸ : D©n chñ; X· héi d©n chñ; HÖ thèng chÝnh trÞ;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Ch©u Phi


The Arab-Israeli Conflict/ Kirsten Schulze, T.G. Fraser . - Great Britain : Pearson Education Limited, 2004 . - 190 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01128/ VNCCHAUMY / Mfn: 85554

Tõ kho¸ : Hßa b×nh; Xung ®ét s¾c téc; Quan hÖ quèc tÕ;

Xung ®ét ¶rËp - Israel; Israel; Palestin


The choice: Global domination or global leadership / Zbigniew Brzezinski . - USA : [s.n.], 2004- 230 p.

Ký hiÖu kho : Lv 00213/ VNCCHAUMY / Mfn: 85520

Tõ kho¸ : An ninh toµn cÇu; B¸ chñ thÕ giíi; Mü
The collapse of liberalism: Why American needs a New left / Charles Noble . - USA : Rowman

Littlefield, 2004 . - 184 p.Ký hiÖu kho : Lv 00256/ VNCCHAUMY / Mfn: 85519

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Ph¸i t¶;

Chñ nghÜa t­ b¶n; §¶ng B¶o thñ; Mü


The federalist: A commentary on the constitution of the United States / Alexander Hamilton, John Jay, James Madison . - USA : The Modern Library, 2001 . - 622 p.

Ký hiÖu kho : Lv 00351/ VNCCHAUMY / Mfn: 85515

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChiÕn tranh; Néi chiÕn; Mü
The language, ethnicity and race reader/ Roxy Harris, Ben Rampton . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2003 . - 357 p.

Ký hiÖu kho : Lv 16690/ VKHXHHCM / Mfn: 85274

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Chñ nghÜa ®Õ quèc; Chñ nghÜa thùc d©n;

Nhµ n­íc; Chñng téc; D©n téc thiÓu sè; Ng«n ng÷ d©n téc


The political system of the European Union: The European Union Series / Simon Hix . - 2nd ed. . - China : [s.n.], 2005 . - 489 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01123/ VNCCHAUMY / Mfn: 85549

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh phñ nhµ n­íc; Ch©u ¢u


The Presidency and the Constitution: Cases and Controversies / Michael A. Genovese, Robert J. Spitzer . - USA : [s.n.], 2005 . - 244 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01124/ VNCCHAUMY / Mfn: 85550

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

QuyÒn lùc chÝnh trÞ; Nhµ chÝnh trÞ; Tèng thèng; Tæng thèng; Mü


Two Parties - or more?: The American Party System / John F. Bibby, L. Sandy Maisel . - USA: Westview Press, 2003 . - 124 p.

Ký hiÖu kho : Lt 00814/ VNCCHAUMY / Mfn: 85583

Tõ kho¸ : §¶ng ph¸i chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; Mü


Understanding the Presidency/ James P. Pfiffner, Roger H. Davidson . - 6th ed. . - N.Y. : Longman, 2005 . - 471 p.

Ký hiÖu kho : Lt 01137/ VNCCHAUMY / Mfn: 85563

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ Tæng thèng; BÇu cö; Tæng thèng; Mü


B¸o c¸o vÒ t¨ng tr­ëng: ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn hoµ nhËp / Uû ban vÒ T¨ng tr­ëng vµ Ph¸t triÓn . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi , 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9687, Vv 9688/ VTTKHXH / Mfn: 85647

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Tèc ®é t¨ng tr­ëng; T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng;

ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng; Xu h­íng t¨ng tr­ëng; ThÕ giíi


B¶o vÖ, x©y dùng vµ ®æi míi ®Êt n­íc/ Lª §øc Anh; KhuÊt Biªn Hoµ s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9679/ VTTKHXH / Mfn: 85640

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¹i t­íng; Chñ tÞch n­íc;

Bµi nãi chuyÖn; Bµi viÕt; Håi øc; Lª §øc Anh; ViÖt Nam


Barack Obama hay giÊc m¬ míi cña ng­êi Mü/ Guillaume Serina; HiÖu Constant d. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47975, Vb 47976/ VTTKHXH / Mfn: 85698

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Sù nghiÖp chÝnh trÞ;

Tæng thèng; Barack Obama; Mü


Biªn niªn sù kiÖn lÞch sö MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Nam. T. 1 : 1930-1945 / TrÇn HËu ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 816 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4614/ BTDTHVN / Mfn: 85315

Tõ kho¸ : MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt; Sù kiÖn lÞch sö;

Biªn niªn sö; 1930-1945; ViÖt Nam


Biªn niªn sù kiÖn lÞch sö MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Nam. T. 2 : 1954-1975 / TrÇn HËu ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 816 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4615/ BTDTHVN / Mfn: 85316

Tõ kho¸ : MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt; Sù kiÖn lÞch sö;

Biªn niªn sö; 1954-1975; ViÖt Nam


Biªn niªn sù kiÖn lÞch sö MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ViÖt Nam. T. 3 : 1975-2000 / TrÇn HËu ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 906 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4616/ BTDTHVN / Mfn: 85317

Tõ kho¸ : MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt; Sù kiÖn lÞch sö;

Biªn niªn sö; 1975-2000; ViÖt Nam


Bé chÝn: Bªn trong thÕ giíi bÝ mËt cña toµ ¸n tèi cao Mü = The Nine : Inside the Secret World of the Supreme Court / Jeffrey Toobin; Hång V©n, NguyÔn Träng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9713, Vv 9714/ VTTKHXH / Mfn: 85661

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Toµ ¸n; Toµ ¸n tèi cao; ThÈm ph¸n; Mü
CÈm nang c¸n bé ngµnh Tuyªn gi¸o, h­íng tíi §¹i héi §¶ng c¸c cÊp vµ §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø XI/ Lª V¨n C­êng, NguyÔn MËu Tu©n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9735, Vv 9736/ VTTKHXH / Mfn: 85672

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

C«ng t¸c tuyªn gi¸o; Tuyªn gi¸o; ViÖt Nam


Ch©n mÖnh ®Õ v­¬ng: Ronald Reagan tõ diÔn viªn trë thµnh Tæng thèng Hoa Kú / Peggy Noonan; KiÕn V¨n, HuyÒn Trang d. . - H. : KHXH, 2009 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00493/ VNCCHAUMY / Mfn: 85528

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp chÝnh trÞ; Ronald Reagan; Mü


Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng trong chÝnh s¸ch cña Mü, NhËt B¶n vµ Trung Quèc/ Ng« Xu©n B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1740, Vv1741/ VNC§BA / Mfn: 85357

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng; NhËt B¶n;

Trung Quèc; Mü
ChÕ ®é d©n chñ: Nhµ n­íc vµ x· héi/ N.M. Voskresenskaia, N.B. Davletshina; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0119, Vb 0120/ VCPHITDONG / Mfn: 85199

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; D©n chñ;

ChÕ ®é d©n chñ; Nhµ n­íc; ChÝnh quyÒn;

X· héi d©n chñ; Gi¸ trÞ d©n chñ; Nga
ChiÕn l­îc "H­ng biªn phó d©n" cña Trung Quèc/ NguyÔn V¨n C¨n ch.b.; §»ng Thµnh §¹t, NguyÔn Xu©n C­êng, Bïi ThÞ Thanh H­¬ng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5068/ VDANTOC / Mfn: 85435

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

ChiÕn l­îc "H­ng biªn phó d©n"; Trung Quèc


ChÝnh phñ Hoa Kú cña chóng t«i. - H. : Thanh niªn, 2007 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00490, Vt 00490/ VNCCHAUMY / Mfn: 85510

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Hµnh ph¸p; LËp ph¸p; T­ ph¸p;

Bé m¸y chÝnh quyÒn; §¶ng chÝnh trÞ; Mü


ChÝnh s¸ch vµ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng gi¸o dôc m«i tr­êng trong tr­êng phæ th«ng giai ®o¹n 2001-2010/ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o . - H. : [k.nxb.], [--?]. - 22 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1118/ VCONNGUOI / Mfn: 85159

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc m«i tr­êng;

Tr­êng phæ th«ng; ChÝnh s¸ch gi¸o dôc m«i tr­êng;

Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng; ViÖt Nam
Chuyªn ®Ò nghiªn cøu NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng: Dïng cho c¸n bé chñ chèt vµ b¸o c¸o viªn / Ban T­ t­ëng - V¨n ho¸ Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47930/ VTTKHXH / Mfn: 85615

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; §¹i héi X;

NghÞ quyÕt §¹i héi; Nghiªn cøu nghÞ quyÕt; ViÖt Nam


Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC): Néi dung vµ lé tr×nh: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0541, Vv 0542/ VCPHITDONG / Mfn: 85183

Tõ kho¸ : Hîp t¸c kinh tÕ; Céng ®ång kinh tÕ ASEAN;

AEC; Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; §Æc tr­ng c¬ b¶n;

§«ng Nam ¸

C¬ së khoa häc ®Ó x©y dùng tiªu chÝ, b­íc ®i, c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n/ Vò N¨ng Dòng . - H. : N«ng nghiÖp, 2004- 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1054/ VCONNGUOI / Mfn: 85121

Tõ kho¸ : N«ng th«n; N«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

C¬ chÕ chÝnh s¸ch; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; ViÖt Nam


C¬ së x· héi nh©n v¨n trong qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi nguyªn, m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh CNH, H§H ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0557, Vv 0558/ VCPHITDONG / Mfn: 85191

VV 5120, VV 5121/ VDANTOC / Mfn: 85493Tõ kho¸ : C¬ së x· héi nh©n v¨n; Tµi nguyªn; M«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Cuéc ®Êu trÝ ë tÇm cao cña trÝ tuÖ ViÖt Nam/ TrÇn Nh©m . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2005 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1203/ VCONNGUOI / Mfn: 85167

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

§¶ng Céng s¶n; §­êng lèi chÝnh trÞ; Khoa häc c¸ch m¹ng;

NghÖ thuËt l·nh ®¹o; NghÖ thuËt qu©n sù; ViÖt Nam
Cuéc ®êi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña Chñ tÞch Kh¨mtµy Xiph¨n®on/ ViÖn ChÝnh trÞ vµ ChÝnh quyÒn quèc gia Lµo . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 97 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1234/ VCONNGUOI / Mfn: 85087

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Nhµ ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Kh¨mtµy Xiph¨n®on; Lµo


§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Liªn minh ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ Bïi NhËt Quang . - H. : KHXH, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0549, Vv 0550/ VCPHITDONG / Mfn: 85187

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; §iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

Liªn minh ch©u ¢u; EU


§«i nÐt vÒ n­íc Mü: ChÝnh quyÒn Mü ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo?. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 75 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00486, Vt 00487/ VNCCHAUMY / Mfn: 85508

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Bé m¸y chÝnh quyÒn; Mü
§«ng T©y Nam B¾c diÔn biÕn chÝnh trong quan hÖ quèc tÕ tõ 1945. - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00499/ VNCCHAUMY / Mfn: 85532

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ngo¹i giao;

Quan hÖ quèc tÕ; ChiÕn tranh l¹nh


§Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam: Ch­¬ng tr×nh nghÞ sù 21 cña ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2004 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1116/ VCONNGUOI / Mfn: 85157

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§Þnh h­íng chiÕn l­îc; Ch­¬ng tr×nh nghÞ sù 21;

ViÖt Nam


§Þnh h­íng chuÈn bÞ §¹i héi toµn quèc lÇn thø XI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam quy chÕ bÇu cö trong §¶ng vµ c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t phôc vô §¹i héi §¶ng c¸c cÊp/ T¨ng ThÞ B×nh s.t. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9731, Vv 9732/ VTTKHXH / Mfn: 85670

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; Quy chÕ bÇu cö;

C«ng t¸c kiÓm tra; C«ng t¸c gi¸m s¸t; ViÖt Nam


§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5090, VV 5091/ VDANTOC / Mfn: 85458

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

M« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng; Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
§æi míi t­ duy vµ c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2009 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0553, Vv 0554/ VCPHITDONG / Mfn: 85189

Tõ kho¸ : §æi míi t­ duy; §æi míi t­ duy kinh tÕ;

§æi míi t­ duy chÝnh trÞ; §æi míi t­ duy v¨n ho¸ x· héi;

C«ng cuéc ®æi míi; ViÖt Nam
§ång b»ng S«ng Cöu Long trªn ®­êng ph¸t triÓn - tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ: S¸ch tham kh¶o / TrÇn V¨n T­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47925/ VTTKHXH / Mfn: 85610

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; TiÒm n¨ng ph¸t triÓn;

§ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Gãp phÇn ®Èy lïi nguy c¬ ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n VÜnh ch.b.- H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2005 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1167/ VCONNGUOI / Mfn: 85145

Tõ kho¸ : æn ®Þnh chÝnh trÞ; æn ®Þnh x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Nguy c¬ tôt hËu;

Tham nhòng; Gi¶i ph¸p kh¾c phôc; ViÖt Nam
HiÖn ®¹i ho¸ vµ HËu hiÖn ®¹i ho¸/ Inglenhart Ronald . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00472/ VNCCHAUMY / Mfn: 85504

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

BiÕn ®æi x· héi; ViÖt Nam


Hy väng t¸o b¹o: suy nghÜ vÒ viÖc t×m l¹i giÊc m¬ Mü/ Barack Obama . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00474, Vt 00475/ VNCCHAUMY / Mfn: 85505

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Obama; Mü


Iraq - ChÆng ®­êng lÞch sö/ William R. Polk; Hoµng Anh b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0538/ VCPHITDONG / Mfn: 85181

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Ir¾c; Ch©u Phi; Ch©u ¸; Mü


Kinh tÕ Th¸i Lan: Mét sè chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸ h­íng vÒ xuÊt khÈu trong ba thËp niªn cuèi thÕ kû XX / Tr­¬ng Duy Hoµ . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47913, Vb 47914/ VTTKHXH / Mfn: 85600

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp ho¸; ThÕ kØ XX;

ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ; XuÊt khÈu; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam
Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Lý luËn vµ thùc tiÔn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9678/ VTTKHXH / Mfn: 85639

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng; LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam 2008: Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m« / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9673, Vv 9674/ VTTKHXH / Mfn: 85635

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

KiÒm chÕ l¹m ph¸t; L¹m ph¸t; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§iÒu hµnh kinh tÕ vÜ m«; 2008; ViÖt Nam
L¹m ph¸t ë ViÖt Nam hiÖn nay: nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p: S¸ch chuyªn kh¶o / Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9672/ VTTKHXH / Mfn: 85634

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; L¹m ph¸t; Nguyªn nh©n l¹m ph¸t; TiÒn tÖ;

ChÝnh s¸ch chèng l¹m ph¸t; KiÒm chÕ l¹m ph¸t; ViÖt Nam


LuËt s­ NguyÔn H÷u Thä= Lawyer NguyÔn H÷u Thä / Vò Kh¸nh, §Æng V¨n Th¸i, Phïng ThÞ Mü,... b.s.; Ph¹m §×nh An, Marianne Brown d. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9663, Vv 9664/ VTTKHXH / Mfn: 85627

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Chñ tÞch Quèc héi; LuËt s­; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; S¸ch ¶nh; NguyÔn H÷u Thä; ViÖt Nam


Lý luËn quan hÖ quèc tÕ. - H. : [k.nxb.], 2008 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00500/ VNCCHAUMY / Mfn: 85533

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Lý luËn; An ninh toµn cÇu; Mü; ThÕ giíi
Lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi/ Vò V¨n Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47926/ VTTKHXH / Mfn: 85611

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chñ nghÜa x· héi; Thêi k× qu¸ ®é;

Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam
M« h×nh tæ chøc vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña Quèc héi, ChÝnh phñ trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng, Ng« §øc M¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0534, Vv 0535/ VCPHITDONG / Mfn: 85179

Tõ kho¸ : Quèc héi; ChÝnh phñ; M« h×nh tæ chøc; Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


Mét nhËn thøc vÒ v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Phan Ngäc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1185/ VCONNGUOI / Mfn: 85161

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; NhËn thøc v¨n ho¸; §­êng lèi v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Nh×n l¹i chÆng ®­êng 3 n¨m (2006-2008)thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng vÒ kÕ ho¹ch 5 n¨m ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi 2006-2010: Chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o sè 50 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 70 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0532, Vv 0533/ VCPHITDONG / Mfn: 85178

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi X; NghÞ quyÕt ®¹i héi;

Thùc hiÖn nghÞ quyÕt; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng chuyÖn ch­a biÕt vÒ cuéc ®êi bÝ mËt cña Bill Clinton/ Ambrose Evans Pritchard; NguyÔn V¨n Quang d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 542tr.

Ký hiÖu kho : Vv1708/ VNC§BA / Mfn: 85341

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Bill Clinton; Mü
N­íc Mü cuéc chuyÓn giao quyÒn lùc lÞch sö/ Quèc ThiÒu, HiÒn L­¬ng . - H. : Q§ND, 2009 . 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00494, Vt 00495/ VNCCHAUMY / Mfn: 85529

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChuyÓn giao quyÒn lùc;

Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Br¾c ¤bama; Mü


"Ph¸ rµo" trong kinh tÕ vµo ®ªm tr­íc §æi míi/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2009 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1598, VL 1599/ VDANTOC / Mfn: 85475

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§ét ph¸ kinh tÕ ; §æi míi kinh tÕ; ViÖt Nam


Ph¹m V¨n §ång tuyÓn tËp. T. 3 : 1976 - 2000 / Ph¹m V¨n §ång . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1141 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9684/ VTTKHXH / Mfn: 85645

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Thñ t­íng;

Bµi viÕt; Bµi nãi chuyÖn; TuyÓn tËp; 1976-2000; ViÖt Nam


Phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö vµ lý luËn. S¸ch tham kh¶o. T. 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2004 . - 1069 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9676/ VTTKHXH / Mfn: 85637

Tõ kho¸ : Phong trµo c«ng nh©n; Giai cÊp c«ng nh©n; Giai cÊp v« s¶n;

§Êu tranh giai cÊp; Phong trµo chñ nghÜa x· héi;

LÝ luËn; ThÕ kØ XIX-XX; ThÕ giíi
Phong trµo c«ng nh©n quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö vµ lý luËn. S¸ch tham kh¶o. T. 3 : Më ®Çu nh÷ng trËn chiÕn ®Êu c¸ch m¹ng cña thÕ kû XX . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9677/ VTTKHXH / Mfn: 85638

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Phong trµo c«ng nh©n;

Giai cÊp v« s¶n; LÝ luËn; ThÕ kØ XX; ThÕ giíi


Quan hÖ ®èi t¸c chiÕn l­îc trong quan hÖ quèc tÕ tõ lý thuyÕt ®Õn thùc tiÔn/ NguyÔn Vò Tïng, Hoµng Anh TuÊn . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01183/ VNCCHAUMY / Mfn: 85525

Tõ kho¸ : Quan hÖ ®èi t¸c chiÕn l­îc; Quan hÖ quèc tÕ; ViÖt Nam
Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gi¸o dôc: Lý luËn vµ thùc tiÔn / §Æng B¸ L·m ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1201/ VCONNGUOI / Mfn: 85169

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Qu¶n lý gi¸o dôc; Qu¶n lý nhµ n­íc;

§æi míi qu¶n lý; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


ThÕ giíi ®a chiÒu: Lý thuyÕt vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu khu vùc. Chuyªn kh¶o / L­¬ng V¨n KÕ . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 548 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2111/ VCONNGUOI / Mfn: 85097

Vv1696/ VNC§BA / Mfn: 85329Tõ kho¸ : Khu vùc häc; Kh«ng gian v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

B¶n ®Þa ho¸; Khu vùc ho¸; Toµn cÇu ho¸


Toµn c¶nh §¹i héi MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam lÇn thø VII: VÒ vÞ trÝ, vai trß, quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña MÆt trËn Tæ quèc c¸c cÊp theo qui ®Þnh míi cña ®iÒu lÖ MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam ®· söa ®æi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9721, Vv 9722/ VTTKHXH / Mfn: 85665

Tõ kho¸ : Tæ chøc chÝnh trÞ x· héi; MÆt trËn Tæ quèc;

§¹i héi VII; NghÞ quyÕt; NghÞ ®Þnh; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b.; Bïi Quang TuÊn b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47920, Vb 47921/ VTTKHXH / Mfn: 85606

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; C«ng nghiÖp ho¸;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


TriÕt häc vµ ®æi míi/ D­¬ng Phó HiÖp . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47924/ VTTKHXH / Mfn: 85609

Tõ kho¸ : T­ duy lÝ luËn; NhËn thøc lÝ luËn; Chñ nghÜa x· héi;

Qu¸ tr×nh ®æi míi; §æi míi nhËn thøc;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam
Trung Quèc con rång lín Ch©u ¸: T­¬ng lai cña Trung Quèc cã tÇm quan träng nh­ thÕ nµo ®èi víi th­¬ng m¹i, kinh tÕ vµ trËt tù toµn cÇu / Daniel Burstein, Arne De Keijzer; Minh Vi d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1710/ VNC§BA / Mfn: 85343

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Th­¬ng m¹i;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Trung Quèc


Tr­êng Chinh víi hµnh tr×nh ®æi míi t­ duy/ TrÇn Nh©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 273 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1191/ VCONNGUOI / Mfn: 85143

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng bÝ th­;

§¶ng Céng s¶n; §æi míi t­ duy;

Sù nghiÖp ®æi míi; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam
T­¬ng lai cña nÒn d©n chñ x· héi: S¸ch tham kh¶o / Thomas Meyer, Nicole Breyer; TrÇn Danh T¹o, Ng« Lan Anh d.; NguyÔn H÷u ChÝ h.®. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2007 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vv1691/ VNC§BA / Mfn: 85324

Tõ kho¸ : Lý luËn chÝnh trÞ; D©n chñ;

D©n chñ x· héi; D©n chñ tù do


V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø chÝn Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ X. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 0121, Vb 0122/ VCPHITDONG / Mfn: 85200

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Héi nghÞ lÇn thø chÝn;

Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng; Khãa X; ViÖt Nam


VÊn ®Ò m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸/ Vò Hy Ch­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 47922/ VTTKHXH / Mfn: 85607

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
VÊn ®Ò ®iÒu chØnh chøc n¨ng vµ thÓ chÕ cña nhµ n­íc d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸/ Ph¹m Th¸i ViÖt . - H. : KHXH, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0547, Vv 0548/ VCPHITDONG / Mfn: 85186

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; §iÒu chØnh chøc n¨ng nhµ n­íc;

§iÒu chØnh thÓ chÕ nhµ n­íc; Toµn cÇu ho¸


ViÖt Nam - Ch©u Mü th¸ch thøc vµ c¬ héi/ NguyÔn §øc Hïng ch.b.; Hoµng Anh TuÊn b.t. . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01184/ VNCCHAUMY / Mfn: 85524

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam; Ch©u Mü


ViÖt Nam héi nhËp vµ ph¸t triÓn: Héi th¶o Quèc tÕ ViÖt Nam häc lÇn thø ba. Hµ Néi, 4-7 th¸ng 12 n¨m 2008. TuyÓn tËp b¸o c¸o tãm t¾t / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9671/ VTTKHXH / Mfn: 85633

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸; Gi¸o dôc; Ng«n ng÷; ViÖt Nam


X· héi häc vµ chÝnh s¸ch x· héi/ Bïi §×nh Thanh . - H. : KHXH, 2004 . - 654 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1050/ VCONNGUOI / Mfn: 85118

Tõ kho¸ : X· héi häc; ChÝnh s¸ch x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn;

ChiÕn l­îc x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Chñ nghÜa m¸c lªnin
ChuyÖn kÓ vÒ B¸c Hå/ Th¸i Kim §Ønh . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2008 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9695, Vv 9696/ VTTKHXH / Mfn: 85652

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc;

TruyÖn kÓ; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


ChuyÖn th­êng ngµy cña B¸c Hå/ Hång Khanh . - In lÇn 4 . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1231, Vb 1232/ VCONNGUOI / Mfn: 85085

Tõ kho¸ : TruyÖn nh©n vËt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh - L·nh tô cña d©n téc vµ Danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi: Nh©n kû niÖm 120 n¨m ngµy sinh (1890-2010). - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9737, Vv 9738/ VTTKHXH / Mfn: 85673

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh© n v¨n ho¸; Chñ tÞch n­íc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
tải về 0.86 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương