The Buddha and His Teachingstải về 2.67 Mb.
trang1/53
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích2.67 Mb.
#5088
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP
Đại Đức Narada Maha Thera, 1980

Việt Dịch : Phạm Kim Khánh 1998
Nguyên tác: "The Buddha and His Teachings",
Buddhist Publication Society, Sri Lanka

---o0o---Nguồn

http://www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 2-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

Phần I - Đức Phật

Đản Sanh


Lễ Quáng Đính (đặt tên)

Lễ Hạ Điền

Giáo Dục

Kết Hôn


Xuất Gia

Tìm Chân Lý

CHƯƠNG 02 - Chiến Đấu Để thành đạt Đạo Quả

Cuộc Chiến Đấu

Thay Đổi Phương Pháp: Tuyệt Thực

Ma Vương Ác Tâm Cám Dỗ

Con Đường "Trung Đạo"

Bình Minh Của Chân Lý

CHƯƠNG 03 - Đạo Quả Phật

Đặc Điểm Của Đức Phật

Phật Là Ai?

Tánh Cách Vĩ Đại Của Đức Phật

CHƯƠNG 04 - Sau khi Thành Đạo

Tuần Lễ Đầu Tiên

Tuần Thứ Nhì

Tuần Thứ Ba

CHƯƠNG 05 - Cung Thỉnh Đức Phật Truyền Bá Giáo Pháp

Giáo Pháp Là Thầy

Hai Thiện Tín Đầu Tiên

Trên Đường Đến Banares

CHƯƠNG 06 - Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên

Lời Giới Thiệu

Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật

Vài Nhận Xét về Kinh Chuyển Pháp Luân

Bài Pháp Thứ Nhì - Anattalakkhana Sutta (Kinh Vô Ngã Tướng)

CHƯƠNG 07 - Truyền Bá Giáo Pháp

Cảm Hóa Yasa và Các Bạn Hữu

Những Nhà Truyền Bá Chân Lý Đầu Tiên (Dhammaduta)

Thành Lập Giáo Hội Tăng Già

Thâu Nhận Ba Mươi Thanh Niên

Cảm Hóa Ba Anh Em Kassapa (Ca Diếp)

Aditta Pariyaya Sutta, Bài Kinh Đề Cập Đến "Tất Cả Đều Bị Thiêu Đốt"

Cảm hóa Đức Sariputta (Xá Lợi Phất) và Đức Moggallana (Mục Kiền Liên)

CHƯƠNG 08 - Đức Phật Và Thân Quyến (I)

Vua Tịnh Phạn Muốn Gặp Đức Phật

Đức Phật Đi Trì Bình và Tế Độ Đức Vua Suddhodana

Đức Phật và Công Chúa Yasodhara (Da Du Đà La)

CHƯƠNG 09 - Đức Phật và Thân Quyến (II)

Đức Phật và Người Em Khác Mẹ

Đức Phật và Đức Ananda

Cây bồ đề Ananda

Đức Ananda và Giới Phụ Nữ

Đức Phật và Bà Di Mẫu Maha Pajapati Gotami

CHƯƠNG 10 - Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ

Đức Phật và Devadatta

Anathapindika (Cấp Cô Độc)

Bà Visakha

CHƯƠNG 11 - Những Đại Thí Chủ Trong Hàng Vua Chúa

Vua Bimbisara (Bình Sa Vương)

CHƯƠNG 12 - Con Đường Hoằng Pháp

Hai Mươi Hạ Đầu Tiên

Đức Phật và Angulimala

CHƯƠNG 13 - Đời Sống Hằng Ngày Của Đức Phật

Buổi Sáng

Buổi Trưa

Canh Đầu


Canh Giữa

CHƯƠNG 14 - Đức Phật Nhập Đại Niết Bàn

Điều Kiện Thịnh Suy

Lời Tán Dương của Đức Sariputta (Xá Lợi Phất)

Pataliputta

Những Cảnh Giới Tương Lai

Gương Trong của Pháp Bảo (Dhammàdàsa)

Ambapali


Đức Phật Lâm Bệnh

Lời kêu gọi của Đức Phật.

Đức Phật Báo Trước Ngày Nhập Diệt

Những Phật Ngôn Tối Hậu

Bốn Điều Tham Chiếu Lớn

Bữa Cơm Nhiều Phước Báu Của Cunda

Phải Tôn Kính Đức Phật Như Thế Nào

Bốn Thánh Tích

Đức Phật Cảm Hóa Subhadda

Quang Cảnh Cuối Cùng

Đức Phật Viên Tịch

Phần II - Phật Pháp

CHƯƠNG 15 - Phật Giáo Là Gì?

Tam Tạng Kinh

Tạng Luật (Vinaya Pitaka)

Tạng Kinh (Sutta Pitaka)

Tạng Luận (Abhidhamma Pitaka - Vi Diệu Pháp Tạng)

Phật Giáo có phải là một Triết Học không?

Phật Giáo có phải là một Tôn Giáo không?

Phật Giáo và Luân Lý

Vậy, theo Phật Giáo, tiêu chuẩn của luân lý là gì?

Phật giáo là gì?

CHƯƠNG 16 - Vài Đặc Điểm Của Phật Giáo

Nền tảng của Phật Giáo

Định Luật Nhân Quả và Hạnh Phúc

Đức Khoan Hồng Trong Phật Giáo

Phật Giáo và Đẳng Cấp Xã Hội

Phật Giáo và Hàng Phụ Nữ

Phật Giáo và Tinh Thần Bất Bạo Động

CHƯƠNG 17 - Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế

CHƯƠNG 18 - Nghiệp Báo

Nguyên Nhân của Sự Chênh Lệch

Không Phải Tất Cả Đều Do Nghiệp

Năm Niyama (Định Luật)

Nghiệp Báo chỉ là một trong năm định luật ấy

CHƯƠNG 19 - Nghiệp là gì?

Nghiệp (Kamma)

Nghiệp và Quả (Kamma và Vipaka)

Nguồn Gốc của Nghiệp

Người Tạo Nghiệp

Nghiệp ở đâu?

CHƯƠNG 20 - Sự báo ứng của Nghiệp

Lộ Trình Tiến Triển Của Một Tư Tưởng

CHƯƠNG 21 - Tính chất của Nghiệp

Duyên Hỗ Trợ và Duyên Trở Ngại

CHƯƠNG 22 - Khởi thủy của đời sống là gì?

CHƯƠNG 23 - Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa

CHƯƠNG 24 - Do Đâu Tin Có Tái Sanh?

CHƯƠNG 25 - Thập Nhị Nhân Duyên

CHƯƠNG 26 - Những Nình Thức Sanh Và Tử

CHƯƠNG 27 - Những Cảnh Giới

1. Địa Ngục (Niraya)

2. Cảnh Thú (Tiracchana-yoni)

3. Cảnh Ngạ Quỉ (Peta-joni)

4. Cảnh Giới A Tu La (Asura-yoni)

1. Cảnh Người (Manussa).

2. Cảnh Tứ Đại Thiên Vương (Catummaharajika)

3. Cảnh Đạo Lợi (Tavatimsa)

4. Cảnh Dạ Ma (Yama)

5. Cảnh Đấu Xuất Đà (Tusita)

6. Cảnh Hóa Lạc Thiên (Nimmanarati)

7. Cảnh Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavatti)

CHƯƠNG 28 - Hiện tượng Tái Sanh

CHƯƠNG 29 - Cái Gì Đi Tái Sanh?

CHƯƠNG 30 - Trách Nhiệm Tinh Thần

CHƯƠNG 31 - Nghiệp Chuyển Lên Và Nghiệp Chuyển Xuống

CHƯƠNG 32 - Nghiệp Báo Và Tái Sanh Với Người Phương Tây

CHƯƠNG 33 - Niết Bàn

Hữu Dư Niết Bàn và Vô Dư Niết Bàn.

CHƯƠNG 34 - Đặc Tánh Của Niết Bàn

CHƯƠNG 35 - Con Đường Niết Bàn (I)

CHƯƠNG 36 - Con Đường Niết Bàn (II)

Tâm Định (Samadhi)

Đề mục Tử thi (Asubha)

Niệm về Hồng Ân Của Đức Phật (Buddhanussati)

Niệm Về Giới đức (Silanussati)

Niệm Về Tâm Bố Thí (Caganussati)

Niệm Về Những Đặc Tính Của Niết Bàn (Upasamanussati)

Niệm Về Sự Chết (Marananussati)

Niệm Thân (Kayagatasati)

Niệm Hơi Thở (Anapanasati)

Tứ Vô Lượng Tâm (Brahmavihara)

CHƯƠNG 37 - Chướng Ngại Tinh Thần

CHƯƠNG 38 - Con Đường Niết Bàn (III)

CHƯƠNG 39 - Phẩm Hạnh A La Hán

CHƯƠNG 40 - Lý Tưởng Của Bồ Tát, Hay Bồ Tát Đạo

CHƯƠNG 41 - Ba La Mật

1. Bố Thí ( Dana)

2. Trì Giới (Sila)

3. Xuất Gia (Nekkhamma)

4. Trí Tuệ (Panna)

5. Tinh Tấn (Viriya)

6. Nhẫn Nại (Khanti)

7. Chân Thật (Sacca)

8. Quyết Định (Adhitthana)

9. Tâm Từ (Metta)

10. Tâm Xả (Upekkha)

CHƯƠNG 42 - Tứ Vô Lượng Tâm

1. Tâm Từ (Metta)

2. Tâm Bi (Karuna)

3. Tâm Hỷ (Mudita)

4. Tâm Xả (Upekkha)

CHƯƠNG 43 - Tám Pháp Thế Gian

1. Được và Thua (Labha và Alabha)

2. Danh Thơm và Tiếng Xấu (Yasa và Ayasa)

3. Ca Tụng và Khiễn Trách (Pasamsa và Ninda)

4. Hạnh Phúc và Đau Khổ (Sukha và Dukkha)

CHƯƠNG 44 - Những Vấn Đề Của Kiếp Nhân Sinh

1. Con người là gì?

2. Từ Đâu Đến?

3. Đi Về Đâu?

4. Con Người Đi Về Đâu?

5. Tại Sao?

Phụ Bản 1 - Hạnh Phúc Kinh - (Mangala Sutta)

Phụ Bản 2 - Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta)

Phụ Bản 3 - Kinh Hạng Cùng Đinh

Phụ Bản 4 - Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta)

Phụ Bản 5 - Từ Bi Kinh (Metta Sutta)

Phụ Bản 6 - Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta)

Lời Mở Đầu

I. Đầu tiên là Kayanupassana, Thân Quán Niệm Xứ, hay Niệm Thân

II. Pháp thứ nhì, Thọ Quán Niệm Xứ, hay Niệm Thọ, Vedananupassana

III. Pháp thứ ba, Tâm Quán Niệm Xứ, hay Niệm Tâm, Cittanupassana

IV. Pháp thứ tư là Pháp Quán Niệm Xứ, hay Niệm Pháp, Dhammanupassana

Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta)

I. Niệm Thân (Kayanupassana)

II. Niệm Thọ (Vedananupassana)

III. Niệm Tâm (Cittanupassana)

IV. Niệm Pháp (Dhammanupassana)


---o0o---
tải về 2.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương