Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntải về 21.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích21.94 Kb.
#21800UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 486/UBND-KTN

V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2015Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng;

- Công ty TNHH MTV LCN: Long Đại, Bắc Quảng Bình;

- Công ty CP Giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt kèm theo gió Tây - Nam thổi mạnh, nguy cơ cháy rừng rất cao. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra trong năm 2015, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:

- Xây dựng, hoàn chỉnh Phương án chi tiết về phòng cháy, chữa cháy rừng trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, huy động lực lượng phối hợp chữa cháy theo Phương án đã được phê duyệt.

- Tăng cường kiểm lâm viên về địa bàn cơ sở, bám dân, bám rừng để tham mưu UBND cấp xã quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện tốt công tác quản lý chuyên ngành, coi việc phòng cháy, chữa cháy rừng trong các tháng mùa khô là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và giữ vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng theo Quy chế phối hợp 818 để thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện đảm bảo sẵn sàng tham gia phối hợp chữa cháy rừng, kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra theo Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình thực hiện chuyên mục “Toàn dân tham gia bảo vệ rừng”. Thường xuyên tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và phát các bản tin về cảnh báo, dự báo cháy rừng trong những ngày nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng.

2. Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty TNHH MTV Long Đại, Bắc Quảng Bình, Công ty CP Giống lâm nghiệp Bắc Trung Bộ thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các hoạt động trồng rừng, khai thác rừng trồng; quản lý lửa rừng đối với các khu rừng dễ cháy trong mùa khô. Chủ động bố trí kinh phí, lực lượng, phương tiện, dụng cụ và thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng trong lâm phận do đơn vị quản lý. Trong những ngày nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng tăng cường tuần tra, canh gác, trực 24/24 giờ trong ngày để phát hiện cháy rừng và tổ chức lực lượng kịp thời dập lửa; đồng thời thông tin về cơ quan thường trực Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện (Hạt Kiểm lâm) để huy động các lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có rừng, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu dân cư; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đối với chính quyền cơ sở và chủ rừng; tăng cường quản lý lửa rừng trong mùa khô, xử lý nghiêm tình trạng đốt lửa trái phép trong rừng, ven rừng trong những ngày nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng; phát hiện sớm các vụ cháy rừng và huy động lực lượng tại chỗ chữa cháy kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Đối với các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Đối với địa bàn các huyện: Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn: Tập trung bảo vệ các khu rừng trồng dễ cháy (gồm rừng thông và rừng keo, bạch đàn, cao su trồng trên thảm thực bì dễ cháy). Hướng dẫn người dân khai thác rừng trồng và xử lý cành, lá sau khai thác đúng quy định.

- Đối với địa bàn các huyện: Tuyên Hóa, Minh Hóa: Ngoài việc bảo vệ diện tích rừng trồng dễ cháy phải thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng phục hồi xen lẫn tre nứa, lau lách, cây bụi và rừng trồng cây bản địa tại khu vực vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng. Nghiêm cấm đốt nương rẫy, đốt xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng cao điểm dễ xảy ra cháy rừng. Chỉ đạo UBND các xã tại vùng trọng điểm cháy rừng (đặc biệt là các xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Hồng Hóa, Kim Hóa…) chuẩn bị sẵn Phương án huy động lực lượng của các thôn, bản tham gia chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ khi có cháy rừng xảy ra.

- Đối với địa bàn các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới: Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng đối với rừng thông, keo, bạch đàn, rừng cao su trồng trên đất lâm nghiệp và rừng trồng trên cát xen lẫn cỏ rười tại các vùng ven biển. Thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng tổ chức trực cháy, canh gác tại các vùng trọng điểm cháy rừng, phát hiện sớm lửa rừng và huy động lực lượng chữa cháy rừng kịp thời.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Giao Chi cục Kiểm lâm - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐBP tỉnh; Đã ký

- Đài PT-TH Quảng Bình;- Lưu: VT, CVNN.

Trần Văn Tuân
Каталог: 3cms -> upload -> qbportal -> File -> VBPQ -> 2015
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 113/bc-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
2015 -> Ubnd tỉnh quảng bình ban chỉ ĐẠO 1237
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2015 -> Sở Lao động Thương binh và Xã hội
2015 -> VĂn phòng số: 1026 /vpubnd -tcd v/v báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH

tải về 21.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương