SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.69 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCHCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - DU LỊCH DẦU KHÍ

(Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103005338

do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 29/09/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 08/08/2007)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

(Đăng ký niêm yết số: 94/QĐ-SGDCK


do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp ngày 13 tháng 08 năm 2007)

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
Bản cáo bạch này và các tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp từ ngày 02/09/2007tại:

  1. Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí

    • Trụ sở: 12AB Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

(Phòng Tài chính kế toán Công ty)

  1. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

    • Trụ sở chính: 56 - 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

    • Chi nhánh Hà Nội: 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Số điện thoại: (08) 556 6186CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - DU LỊCH DẦU KHÍ

(Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4133005338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 29/09/2006)
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN


Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí

Mệnh giá : 10.000 đồng /cổ phần

Tổng số lượng niêm yết : 25.530.000 cổ phần

Tổng giá trị niêm yết : 255.300.000.000 đồng (theo mệnh giá)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

  • Công ty Kiểm Toán Việt Nam

Lầu 11, Trung tâm Thương Mại Sài Gòn

37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-8) 910 0751 Fax: (84-8) 910 0750

TỔ CHỨC TƯ VẤN:


  • Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Trụ sở chính

Địa chỉ: 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-8) 821 8666 Fax: (84-8) 821 4891

Website: www.das.vn Email: das@das.vnChi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ: 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 944 5175 Fax: (84-4) 944 5178

MỤC LỤC

  


I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 8

1. Rủi ro kinh tế 8

2. Rủi ro pháp luật 8

3. Rủi ro đặc thù 8

4. Rủi ro tỷ giá 8

5. Rủi ro khác 9

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10

1. Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí 10

2. Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 10

III. CÁC KHÁI NIỆM 11

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 12

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 121.1.1 Giới thiệu chung về công ty  12

1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 13

1.1.3 Một số đối tác chính của Công ty: 14

2. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty 142.1. Đại hội đồng cổ đông 14

2.2. Hội đồng quản trị 14

2.3. Ban kiểm soát 14

2.4. Ban Tổng Giám đốc 14

3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 183.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty đến 18/06/2007 18

3.2. Danh sách cổ đông sáng lập 18

3.3. Cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm 18/06/2007 19

4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Tổ chức niêm yết 194.1. Danh sách các Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch – Dầu khí 19

4.2. Danh sách các Công ty mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch – Dầu khí đang nắm giữ quyền kiểm soát và chi phối. 19

5. Hoạt động kinh doanh 195.1. Sản phẩm, dịch vụ chính 19

5.1.1. Dịch vụ dầu khí: 19

5.1.2. Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa: 20

5.1.3. Dịch vụ khách sạn và lữ hành: 20

5.1.4. Xuất khẩu lao động: 20

5.1.5. Sản xuất hàng hóa: 20

5.1.6. Các dự án đang triển khai: 20

5.2. Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của sản phẩm/dịch vụ qua các năm 21

5.3. Nguyên vật liệu 24

5.4. Chi phí sản xuất 24

Nguồn: Báo cáo Kiểm toán 2005, 2006; Báo cáo tài chính Quý II/2007 245.5. Trình độ công nghệ 24

Nhà máy sản xuất và kiểm định bình khí PetroVietnam được Công ty đầu tư có dây chuyền công nghệ hiện đại nhất nước hiện nay. Nhà máy có công suất thiết kế 300.000 sản phẩm/ca/năm với dây chuyền công nghệ đồng bộ, hiện đại, các thiết bị chính được sản xuất tại các nước công nghiệp tiên tiến (thuộc nhóm G7). Với chính sách ưu tiên hàng đầu cho chất lượng, lấy chất lượng làm yếu tố cạnh tranh, toàn bộ sản phẩm do nhà máy sản xuất đều đạt tiêu chuẩn DOT-4BA, DOT-4BW của Mỹ và tiêu chuẩn TCVN 6292:1997 của Việt Nam 245.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ 25

5.7. Hoạt động Marketing 25

5.8. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 25

5.9. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 25

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 và 2006 276.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005 và 2006 27

6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 28

6.2.1. Các nhân tố thuận lợi 28

6.2.2. Các nhân tố khó khăn 28

7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 297.1. Vị thế của công ty trong ngành 29

7.2. Triển vọng phát triển của ngành 29

8. Chính sách đối với người lao động 30

8.1. Số người lao động trong Công ty 30

8.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 30

9. Chính sách cổ tức 31

10. Tình hình tài chính 31

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản 31

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2005 trình bày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) do Bộ Tài chính ban hành. 3110.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 33

11. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 3411.1. Hội đồng quản trị 34

11.1.1. Ông Trần Công Tào - Chủ tịch Hội đồng Quản trị 34

11.1.2. Ông Nguyễn Hữu Thành – Thành viên Hội đồng Quản trị 35

11.1.3. Ông Hồ Sỹ Long – Thành viên Hội đồng Quản trị 36

11.1.4. Ông Đặng Xuân Thọ – Thành viên Hội đồng Quản trị 37

11.1.5. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị 38

11.2. Ban Tổng Giám đốc 39

11.2.1. Ông Nguyễn Hữu Thành - Tổng Giám đốc 39

11.2.2. Ông Hồ Sỹ Long – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy sản xuất bình khí – PetroVietnam thuộc Petrosetco 39

11.2.3. Ông Nguyễn Sỹ Đàm – Phó Tổng Giám đốc 39

11.2.4. Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc 40

11.3. Ban Kiểm soát 41

11.3.1. Bà Nguyễn Thụy Hồng Thảo -Trưởng Ban kiểm soát 41

11.3.2. Bà Nguyễn Lệ Thủy – Thành viên Ban kiểm soát 42

11.3.3. Ông Hoàng Đăng Ánh – Thành viên Ban kiểm soát 43

11.4. Kế toán trưởng 44

12. Tài sản 45

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 46

13.1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 46

13.2. Kết quả kinh doanh dự kiến của toàn Công ty đến 2009 46

14. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên 4714.1. Công tác tổ chức, quản lý. 47

14.2. Công tác huy động vốn và niêm yếu cổ phiếu trên sàn Giao dịch Chứng khoán . 47

14.3. Công tác quản lý và khai thác hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị. 48

14.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh. 48

14.5. Các dự án đầu tư trọng điểm. 49

15. Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ 50

16. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của PETROSETCO 51

V. CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 53

1. Loại cổ phiếu 53

2. Mệnh giá 53

3. Tổng số cổ phiếu đăng ký niêm yết 53

4. Giá dự kiến khi niêm yết: 53

5. Phương pháp tính giá 53

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 54

7. Các loại thuế có liên quan 54

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 55

VII. PHỤ LỤC 56

1. Phụ lục 1 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 56

2. Phụ lục 2 Điều lệ công ty 56

3. Phụ lục 3 Quyết định của Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị phần vốn nhà nước và phê duyệt quyết toán công tác cổ phần hóa của Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu khí tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần 56

4. Phụ lục 4 Báo cáo kiểm toán 2005, 2006 56

5. Phụ lục 5 Báo cáo quyết toán sáu tháng đầu năm 2007 56


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương