QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Phòng quản lý hành chánh Thương mạitải về 7.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích7.58 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 880/QĐ-UB-TC Long Xuyên, ngày 27 tháng 10 năm 1995QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v thành lập Phòng quản lý hành chánh Thương mại


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư Liên bộ số 09/TT.LB ngày 14/4/1995 của Bộ Thương mại và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức quản lý Nhà nước về Thương mại ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh An Giang.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập Phòng Quản lý Hành chính Thương mại trong bộ máy Sở Thương mại - Du lịch tỉnh An Giang.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng do Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch hướng dẫn theo Thông tư liên bộ số 09/TT.LB ngày 14/4/1995 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ và Bộ Thương mại.

Điều 3: Biên chế của phòng quản lý hành chính thương mại nằm trong chỉ tiêu biên chế của Sở Thương mại - Du lịch.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh An Giang, Phòng Quản lý hành chính thương mại và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 4 PHÓ CHỦ TỊCH- Lưu

(Đã ký)
Nguyễn Minh Nhị
: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương