Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘI


Điều 8.Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp, gần và kháctải về 0.56 Mb.
trang3/21
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Điều 8.Ngành/chuyên ngành đúng, phù hợp, gần và khác


1. Hai ngành đào tạo đại học được coi là ngành đúng khi có mã số (hoặc tên gọi) trùng nhau; được coi là ngành phù hợp khi nội dung chương trình đào tạo khác nhau dưới 20%; được coi là ngành gần khi nội dung chương trình đào tạo khác nhau từ 20 đến 50%; được coi là ngành khác khi nội dung chương trình đào tạo khác nhau trên 50%.

2. Hai chuyên ngành đào tạo thạc sĩ được coi là chuyên ngành đúng khi có mã số (hoặc tên gọi) trùng nhau; được coi là chuyên ngành phù hợp khi nội dung chương trình đào tạo khác nhau dưới 20%; được coi là chuyên ngành gần khi nội dung chương trình đào tạo khác nhau từ 20 đến 30%; được coi là chuyên ngành khác khi nội dung chương trình đào tạo khác nhau trên 30%.

Ngành/chuyên ngành đúng; ngành/chuyên ngành phù hợp; ngành/chuyên ngành gần phải được xác định rõ trong chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho từng chuyên ngành đào tạo do đơn vị đào tạo đề xuất và Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

Điều 9.Hình thức đào tạo


1. Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội được thực hiện theo một trong hai hình thức: đào tạo tập trung hoặc đào tạo không tập trung.

a) Hình thức đào tạo tập trung yêu cầu người học phải dành toàn bộ thời gian cho học tập và nghiên cứu tại đơn vị đào tạo;

b) Hình thức đào tạo không tập trung cho phép người học được dành một phần thời gian cho công việc khác, nhưng tổng thời gian dành cho học tập, nghiên cứu tại đơn vị đào tạo phải bằng thời gian đào tạo theo hình thức tập trung. Trong đó, đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, người học phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại đơn vị đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu.

2. Hình thức đào tạo quy định cho các loại chương trình đào tạo như sau:

a) Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội: có thể áp dụng theo hình thức tập trung hoặc không tập trung. Thủ trưởng đơn vị đào tạo lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp, báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội và thông báo rộng rãi trước kì thi tuyển sinh hàng năm;

b) Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế: bắt buộc áp dụng theo hình thức đào tạo tập trung;

c) Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ liên kết quốc tế: có thể áp dụng theo hình thức tập trung hoặc không tập trung theo sự lựa chọn của đơn vị đào tạo hoặc theo văn bản thỏa thuận với đối tác nước ngoài.

Chương II

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Điều 10.Yêu cầu của chương trình đào tạo


1. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa vào chuẩn đầu ra và áp dụng theo quy trình 4 bước nhằm đổi mới nội dung, phương pháp và công nghệ đào tạo:

a) Hình thành mục tiêu, điều tra nhu cầu và xây dựng chuẩn đầu ra;

b) Thiết kế chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra;

c) Thực hiện đào tạo thí điểm, điều chỉnh chương trình đào tạo;

d) Triển khai đào tạo đại trà.

2. Yêu cầu của các loại chương trình đào tạo:

a) Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội là chương trình đào tạo được xây dựng đạt chuẩn chất lượng quốc gia, đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội;

b) Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ đạt chuẩn quốc tế là chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở kế thừa có chọn lọc chương trình đào tạo của trường đại học đối tác thuộc nhóm 500 (ưu tiên nhóm 200) trường hàng đầu trên thế giới, đã được điều chỉnh cho phù hợp với khả năng, điều kiện của Đại học Quốc gia Hà Nội và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đạt mức độ cao nhất theo các tiêu chí kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội;

c) Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ liên kết quốc tế

- Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng là chương trình được xây dựng theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, tham khảo có chọn lọc chương trình đào tạo của đối tác nước ngoài nhằm bổ sung những nội dung thiết yếu, đáp ứng yêu cầu và điều kiện thực tế của Việt Nam;

- Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng là chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên sự thống nhất giữa đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với đối tác nước ngoài, đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chương trình đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng là chương trình đào tạo của đối tác nước ngoài, đạt yêu cầu kiểm định chất lượng của quốc gia đối tác và được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của quốc gia này cho phép thực hiện chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội và được Đại học Quốc gia Hà Nội chấp thuận.


Điều 11.Cấu trúc của chương trình đào tạo thạc sĩ


1. Chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội

a) Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu:

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu được thiết kế từ 40 đến 55 tín chỉ, cấu trúc gồm hai phần:

- Phần 1: Các môn học chiếm 70-75% khối lượng chương trình đào tạo, được chia làm 3 nhóm tương ứng với 3 khối kiến thức: khối kiến thức chung, khối kiến thức nhóm chuyên ngành và khối kiến thức chuyên ngành.

Khối kiến thức chung gồm các môn lí luận chính trị (Triết học) và Ngoại ngữ cơ bản.

Khối kiến thức nhóm chuyên ngành gồm các môn học bổ sung, nâng cao kiến thức cơ sở và liên ngành; phát triển năng lực và kĩ năng sử dụng ngoại ngữ thông qua hoạt động chuyên môn (Ngoại ngữ học thuật).

Khối kiến thức chuyên ngành gồm những môn học chuyên sâu cho từng chuyên ngành đào tạo.

Trong mỗi khối kiến thức nhóm chuyên ngành và kiến thức chuyên ngành đều có các môn học bắt buộc và môn học lựa chọn, trong đó nhóm các môn học lựa chọn chiếm tỉ lệ từ 30 đến 40%.

Để đáp ứng yêu cầu lựa chọn của học viên, số môn học, số tín chỉ phải được xây dựng gấp từ 2 đến 3 lần số môn học và số tín chỉ mà học viên phải chọn.

- Phần 2: Luận văn thạc sĩ (sau đây gọi tắt là luận văn) chiếm 25-30% khối lượng chương trình đào tạo.

b) Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng thực hành:

Chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng thực hành được thiết kế từ 40 đến 55 tín chỉ, cấu trúc gồm hai phần:

- Phần 1: Các môn học chiếm 85-90% khối lượng chương trình đào tạo, được chia làm 3 khối kiến thức như chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này;

- Phần 2: Tiểu luận thạc sĩ chiếm 10-15% khối lượng chương trình đào tạo.

2. Chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế

Chương trình đào tạo thạc sĩ đạt chuẩn quốc tế được thiết kế như chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội theo định hướng nghiên cứu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này. Đồng thời, phải kế thừa có chọn lọc chương trình đào tạo của trường đại học đối tác, trong đó có ít nhất 50% số môn học thuộc khối kiến thức nhóm chuyên ngành và khối kiến thức chuyên ngành được lấy từ chương trình đào tạo của trường đại học đối tác (đối với các chuyên ngành đào tạo mang tính đặc thù, tỉ lệ này có thể thấp hơn nhưng không dưới 30%). Ngôn ngữ giảng dạy cho các môn học thuộc khối kiến thức nhóm chuyên ngành và chuyên ngành là tiếng Anh; luận văn thạc sĩ được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh. Trường hợp sử dụng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, đơn vị đào tạo phải có văn bản giải trình trước khi mở chuyên ngành đào tạo và được Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt.

3. Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế

a) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng được thiết kế như chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội theo định hướng nghiên cứu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này;

b) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài cùng cấp bằng được thiết kế theo văn bản thỏa thuận hợp tác giữa đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác nước ngoài nhưng phải phù hợp với cấu trúc của chương trình đào tạo thạc sĩ chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội;

c) Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng được thiết kế theo thỏa thuận của đơn vị đào tạo và đối tác, được Đại học Quốc gia Hà Nội thẩm định và chấp thuận.

4. Cấu trúc của các chương trình đào tạo thạc sĩ đặc biệt khác do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quy định riêng.


: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương