Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘItải về 0.56 Mb.
trang1/21
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Điều 1.

QUY CHẾ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


(ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 5 năm 2011

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Quy chế này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ (sau đây gọi chung là đào tạo sau đại học) theo phương thức tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: chương trình đào tạo; tuyển sinh; tổ chức đào tạo; tiểu luận thạc sĩ, luận văn, luận án; công nhận học vị và cấp bằng; hợp tác liên kết đào tạo; nghĩa vụ, quyền lợi của giảng viên; nghĩa vụ, quyền lợi của người học; tài chính cho đào tạo; kiểm định chất lượng và công khai điều kiện đảm bảo chất lượng; thanh tra kiểm tra, giải quyết và xử lí vi phạm.

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.


Điều 2.Đơn vị đào tạo sau đại học


1. Đơn vị đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội gồm có:

a) Các trường đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là các trường);

b) Các viện nghiên cứu thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các đơn vị đào tạo sau đại học trực thuộc: gồm các khoa, viện và trung tâm trực thuộc do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập (sau đây gọi chung là các viện, khoa và trung tâm).

2. Trách nhiệm của đơn vị đào tạo sau đại học

a) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị đào tạo theo các quy định hiện hành của pháp luật và của Đại học Quốc gia Hà Nội;

b) Đăng kí mở chương trình đào tạo mới khi có đủ điều kiện đảm bảo chất lượng; xây dựng ch­ương trình đào tạo, giáo trình, kế hoạch giảng dạy đối với các ngành, chuyên ngành đ­ược giao; tổ chức và quản lí quá trình đào tạo theo ch­ương trình đào tạo đã đ­ược phê duyệt khi đăng kí mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

c) Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các chuyên ngành đã được giao nhiệm vụ đào tạo; tổ chức hoặc tham gia tổ chức tuyển sinh hàng năm theo sự phân công của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; quyết định hoặc đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định (theo phân cấp nhiệm vụ) danh sách học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển;

d) Quản lí việc học tập và nghiên cứu của học viên, nghiên cứu sinh; tổ chức cho học viên và nghiên cứu sinh tham gia giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn và nghiên cứu khoa học phù hợp với chuyên ngành đào tạo; quyết định hoặc đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định (theo phân cấp nhiệm vụ) công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ cho các học viên và nghiên cứu sinh;

e) Quản lí kinh phí, khai thác, tạo nguồn bổ sung, sử dụng và quản lí các nguồn lực khác trong đào tạo theo quy định;

g) Hợp tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy định;

h) Công bố công khai các văn bản quy định về đào tạo; về ch­ương trình đào tạo, giáo trình, kế hoạch giảng dạy; về kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các ngành, chuyên ngành đã được giao; về danh sách học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển, tốt nghiệp hàng năm; về các đề tài luận văn, luận án đang thực hiện; về thông tin (toàn văn, tóm tắt) luận văn, luận án đã bảo vệ trên trang thông tin điện tử của đơn vị đào tạo;

i) Đăng kí kiểm định chất lượng giáo dục với cơ quan có thẩm quyền; thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục;

k) Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và lưu trữ theo quy định.

Điều 3.Cơ chế quản lí và tổ chức đào tạo


1. Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ đạo, điều hành thống nhất công tác quản lí và tổ chức đào tạo theo cơ chế mở, liên thông, liên kết và hợp tác giữa các đơn vị đào tạo; phát huy lợi thế chuyên môn hóa, phân cấp quản lí theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao cho các đơn vị đào tạo; phối hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực chung phục vụ đào tạo trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Các đơn vị đào tạo có nhiệm vụ quản lí và tổ chức đào tạo các chuyên ngành theo danh mục chuyên ngành đào tạo của Nhà nước và thí điểm đào tạo các chuyên ngành mới nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Các đơn vị đào tạo thực hiện liên thông, liên kết trong việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình đào tạo mới có tính liên ngành cao.

Phân công giảng dạy các môn học ở Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

a) Các môn học thuộc khối kiến thức chung được tổ chức giảng dạy chung trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Ngoại ngữ chịu trách nhiệm giảng dạy môn Ngoại ngữ cơ bản; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị chịu trách nhiệm giảng dạy các môn lí luận chính trị;

b) Các môn học thuộc khối kiến thức nhóm chuyên ngành và chuyên ngành được tổ chức giảng dạy chung trong đơn vị đào tạo. Trường hợp nhiều đơn vị đào tạo có cùng một môn học, đơn vị đào tạo nào quản lí môn học sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy môn học đó;

c) Các môn học phát triển và nâng cao năng lực, kĩ năng sử dụng ngoại ngữ thông qua hoạt động chuyên môn do các đơn vị chuyên môn (khoa thuộc trường, bộ phận chuyên môn thuộc viện, khoa và trung tâm) phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ giảng dạy;

d) Các chuyên đề tiến sĩ do các đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện.

3. Căn cứ điều kiện đảm bảo chất lượng, yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị đào tạo chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị đào tạo khác trong Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành hiện có, xây dựng những chuyên ngành mới, đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, ban hành chương trình và giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo.

Đối với chuyên ngành được tổ chức đào tạo thí điểm, đơn vị đào tạo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện sau hai khóa đào tạo và báo cáo Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Dựa trên kết quả thực hiện thí điểm, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ xem xét, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học chính thức của Nhà nước.

4. Các đơn vị đào tạo triển khai hợp tác theo mô hình đơn vị đào tạo - cơ sở sử dụng người học sau tốt nghiệp (cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học, trường cao đẳng, doanh nghiệp …) để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, gắn đào tạo với nghiên cứu - triển khai sản xuất - kinh doanh đáp ứng yêu cầu xã hội.

5. Hàng năm, các đơn vị đào tạo báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội về tình hình quản lí, tổ chức và kết quả đào tạo.


: document dhnn
document dhnn -> Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
document dhnn -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
document dhnn -> TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document dhnn -> THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương