document_dhnn
  Ban chấp hành trung ưƠng số 01-hd/tw đẢng cộng sản việt nam
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 10/2011/tt-bgdđT
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 845/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
  THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2013 – 2014. ĐẠi học ngoại ngữ
  THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ I năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
  THỜi khóa biểu môn học giáo dục thể chất học kỳ II năm họC 2014 – 2015. ĐẠi học ngoại ngữ
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 126./Tb- đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  THÔng báo về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: 908/tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học ngoại ngữ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học ngoại ngữ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
  Quy chế ĐÀo tạo sau đẠi họC Ở ĐẠi học quốc gia hà NỘI
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học ngoại ngữ
  SƠ ĐỒ phòng thi hết học phần ngoại ngữ CƠ BẢN, chuẩN ĐẦu ra b1, B2 sau đẠi họC, tiếng anh b1 ngày thi 17/01/2015 nhà C1 khoa pháP
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học ngoại ngữ Độc lập Tự do Hạnh phúc
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: /tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ Số: /tb-đhnn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo a tình hình và nguyên nhân
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ thông báO
  Bch đOÀn trưỜng đẠi học ngoại ngữ
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học ngoại ngữ
  LỊch trình đÁnh giá ngoài chưƠng trình đÀo tạo cử nhân clc ngành sư phạm tiêng pháp của trưỜng đhnn – Đhqghn
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học ngoại ngữ
  Tiểu ban 1 Đất nước học: Những vấn đề Văn hóa – Văn học 1 Chủ trì: pgs. Ts. Phạm Ngọc Hàm & Ts. Lê Văn Canh
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Danh mục luậN ÁN ĐÃ BẢo vệ NĂM 2012
files/uploads/document_dhnn
  Danh mục luận văN ĐÃ BẢo vệ NĂM 2014
  TRƯỜng đẠi học ngoại ngữ thông báO
directory document dhnn  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương