Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2014tải về 8.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.2 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 1425/QĐĐC-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh

về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng

tỷ lệ 1/5.000 đô thị Trảng Bom, huyện Trảng Bom

UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Trảng Bom, huyện Trảng Bom như sau:

Tại Điều 2, đã ghi: “Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 19/02/2013”.

Nay sửa lại là: “Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 19/02/2013”.Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Mỹ Thanh


* Quyết định số 928/QĐ-UBND đăng trên trang 1535 Công báo số 26 ngày 26/5/2014
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương