Môc lôc më ®Çu 5 PhÇn thø nhÊt: 8


- Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phát triển ngành thương mại tỉnhtải về 1.34 Mb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

- Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phát triển ngành thương mại tỉnh:

a. Công nghiệp

Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và nhằm chuyển hoá cơ cấu kinh tế của tỉnh cần chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Trong giai đoạn đầu từ 2007- 2015, phát triển công nghiệp sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng theo hướng hiện đại. Về lâu dài, phát triển thêm công nghiệp gia công, lắp ráp cơ khí - điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng ... theo hướng hiện đại.

- Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ, căn cứ vào xu thế phát triển sản xuất, vào thị trường và nguồn nguyên liệu cảu địa phương để có kế hoạch chủ động xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ, bảo đảm sản xuất phát triển và có hiệu quả, đặc biệt chú trọng công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, nhất là công nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu.

Phát triển tiểu thủ công nghiệp, trước hết là các làng nghề, ngành nghề truyền thống gắn liền với phát triển du lịch dịch vụ: hàng cói ở Kim Sơn, thêu ở Văn Lâm, đá mỹ nghệ Ninh Vân, mộc, đan lát ... và mở rộng thêm các địa bàn khác, tăng thêm nghề mới ... tạo điều kiện thu hút lao động, tăng thu nhập, nhất là các địa bàn nông thôn.

VÒ kh«ng gian, trªn ®Þa bµn tØnh sÏ h×nh thµnh thªm rÊt nhiÒu c¸c khu vµ côm c«ng nghiÖp t¹i tÊt c¶ c¸c huyÖn, thÞ nh­:

- Côm c«ng nghiÖp thµnh phè Ninh B×nh vµ huyÖn Hoa L­: gåm 8 côm, tæng diÖn tÝch qui ho¹ch lµ 247,4 ha; tæng diÖn tÝch dù kiÕn ph¸t triÓn lµ 165 ha.

- Côm c«ng nghiÖp huyÖn Kim S¬n: gåm 3 côm, tæng diÖn tÝch 78 ha.

- Côm c«ng nghiÖp huyÖn Yªn M«: gåm 2 côm, tæng diÖn tÝch lµ 20 ha.

- Côm c«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh: gåm 3 côm, tæng diÖn tÝch 35 ha.

- Côm c«ng nghiÖp huyÖn Gia ViÔn: gåm 4 côm, tæng diÖn tÝch 280 ha.

- Côm c«ng nghiÖp huyÖn Nho Quan: gåm 2 côm, tæng diÖn tÝch 55 ha.

- Khu c«ng nghiÖp tËp trung thÞ x· Tam §iÖp, diÖn tÝch 70 ha.

Tæng diÖn tÝch c¸c khu, côm c«ng nghiÖp trong toµn tØnh lµ 950,4 ha, trong ®ã cã 165 ha dù kiÕn ph¸t triÓn.

Nh­ vËy, víi qui ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp Ninh B×nh trong giai ®o¹n 2007 - 2020 vÒ lùa chän ngµnh nghÒ ph¸t triÓn vµ bè trÝ kh«ng gian c«ng nghiÖp, cho thÊy: Mét lµ, ph¸t triÓn c¸c khu, côm c«ng nghiÖp cña Ninh B×nh phÇn lín cã qui m« võa vµ nhá, do ®ã, kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu sÏ kh«ng cao. Hai lµ, víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp sö dông nguån nguyªn vËt liÖu trong tØnh vµ thu hót lao ®éng ®Þa ph­¬ng sÏ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®­îc thÞ tr­êng cung øng trong tØnh, t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp cho d©n c­. §ång thêi, trong giai ®o¹n tíi, sÏ t¹o ra c¸c thÞ tr­êng cung øng vµ tiªu thô míi ®Ó c©n ®èi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trªn ®Þa bµn tØnh. Ba lµ, sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp võa theo h­íng tËp trung ho¸ võa theo h­íng tr¶i réng ë c¸c khu vùc n«ng th«n lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¸c nguån lùc cña ®Þa ph­¬ng, nh­ng ®iÒu ®ã lµm h¹n chÕ ph¸t triÓn ph¹m vi, tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i.

b. Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong nông nghiệp theo hướng hình thành nền nông nghiệp hàng hoá phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện sinh thái của từng vùng. Đảm bảo an toàn lương thực cho nhu cầu trong tỉnh, có dự trữ và tham gia xuất khẩu gạo; phát triển nhanh các loại rau quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, trước hết là các sản phẩm có giá trị kinh tế cao và có lợi thế về tiềm năng phát triển, gắn liền với chế biến và xuất khẩu.

Trong thêi kú tõ nay ®Õn n¨m 2020, kinh tÕ n«ng nghiÖp Ninh B×nh ®­îc ph¸t triÓn kh¸ ®a d¹ng, nh­ng chñ yÕu vÉn lµ kinh tÕ trång trät víi s¶n l­îng lóa lµ chÝnh vµ c¸c lo¹i rau qu¶. Nh×n chung, c¸c n«ng s¶n cña Ninh B×nh phÇn lín ®Òu cã qui m« s¶n l­îng nhá. §ång thêi, do sù thÊp kÐm vÒ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n ë ViÖt Nam nãi chung vµ cña Ninh B×nh nãi riªng ®· lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ tr­êng thÕ giíi cña c¸c s¶n phÈm nµy. Do ®ã, h­íng ra cho c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp tØnh Ninh B×nh tr­íc hÕt vµ cÇn thiÕt lµ thÞ tr­êng Hµ néi víi c¸c s¶n phÈm t­¬i sèng, tiÕp ®Õn lµ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn, t¹o ra s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Trong ®ã, c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ thÞ tr­êng cho c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp chÕ biÕn lµ nh÷ng yÕu tè cùc kú quan träng ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hiÖn nay.

c. Cơ sở hạ tầng và dịch vụ

Trước yêu cầu phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá các hoạt động dịch vụ phải phát triển rất nhanh đặc biệt là du lịch, vận tải, kho bãi, thương mại, thông tin liên lạc, tài chính, ngân hàng...

- Phát triển du lịch được coi là khâu đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh. Cần tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa vào khai thác có hiệu quả các khu du lịch trọng điểm: khu Tràng An, Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc – Bích Động, Vân Long, các khu du lịch gắn với hệ thống các hồ Yên Thắng, Đồng Thái, Đồng Chương ... Chú trọng tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch để có sức lôi cuốn, hấp dẫn khách du lịch nhằm phát triển du lịch từng bước tương xứng với tiềm năng và lợi thế so sánh của Ninh Bình.

- Phát triển mạnh thương mại, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động mở rộng thị trường, hình thành trung tâm thương mại, củng cố hệ thống chợ nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ nông sản. Chú trọng xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong tỉnh.

- Dịch vụ cảng và vận tải cần được đầu tư phát triển để phát huy lợi thế từ vị trí địa lý của tỉnh. Cùng với việc nâng cấp cảng Ninh Phúc cần chuẩn bị các điều kiện phục vụ vận chuyển quá cảnh tuyến Bắc - Nam, tuyến vận chuyển lên Tây Bắc, tuyến đường 10 đi cảng Hải Phòng... Khai thác hiệu quả hệ thống đường bộ và đường sắt, kho bãi phục vụ nhu cầu vận tải của sản xuất và thương mại trong quá trình phát triển.

Môc tiªu ph¸t triÓn giao th«ng cña Ninh B×nh ®Õn n¨m 2010 vÒ c¬ b¶n ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu sau:§­êng bé: cã m¹ng l­íi ®­êng bé hîp lý, liªn hoµn, th«ng suèt bao gåm c¸c trôc däc, ngang vµ c¸c nh¸nh ®­êng tõ thµnh phè trung t©m tØnh, thÞ x· ®i c¸c huyÖn, thÞ trÊn vµ hÖ thèng ®­êng n«ng th«n cho phÐp « t« ®i ®Õn trung t©m x·, côm x· trong tØnh. Nèi c¸c trung t©m kinh tÕ trong tØnh víi c¶ n­íc víi c¸c tiªu chuÈn kü thuËt sau: c¸c trôc däc ngang ®¹t tiªu chuÈn ®­êng cÊp II ®Õn cÊp IV, r¶i nhùa 100% hoÆc r¶i nhùa bª t«ng xi m¨ng. HÖ thèng ®­êng tØnh ®¹t cÊp III – IV, r¶i nhùa 100% hoÆc bª t«ng xi m¨ng. §­êng ë c¸c thÞ x·, thÞ trÊn cã qui m« phï hîp víi cÊp ®« thÞ, r¶i nhùa hoÆc bª t«ng xi m¨ng 100%. §­êng huyÖn, x· ®¹t tiªu chuÈn ®­êng GTNT, r¶i nhùa 50% hoÆc bª t«ng xi m¨ng. Theo ®ã, qui ho¹ch ®Õn n¨m 2020, n¨ng suÊt b×nh qu©n cña hÖ thèng ®­êng bé Ninh B×nh sÏ ®¹t 30.000 Tkm/TPT/n¨m ®èi víi xe t¶i vµ 26.400 HKKm/ghÕ xe/n¨m. Nhu cÇu vÒ ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé lµ 1.500 chiÕc/3.700TPT ®èi víi xe t¶i vµ 375 chiÕc/8.650 ghÕ xe ®èi víi xe kh¸ch.

§­êng thuû, hÖ thèng c¶ng: ph¸t triÓn c¶ng Ninh B×nh víi n¨ng lùc th«ng qua 2 triÖu tÊn/n¨m, phôc vô nhu cÇu vËn chuyÓn trong khu vùc Nam §ång b»ng s«ng Hång vµ c¸c tØnh B¾c Trung bé, c¸c c¶ng s«ng phôc vô néi tØnh. Ngoµi ra, x©y dùng c¶ng Xu©n §µi víi c«ng suÊt 400.000 tÊn/n¨m vµ n©ng cÊp c¸c c¶ng bÕn s«ng t¹i trung t©m c¸c huyÖn, thÞ. Theo ®ã, qui ho¹ch ®Õn n¨m 2020, n¨ng suÊt b×nh qu©n cña hÖ thèng ®­êng thuû Ninh B×nh sÏ ®¹t 3.500 Tkm/TPT/n¨m vµ nhu cÇu vÒ ph­¬ng tiÖn ®­êng thuû lµ 20.500 chiÕc/135.750TPT ®èi víi tµu chë hµng.

Nh×n chung, hÖ thèng giao th«ng n«ng th«n cña tØnh Ninh B×nh kh¸ ph¸t triÓn so víi t×nh h×nh chung cña c¸c tØnh phÝa B¾c. Cïng víi dù kiÕn qui ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, trong giai ®o¹n 2007 - 2020, hÖ thèng giao th«ng nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh s¶n xuÊt ë khu vùc n«ng th«n vµ nhÊt lµ ®èi víi yªu cÇu më réng ph¹m vi ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, më réng giao l­u hµng ho¸ gi÷a thÞ tr­êng n«ng th«n tØnh Ninh B×nh víi thÞ tr­êng c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c trong vïng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Hµ néi.

- Nâng cấp và hiện đại hoá mạng lưới bưu chính viễn thông và các dịch vụ khác nhằm đảo bảo mục tiêu tăng trưởng của cả khối dịch vụ và thúc đẩy cả nền kinh tế phát triển.

Nh­ vËy, c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n vµ c¬ së h¹ tÇng trong giai ®o¹n 2007 - 2020 cña tØnh Ninh B×nh ®­îc ph¸t triÓn kh¸ tèt. §iÒu ®ã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh nãi chung vµ lÜnh vùc th­¬ng m¹i nãi riªng, theo h­íng më réng ph¹m vi kinh doanh hµng ho¸, ®¸p øng nhanh víi nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng.

II. T¸c ®éng cña bèi c¶nh bªn ngoµi ®Õn ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh

1. Bèi c¶nh quèc tÕ

Theo hÖ thèng ph©n lo¹i cña WTO, dÞch vô bao hµm nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ réng lín, gåm 12 ngµnh víi 155 ph©n ngµnh dÞch vô kh¸c nhau. ë n­íc ta hiÖn nay, khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò më cöa thÞ tr­êng vµ thùc hiÖn tù do ho¸ th­¬ng m¹i dÞch vô, c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu th­êng tËp trung vµo mét sè ngµnh dÞch vô ®­îc xem lµ chñ chèt trong nÒn kinh tÕ nh­ viÔn th«ng, tµi chÝnh, dÞch vô kinh doanh,… Tuy nhiªn, nÕu xÐt vÒ møc ®é ®ãng gãp vµo GDP vµ t¹o viÖc lµm th× ngµnh dÞch vô ph©n phèi l¹i cã vai trß rÊt quan träng kh«ng chØ ë n­íc ta hiÖn nay mµ cßn ë c¸c nÒn kinh tÕ kh¸c. §ång thêi, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh dÞch vô ph©n phèi ë n­íc ta ®· cã sù tham gia cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. §©y chÝnh lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña xu h­íng ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i dÞch vô ph©n phèi.

Theo ph©n ngµnh dÞch vô cña WTO, dÞch vô ph©n phèi thuéc ngµnh thø 4 trong 12 ngµnh dÞch vô chÝnh, bao gåm 5 tiÓu ngµnh: 1) DÞch vô ®¹i lý hoa hång; 2) DÞch vô b¸n bu«n; 3) DÞch vô b¸n lÎ; 4) cÊp phÐp; 5) c¸c dÞch vô kh¸c. Tuy nhiªn, theo tµi liÖu m· sè MTN.GNS/W/120 ®­îc x©y dùng trong vßng Urugoay dùa trªn Ph©n lo¹i Danh môc s¶n phÈm trung t©m t¹m thêi cña Liªn hiÖp quèc (CPC) vµ ®­îc hÇu hÕt c¸c thµnh viªn sö dông lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng lé tr×nh cam kÕt th× dÞch vô ph©n phèi ®­îc ®Þnh nghÜa bao gåm 4 nhãm dÞch vô chÝnh: 1) DÞch vô ®¹i lý uû quyÒn; 2) DÞch vô b¸n bu«n; 3) DÞch vô b¸n lÎ; 4) Nh­îng quyÒn.

Trong tõng nhãm dÞch vô ph©n phèi trªn ®©y, nh÷ng quyÒn kh¸c vÒ chÊt so víi 3 nhãm cßn l¹i vµ cã liªn quan ®Õn nh÷ng tho¶ thuËn b»ng hîp ®ång, theo ®ã mét nhµ ph©n phèi cã quyÒn sö dông mét c¬ së b¸n lÎ hoÆc mét th­¬ng hiÖu. Danh môc CPC x¸c ®Þnh “dÞch vô chÝnh do c¸c nhµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ thùc hiÖn lµ b¸n l¹i hµng ho¸, kÌm theo hµng lo¹t c¸c dÞch vô phô trî cã liªn quan kh¸c nh­: l¾p r¸p, s¾p xÕp vµ ph©n lo¹i ®èi víi hµng ho¸ khèi l­îng lín, bèc dì vµ ph©n phèi l¹i ®èi víi hµng ho¸ khèi l­îng nhá; DÞch vô giao hµng; DÞch vô b¶o qu¶n l¹nh; C¸c dÞch vô khuyÕn m·i do nh÷ng ng­êi b¸n bu«n thùc hiÖn; C¸c dÞch vô liªn quan ®Õn viÖc kinh doanh cña ng­êi b¸n lÎ nh­ chÕ biÕn phôc vô cho b¸n hµng, dÞch vô kho hµng vµ b·i ®ç xe”. Trong thùc tÕ, sù ph©n biÖt gi÷a c¸c nhãm nhµ ph©n phèi rÊt khã râ rµng. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu tham gia vµo ho¹t ®éng dÞch vô ph©n phèi. NhiÒu doanh nghiÖp chØ thùc hiÖn mét vµi chøc n¨ng hoÆc nhµ s¶n xuÊt còng cã thÓ tù m×nh thùc hiÖn chøc n¨ng ph©n phèi, trong khi mét sè doanh nghiÖp l¹i ®ang cã vai trß ngµy cµng lín h¬n trong ngµnh dÞch vô nµy.

Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, dÞch vô ph©n phèi ®ãng gãp tû lÖ ®¸ng kÓ trong GDP, kho¶ng tõ 8% ë §øc, ®Õn trªn 20% ë Hång K«ng. T¹i nhiÒu nÒn kinh tÕ, ngµnh dÞch vô ph©n phèi chØ ®øng thø hai sau ngµnh chÕ t¹o vµ v­ît trªn c¸c ngµnh kh¸c nh­ n«ng nghiÖp, khai kho¸ng, vËn t¶i, viÔn th«ng, tµi chÝnh,… theo tû lÖ ®ãng gãp trong GDP. §Æc biÖt, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i, khi ph©n c«ng lao ®éng ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao th× dÞch vô ph©n phèi lµ sù kÕt nèi sèng cßn gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. Thªm vµo ®ã, ®ãng gãp cña ngµnh dÞch vô ph©n phèi trong viÖc thu hót lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn cã ý nghÜa to lín h¬n.

Còng nh­ c¸c ngµnh dÞch vô kh¸c, th­¬ng m¹i dÞch vô ph©n phèi còng ®­îc thùc hiÖn theo 4 ph­¬ng thøc giao dÞch: 1) Cung cÊp qua biªn giíi; 2) Tiªu dïng ë n­íc ngoµi; 3) HiÖn diÖn th­¬ng m¹i; 4) HiÖn diÖn t¹m thêi cña thÓ nh©n. Trong ®ã, ph­¬ng thøc hiÖn diÖn th­¬ng m¹i vµ cung cÊp qua biªn giíi lµ 2 ph­¬ng thøc thùc hiÖn chñ yÕu trong th­¬ng m¹i dÞch vô ph©n phèi. Cô thÓ h¬n, hai nhãm dÞch vô chÝnh lµ b¸n bu«n vµ b¸n lÎ chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ph­¬ng thøc hiÖn diÖn th­¬ng m¹i. Nh­îng quyÒn th­êng ®­îc giao dÞch theo ph­¬ng thøc cung cÊp qua biªn giíi. Nhãm ®¹i lý uû quyÒn ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¶ hai ph­¬ng thøc hiÖn diÖn th­¬ng m¹i vµ cung cÊp qua biªn giíi.

Tr­íc vßng ®µm ph¸n Urugoay, th­¬ng m¹i dÞch vô nãi chung kh«ng chÞu sù ®iÒu chØnh cña bÊt kú mét luËt lÖ nµo ë cÊp ®é quèc tÕ. HiÖn nay, HiÖp ®Þnh chung vÒ th­¬ng m¹i dÞch vô (GATS) ®­îc ®µm ph¸n trong vßng Urugoay ®· ®­a th­¬ng m¹i dÞch vô vµo ph¹m vi ®iÒu chØnh cña c¸c quy ph¹m quèc tÕ. C¸c thµnh viªn cña WTO ®­a ra c¸c cam kÕt tù do ho¸ th­¬ng m¹i dÞch vô ®­îc liÖt kª trong lÞch tr×nh cam kÕt cña mçi quèc gia. C¸c lÞch tr×nh cam kÕt ®Òu phøc t¹p do bao trïm 12 ngµnh vµ 155 ph©n ngµnh. §èi víi mçi ph©n ngµnh, c¸c cam kÕt ®­îc liÖt kª tiÕp theo bèn ph­¬ng thøc cung cÊp th­¬ng m¹i dÞch vô.

Trong tiÕn tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i dÞch vô ph©n phèi, c¸c n­íc thµnh viªn rÊt cÈn träng khi ®­a ra nh÷ng cam kÕt, thËm chÝ nhiÒu thµnh viªn kh«ng ®­a ra cam kÕt g×. §èi víi c¸c thµnh viªn ®· ®­a ra cam kÕt, phÇn nhiÒu tËp trung vµo hai ph©n ngµnh dÞch vô b¸n bu«n vµ b¸n lÎ, c¸c ph©n ngµng cßn l¹i Ýt thµnh viªn cam kÕt h¬n. §ång thêi, ®èi víi mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh, c¸c thµnh viªn th­êng lo¹i trõ khái ph¹m c¸c vi cam kÕt. Cô thÓ, c¸c s¶n phÈm th­êng xuyªn bÞ lo¹i trõ phæ biÕn nhÊt thuéc nhãm vò khÝ, ®¹n d­îc vµ chÊt næ; d­îc phÈm, thuèc men vµ phô kiÖn dµnh cho chØnh h×nh; c¸c nguyªn liÖu n«ng nghiÖp th« vµ ®éng vËt sèng; thùc phÈm, ®å uèng vµ thuèc l¸; kim lo¹i quý, thiÕt bÞ vËn t¶i.

Nh÷ng cam kÕt cô thÓ cña c¸c thµnh viªn nh»m gi¶m nh÷ng h¹n chÕ trong tiÕn tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i dÞch vô ph©n phèi bao gåm: Thø nhÊt, gi¶m nh÷ng h¹n chÕ tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ ®èi xö quèc gia. Thø hai, gi¶m h¹n chÕ theo chiÒu ngang. Thø ba, ¸p dông ngo¹i lÖ ®èi xö tèi huÖ quèc (MFN).

MÆc dï cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, nh­ng thùc tÕ tiÕn tr×nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i dÞch vô ph©n phèi ®· ph¸t triÓn kh¸ nhanh trªn ph¹m vi toµn cÇu trong nh÷ng n¨m võa qua cïng víi xu h­íng tù do ho¸ th­¬ng m¹i hµng ho¸, chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi, sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ míi, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc viÔn th«ng. §ång thêi, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ph©n phèi ®­îc xem lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp cña tiÕn tr×nh quèc tÕ ho¸ dÞch vô ph©n phèi. C¸c c«ng ty nµy hoÆc lµ tham gia vµo ho¹t ®éng ph©n phèi dùa vµo ­u thÕ héi nhËp theo chiÒu däc nhê cung cÊp dÞch vô tr­íc vµ sau b¸n hµng, hoÆc dùa vµo ­u thÕ vÒ s¶n phÈm vµ c¸ch thøc b¸n hµng, hoÆc dùa vµo ­u thÕ trong ph­¬ng thøc b¸n lÎ,…Trong 10 c«ng ty b¸n lÎ lín nhÊt thÕ giíi, hÇu hÕt ®Òu theo h­íng quèc tÕ ho¸ th«ng qua c¸ch thøc nh­ ph¸t triÓn néi bé, s¸p nhËp, mua l¹i vµ liªn doanh.

2. T¸c ®éng cña xu thÕ ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i c¶ n­íc, cña vïng ®èi víi ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh

2.1. ChiÕn l­îc vµ ®Þnh h­íng qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña c¶ n­íc

* T¹o ra c¸c kh«ng gian kinh tÕ, c¸c kh«ng gian giao dÞch mua b¸n hµng hãa vµ tæ chøc c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i theo c¸c kh«ng gian ®ã, g¾n víi c¸c khu vùc thÞ tr­êng:

Khu vùc thµnh thÞ:

a) T¹i c¸c thµnh phè lo¹i 1:

- Ph¸t triÓn nhanh hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i gåm c¸c TTTM, trung t©m mua s¾m, siªu thÞ, c¸c cöa hµng b¸n hµng tiÕn bé (cöa hµng tiÖn lîi, cöa hµng chuyªn doanh...) thuéc nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp ph©n phèi víi qui m« t­¬ng ®èi lín.

- KhuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp ph©n phèi ph¸t triÓn hÖ thèng theo “ chuçi” (“chuçi” siªu thÞ, “chuçi” TTTM, “chuçi” cöa hµng tiÖn lîi...). Tõng b­íc liªn kÕt, l«i kÐo c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®éc lËp, cöa hµng truyÒn thèng, c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ vµo hÖ thèng “chuçi“ cöa hµng tiÖn lîi, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i truyÒn thèng víi th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i.

- X©y dùng hÖ thèng logicstics gåm c¸c trung t©m kho vËn, kho b¸n bu«n, c¸c trung t©m ph©n phèi víi c«ng nghÖ vµ kü thuËt hiÖn ®¹i lµm “cø ®iÓm” ph¸t luång cho m¹ng l­íi b¸n lÎ trong c¸c thµnh phè vµ vïng phô cËn, tiÕn tíi cho c¶ khu vùc n«ng th«n.

- H¹n chÕ x©y dùng míi c¸c chî ë néi thµnh; n©ng cÊp, c¶i t¹o c¸c chî thµnh mét sè chî trung t©m cña thµnh phè, xÕp s¾p l¹i c¸c chî d©n sinh (ph­êng, liªn ph­êng) trong mèi t­¬ng quan víi c¸c lo¹i h×nh ph©n phèi hiÖn ®¹i. Tõng b­íc chuyÓn ho¸ c¸c chî d©n sinh nhá thµnh c¸c siªu thÞ, cöa hµng tiÖn lîi kÕt hîp víi viÖc di chuyÓn ra ngo¹i thµnh ®Ó h×nh thµnh c¸c chî ®Çu mèi b¸n bu«n.

- Ph¸t triÓn m« h×nh tæ chøc giao dÞch, mua b¸n qua m¹ng (siªu thÞ “¶o”, chî “¶o”) víi c¸c ph­¬ng thøc B2B, B2C vµ C2C.b) T¹i c¸c thµnh phè lo¹i II vµ lo¹i III, c¸c thÞ x· vµ c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, khu kinh tÕ lín:

- Ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i gåm c¸c TTTM, trung t©m mua s¾m, siªu thÞ, c¸c cöa hµng tiÖn lîi, kho hµng, trung t©m logicstics víi qui m« phï hîp (chñ yÕu lµ quy m« võa, trung b×nh), trong ®ã cã c¶ c¸c lo¹i h×nh lµ “chuçi” kÐo dµi hoÆc c«ng ty “con” cña chÝnh c¸c nhµ ph©n phèi lín t¹i c¸c thµnh phè lo¹i I.

- C¶i t¹o vµ x©y dùng míi hÖ thèng chî víi c¸c cÊp ®é, qui m«, tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é kh¸c nhau ®Ó ®an xen gi÷a lo¹i h×nh hiÖn ®¹i víi truyÒn thèng. T­¬ng tù nh­ t¹i c¸c thµnh phè lo¹i I, m¹ng l­íi chî trªn ®Þa bµn nµy ph¸t triÓn vµ chuyÓn dÞch theo 3 h­íng: n©ng cÊp thµnh c¸c chî trung t©m khang trang vµ t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i, phï hîp víi quÇn thÓ kiÕn tróc c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i chung quanh (TTTM, siªu thÞ, cöa hµng tiÖn lîi); chuyÓn ho¸ thµnh c¸c siªu thÞ, cöa hµng tiÖn lîi vµ di chuyÓn ra ngo¹i vi ®Ó h×nh thµnh c¸c chî ®Çu mèi b¸n bu«n. Thu hót c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®éc lËp, cöa hµng truyÒn thèng, c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ vµo “chuçi” cöa hµng tiÖn lîi.

- TriÓn khai b­íc ®Çu c¸c lo¹i h×nh giao dÞch th­¬ng m¹i ®iÖn tö ë khu vùc nµy víi qui m« vµ tr×nh ®é võa ph¶i, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn nhanh vµ cao h¬n ë c¸c giai ®o¹n tiÕp theo.Khu vùc n«ng th«n ®ång b»ng:

- HÖ thèng chî vµ cöa hµng mua b¸n truyÒn thèng vÉn lµ kªnh l­u th«ng hµng ho¸ chñ yÕu cña khu vùc n«ng th«n trong suèt c¶ thêi kú 2006 – 2020. Thùc hiÖn ®ång bé ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh chî n«ng th«n: c¶i t¹o, n©ng cÊp, di dêi vµ x©y míi ®Ó b¶o ®¶m cã ®ñ chî d©n sinh c¸c côm x· phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n; n©ng cÊp, x©y míi c¸c chî trung t©m huyÖn,; h×nh thµnh c¸c chî ®Çu mèi b¸n bu«n t¹i nh÷ng n¬i cã s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung vµ ®ñ lín, cã vÞ trÝ vµ ®iÒu kiÖn giao th«ng thuËn lîi, gÇn c¸c trung t©m tiªu thô hoÆc ë ngo¹i vi c¸c thµnh phè, thÞ x· (mçi tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW cã 2 – 3 chî ®Çu mèi b¸n bu«n cÊp tØnh, c¶ n­íc cã 5 chî ®Çu mèi b¸n bu«n lín cÊp vïng). Trong sè c¸c chî ®Çu mèi b¸n bu«n nµy, lùa chän ®Ó tiÕp tôc ®Çu t­ ph¸t triÓn thµnh mét sè sµn giao dÞch, mét sè trung t©m ®Êu gi¸ ho¹t ®éng theo h­íng øng dông c¸c ph­¬ng thøc mua b¸n hiÖn ®¹i.

- Tõng b­íc liªn kÕt mét sè cöa hµng b¸n lÎ ®éc lËp vµ thu hót c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ ë c¸c thÞ trÊn, thÞ tø vµo “chuçi” kÐo dµi c¸c cöa hµng tiÖn lîi tõ c¸c khu vùc thµnh thÞ cã tÇm ¶nh h­ëng lín. Tuú thuéc vµo qui m«, tèc ®é ph¸t triÓn cña l­u th«ng hµng ho¸, cña nhu cÇu b¸n bu«n vµ b¸n lÎ trong vµ ngoµi khu vùc ®Ó x©y dùng c¸c kho hµng, c¸c trung t©m ph©n phèi cho phï hîp.

- Vµo c¸c n¨m cuèi cña giai ®o¹n 2006 - 2010, bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn hÖ thèng cöa hµng tiÖn lîi, cã thÓ x©y dùng mét sè TTTM, siªu thÞ tæng hîp qui m« nhá t¹i nh÷ng thÞ trÊn, thÞ tø thuéc c¸c vïng kinh tÕ ph¸t triÓn.Khu vùc n«ng th«n miÒn nói:

Trªn khu vùc thÞ tr­êng nµy, hÖ thèng chî vµ cöa hµng vÉn lµ kªnh ph©n phèi hµng ho¸ chñ yÕu. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ khai th¸c chî cÇn kÕt hîp yÕu tè kinh tÕ víi tËp qu¸n sinh ho¹t vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®ång bµo c¸c d©n téc. §ång thêi, kÕt hîp lång ghÐp c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi víi viÖc n©ng cÊp, c¶i t¹o vµ x©y míi hÖ thèng chî ë khu vùc nµy.Tæng hîp l¹i, ®Þnh h­íng tæ chøc th­¬ng m¹i néi ®Þa theo kh«ng gian kinh tÕ, g¾n víi khu vùc thÞ tr­êng gåm cã:

+ Ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh chî:

- B¶o ®¶m cã ®ñ chî d©n sinh, tr­íc hÕt vµ chñ yÕu lµ chî x· vµ côm x·, phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n n«ng th«n vµ miÒn nói.

- C¶i t¹o, n©ng cÊp c¸c chî trung t©m huyÖn, quËn, thÞ x· vµ thµnh phè. C¸c chî ph­êng, liªn ph­êng ë c¸c thµnh phè, thÞ x· tõng b­íc ®­îc chuyÓn ho¸ thµnh c¸c siªu thÞ, cöa hµng tiÖn lîi vµ di chuyÓn ra ngo¹i vi ®Ó h×nh thµnh c¸c chî ®Çu mèi b¸n bu«n.

- X©y dùng c¸c chî ®Çu mèi b¸n bu«n cÊp tØnh vµ cÊp vïng; trong ®ã, chän ra mét sè chî ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn thµnh c¸c sµn giao dÞch, c¸c trung t©m ®Êu gi¸.

+ Ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh TTTM, trung t©m mua s¾m, siªu thÞ, cöa hµng tiÖn lîi, kho hµng, trung t©m logicstics vµ c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i ®iÖn tö (siªu thÞ "¶o", chî "¶o"):

- ¦u tiªn ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i nµy t¹i c¸c khu vùc thµnh thÞ; trong ®ã, qui m« vµ tr×nh ®é tæ chøc sÏ gi¶m dÇn tõ c¸c thµnh phè lo¹i I ®Õn lo¹i II, lo¹i III, c¸c thÞ x·, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, c¸c khu kinh tÕ lín vµ khu vùc n«ng th«n (thÞ trÊn, thÞ tø).

- §ång thêi víi viÖc ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i hiÖn ®¹i lµ t¨ng c­êng øng dông c¸c ph­¬ng thøc giao dÞch, ph­¬ng thøc kinh doanh tiÕn tiÕn vµ hiÖn ®¹i, nh­: liªn kÕt chuçi, nh­îng quyÒn th­¬ng m¹i, mua b¸n qua m¹ng (nhµ ph©n phèi trung gian trªn m¹ng, “chî ¶o” trªn m¹ng)...

* T¹o ra c¸c mèi liªn kÕt kinh tÕ vµ tæ chøc c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i theo c¸c mèi liªn kÕt kinh tÕ gi÷a s¶n xuÊt - l­u th«ng - tiªu dïng vµ gi÷a c¸c kh©u, c¸c c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh l­u th«ng:

H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh tæng c«ng ty, c«ng ty kinh doanh chuyªn ngµnh hoÆc ®a ngµnh liªn kÕt theo chiÒu däc hoÆc liªn kÕt theo chiÒu ngang. VÒ c¬ b¶n sÏ cã c¸c m« h×nh sau:

- C¸c tæng c«ng ty kinh doanh chuyªn ngµnh c¸c mÆt hµng thuéc diÖn quan träng hoÆc ®Æc thï ho¹t ®éng theo m« h×nh tËp ®oµn hoÆc c«ng ty mÑ – con (nh­ xi m¨ng, s¾t thÐp, x¨ng dÇu, ph©n bãn, l­¬ng thùc, mÝa ®­êng, dÖt may, thuèc l¸, r­îu – bia, vËt liÖu næ...): t¹o lËp vµ ph¸t triÓn c¸c mèi liªn kÕt däc b»ng c¸ch tù thiÕt lËp hÖ thèng ph©n phèi trùc thuéc (trung t©m ph©n phèi, kho hµng, c«ng ty, chi nh¸nh, xÝ nghiÖp, tr¹m, cöa hµng...), më réng c¸c kªnh ph©n phèi ngoµi hÖ thèng theo c¸c ph­¬ng thøc ®¹i lý, nh­îng quyÒn th­¬ng m¹i (trong b¸n lÎ), theo hîp ®ång cung øng hoÆc theo ®¬n hµng (trong b¸n bu«n) víi c¸c chñ thÓ kinh doanh kh¸c trªn c¬ së ph©n chia thÞ tr­êng theo c¸c khu vùc ®Þa lý, b¶o ®¶m hµi hßa lîi Ých cña c¶ chuçi ph©n phèi. C¸c mèi liªn kÕt trong vµ ngoµi hÖ thèng, ®Æc biÖt lµ c¸c cöa hµng trùc thuéc, c¸c ®¹i lý ph¶i ®­îc thiÕt lËp æn ®Þnh vµ l©u dµi, trë thµnh c¸c “cø ®iÓm” kinh doanh, t¹o søc m¹nh c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp vµ lµ ph­¬ng c¸ch c¬ b¶n ®Ó më réng l­u th«ng vµ lµ c«ng cô kinh tÕ ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®iÒu tiÕt cung cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng.

- C¸c tæng c«ng ty th­¬ng m¹i kinh doanh ®a ngµnh ho¹t ®éng theo m« h×nh tËp ®oµn hoÆc c«ng ty mÑ con (nh­ Tæng c«ng ty Th­¬ng m¹i Sµi Gßn, Tæng c«ng ty Th­¬ng m¹i Hµ Néi, C«ng ty XNK INTIMEX, C«ng ty thùc phÈm MiÒn B¾c...): t¹o lËp vµ ph¸t triÓn c¸c mèi liªn kÕt ngang b»ng c¸ch x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c lo¹i h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng ph©n phèi kh¸c nhau trªn cïng mét ®Þa bµn thÞ tr­êng (c¸c c«ng ty b¸n bu«n víi c¸c kho hµng, trung t©m logicstics, chî ®Çu mèi...; c¸c c«ng ty b¸n lÎ víi c¸c TTTM, siªu thÞ, cöa hµng tiÖn lîi... ; c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn phô trî...) kinh doanh nhiÒu ngµnh hµng kh¸c nhau nh»m tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.

- C¸c c«ng ty th­¬ng m¹i chuyªn kinh doanh b¸n lÎ tæng hîp th«ng qua m« h×nh TTTM, siªu thÞ, chuçi cöa hµng...(nh­ Liªn hiÖp HTX Tp HCM víi hÖ thèng siªu thÞ Co.op Mart vµ hÖ thèng cöa hµng tiÖn lîi, C«ng ty TNHH TM-DV An Phong víi hÖ thèng siªu thÞ MAXIMARK, C«ng ty TNHH TM DV §«ng H­ng víi hÖ thèng siªu thÞ CITIMARK, chuçi cöa hµng tiÖn lîi cña 24hseven ViÖt Nam Holding...): liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, c«ng ty kinh doanh nhËp khÈu (thùc phÈm chÕ biÕn, hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng ), c¸c gia tr¹i, trang tr¹i, c¸c HTX, c¸c chî ®Çu mèi (hµng thùc phÈm t­¬i sèng, rau - cñ - qu¶) th«ng qua hîp ®ång mua b¸n vµ ®¬n ®Æt hµng l©u dµi ®Ó t¹o nguån hµng æn ®Þnh, cã khèi l­îng lín, trung chuyÓn vÒ c¸c trung t©m ph©n phèi, c¸c kho hµng b¸n bu«n cña m×nh vµ tõ ®ã, cung cÊp th­êng xuyªn cho c¸c ®¬n vÞ b¸n lÎ trong hÖ thèng.

- C¸c c«ng ty th­¬ng m¹i chuyªn kinh doanh b¸n bu«n ®­îc ®æi míi theo h­íng chuyªn nghiÖp (nh­ C«ng ty TNHH Phó Th¸i...): trªn c¬ së tËp hîp nhu cÇu cña m¹ng l­íi b¸n lÎ ®Ó ®Æt hµng víi nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ nhËp khÈu, tæ chøc c¸c trung t©m ph©n phèi, c¸c kho hµng theo khu vùc ®Þa lý ®Ó ph©n lo¹i, ®ãng gãi, chØnh lý hµng ho¸, tõ ®ã cung øng theo ®¬n hµng cho c¸c c«ng ty, cöa hµng b¸n lÎ.

- C¸c HTX th­¬ng m¹i ë n«ng th«n: thµnh lËp trªn c¬ së gãp vèn cña x· viªn (lµ c¸c hé n«ng d©n, c¸c thÓ nh©n vµ ph¸p nh©n kh¸c) ®Ó lµm dÞch vô cung cÊp “®Çu vµo” cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ( gièng, ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, vËt t­ n«ng nghiÖp...) vµ tæ chøc “®Çu ra” tiªu thô s¶n phÈm cho bµ con x· viªn (chñ yÕu lµ hµng n«ng s¶n – thùc phÈm). Lo¹i h×nh HTX nµy g¾n chÆt víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp th­¬ng m¹i kh¸c th«ng qua c¸c ph­¬ng thøc ®¹i lý, hîp ®ång bao tiªu s¶n phÈm l©u dµi vµ æn ®Þnh.

- C¸c c«ng ty s¶n xuÊt - chÕ biÕn - tiªu thô (nhÊt lµ hµng n«ng s¶n – thùc phÈm): thµnh lËp trªn c¬ së t¹o ra chÕ ®é ®ång së h÷u gi÷a “c¸c nhµ” (nhµ n«ng, nhµ chÕ biÕn, nhµ khoa häc vµ nhµ ph©n phèi) ®Ó æn ®Þnh vµ më réng vïng nguyªn liÖu trªn c¬ së æn ®Þnh vµ më réng tiªu thô, liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©u nghiªn cøu - nu«i trång - chÕ biÕn - tiªu thô, nhÊt thÓ hãa theo m« h×nh n«ng – c«ng – th­¬ng.

Tæng hîp l¹i, tæ chøc th­¬ng m¹i néi ®Þa theo c¸c mèi liªn kÕt kinh tÕ trong qu¸ tr×nh l­u th«ng vµ gi÷a l­u th«ng víi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng gåm cã:

+ H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tæng c«ng ty kinh doanh chuyªn ngµnh trªn c¬ së lËp ra hÖ thèng ph©n phèi trong c¬ cÊu tæ chøc kinh doanh trùc thuéc ®Ó liªn kÕt c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh l­u th«ng, ®ång thêi lËp ra vµ qu¶n lý hÖ thèng ®¹i lý, nh­îng quyÒn th­¬ng m¹i cña m×nh. Trong ®ã, chñ yÕu vµ tr­íc hÕt chó träng ®Õn mét sè mÆt hµng thuéc diÖn quan träng hoÆc ®Æc thï nh­ x¨ng dÇu, thÐp x©y dùng, ph©n bãn, l­¬ng thùc, mÝa ®­êng, ho¸ chÊt, thuèc l¸, r­îu – bia, vËt liÖu næ...§èi víi c¸c mÆt hµng nµy, ®i ®«i víi viÖc tæ chøc hÖ thèng ph©n phèi lµ x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh, bao gåm c¬ chÕ kiÓm so¸t vµ c¬ chÕ ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc b»ng c¸c c«ng cô kinh tÕ vÜ m«.

+ H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tæng c«ng ty th­¬ng m¹i ®a ngµnh, trªn c¬ së h×nh thµnh vµ qu¶n lý nhiÒu lo¹i h×nh tæ chøc ®Ó liªn kÕt c¸c kh©u, c¸c lÜnh vùc, c¸c ph­¬ng thøc ho¹t ®éng vµ c¸c qu¸ tr×nh l­u th«ng nhiÒu ngµnh hµng cïng tho¶ m·n tæng hîp nhu cÇu thÞ tr­êng trªn cïng mét ®Þa bµn (nh­ Tæng c«ng ty TM Sµi Gßn, Tæng c«ng ty TM Hµ Néi...).

+ H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chuyªn kinh doanh b¸n lÎ tæng hîp víi hÖ thèng ph©n phèi hiÖn ®¹i nh­ siªu thÞ, TTTM, cöa hµng tiÖn lîi...®Ó tho· m·n nhu cÇu hµng ngµy cña ng­êi tiªu dïng víi tr×nh ®é v¨n minh th­¬ng m¹i ngµy mét n©ng cao.

+ H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chuyªn kinh doanh b¸n bu«n víi hÖ thèng kho hµng, trung t©m ph©n phèi qu¶n trÞ theo ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i, cung cÊp hµng cho hÖ thèng b¸n lÎ ®­îc ph©n chia theo khu vùc ®Þa lý ( bao gåm siªu thÞ, nhµ b¸n sØ, cöa hµng b¸n lÎ...).

+ H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn (nhÊt lµ khu vùc n«ng th«n) c¸c HTX th­¬ng m¹i cæ phÇn, tËp trung thùc hiÖn dÞch vô “ ®Çu vµo” vµ tæ chøc “®Çu ra”tiªu thô s¶n phÈm cho n«ng d©n lµ chñ yÕu.

+ H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp theo chÕ ®é ®ång së h÷u cña 4 “nhµ”, t¹o ra mèi liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©u nghiªn cøu - nu«i trång - chÕ biÕn vµ tiªu thô, tiÕn tíi thµnh mét m« h×nh thèng nhÊt n«ng – c«ng – th­¬ng ë c¸c vïng n«ng th«n cã kinh tÕ ph¸t triÓn vµ cã c¸c hµng hãa n«ng s¶n chñ lùc nh­ mÝa ®­êng, thãc g¹o, døa, t«m c¸...

* Hoµn chØnh c¬ chÕ qu¶n lý vµ tæ chøc kinh doanh vµ mét sè mÆt hµng quan träng hoÆc ®Æc thï

MÆt h¹n chÕ cã thÓ nãi lµ yÕu kÐm trong viÖc tæ chøc thÞ tr­êng néi ®Þa trong nh÷ng n¨m võa qua lµ ch­a x©y dùng ®­îc c¬ chÕ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ ch­a thiÕt lËp ®­îc mét hÖ thèng ph©n phèi cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ ®­îc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng trªn mét sè mÆt hµng quan träng vµ ®Æc thï.

§Ó kh¾c phôc yÕu kÐm nµy trong nh÷ng n¨m ®Çu giai ®o¹n 2006-2010, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc phèi hîp víi c¸c hiÖp héi ngµnh hµng rµ so¸t, ®¸nh gi¸ l¹i c¬ chÕ qu¶n lý hiÖn hµnh ®èi víi c¸c mÆt hµng quan träng nh­ x¨ng dÇu, s¾t thÐp, ph©n bãn, thuèc ch÷a bÖnh... vµ c¸c mÆt hµng ®Æc thï nh­ r­îu, thuèc l¸.... Cïng víi viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý, ph¶i x©y dùng m« h×nh tæ chøc l­u th«ng c¸c mÆt hµng quan träng hoÆc ®Æc thï nªu trªn. H­íng chÝnh lµ thiÕt lËp mèi quan hÖ g¾n kÕt chÆt chÏ, rµng buéc tr¸ch nhiÖm trªn tõng c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh l­u th«ng tõ s¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu ®Õn b¸n bu«n vµ b¸n lÎ th«ng qua hÖ thèng quan hÖ trùc tuyÕn hoÆc quan hÖ ®¹i lý mua b¸n. §Ó h×nh thµnh hÖ thèng kinh doanh nªu trªn cÇn ph¸t huy vai trß ®Þnh h­íng vµ tæ chøc tæ chøc thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kÓ c¶ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi thiÕt lËp hÖ thèng kinh doanh, t¹o ra thÞ tr­êng c¹nh tranh. B¶o ®¶m sù ®ång bé, tÝnh t­¬ng thÝch gi÷a c¬ chÕ qu¶n lý vµ tæ chøc l­u th«ng.

2.2. C¹nh tranh vµ hîp t¸c trong ph¸t triÓn dÞch vô ph©n phèi cña Ninh B×nh víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c trong c¶ n­íc vµ c¶ vïng

Với đặc điểm Ninh Bình là một tỉnh có đường sắt và đường bộ xuyên Việt đi qua, do đó Ninh Bình có điều kiện mở rộng giao lưu thương mại, gắn kết kinh tế của mình với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Đông Bắc bộ và đồng thời là cửa ngõ quan trọng từ khu vực miền nam và miền trung đi vào Đồng bằng Sông Hồng, khu vực các tỉnh phía bắc và ngược lại.

Những thị trường có mối quan hệ mật thiết trong tiêu thụ hàng nông sản và cung ứng hàng công nghiệp tiêu dùng, nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất cho Ninh Bình bao gồm:- Thị trường các tỉnh Đồng bằng sông Hồng: Ninh Bình nằm trong lòng thị trường này nên có nhiều đặc điểm tương đồng trong phát triển kinh tế của vùng là đi lên từ thế mạnh ban đầu bằng nông nghiệp, ngư nghiệp bao gồm các hàng hoá như lúa, ngô, rau, đậu, gia súc, gia cầm các loại và là vùng nguyên liệu cung cấp cho chế biến hàng thuỷ sản như tôm, cua, cá ... Do vậy, sự liên kết với khu vực này trong thu mua nguồn nguyên liệu thuỷ sản, nông sản, trái cây để chế biến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu có giá trị lớn là hết sức cần thiết, đặc biệt là mối quan hệ đối tác với thị trường các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam ....

- Thị trường TP. Hà Nội: Là thị trường quan trọng, có mối gắn kết lâu dài với Ninh Bình, chủ yếu thị trường này tiêu thụ nhiều nhất là hàng nông sản, thực phẩm của tỉnh như trái cây, gia súc, gia cầm, thuỷ sản (tôm, cá...) và một số sản phẩm chế tác đá mỹ nghệ, hàng thủ công mỹ nghệ các loại, đồ thêu, ren .... và cung cấp hàng công nghiệp, vật liệu trang trí nội thất, hàng công nghiệp tiêu dùng (thực phẩm chế biến, hàng điện máy,...) Thành phố Hà Nội là đối tác quan trọng có nhiều tiềm năng để kêu gọi đầu tư, liên doanh, liên kết với Ninh Bình trong thu mua, chế biến hàng nông sản, thuỷ sản vµ tiªu thô để phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Thị trường các tỉnh Đông Bắc bộ: Đây là vùng kinh tế phát triển nhanh sau vùng Đồng bằng Sông Hồng, là thị trường có nhu cầu nhiều về lương thực, thực phẩm. Vì vậy Ninh Bình có thể cung cấp những mặt hàng nông sản như thịt lợn, thuỷ hải sản, rau quả ... và mua lại từ thị trường này một số hàng nguyên liệu, công nghiệp phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy mặc dù Ninh Bình gần thành phố Hà Nội và nhiều trung tâm phát triển khác, song do xuất phát điểm về phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình thấp hơn so với những tỉnh khác trong vùng nên khả năng thu hút đầu tư, chất xám từ bên ngoài cũng như quan hệ thương mại bị hạn chế hơn so với những trung tâm đó.- Thị trường các tỉnh miền Trung: địa bàn kinh tế trọng điểm miền trung gắn với Ninh Bình thông qua quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam là thị trường cũng sẽ có tốc độ phát triển nhanh và ngay sát Ninh Bình, đây sẽ là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy sự phát triển thương mại của Ninh Bình.

III. Dù b¸o c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn th­¬ng m¹i Ninh B×nh (2006- 2020)

1. Dù b¸o thu nhËp vµ quü mua d©n c­

1.1. Dù b¸o vÒ d©n sè, hé gia ®×nh

Trong giai ®o¹n dù b¸o tõ 2006 - 2020, nhÞp ®é t¨ng d©n sè hµng n¨m cña Ninh B×nh sÏ cã xu h­íng gi¶m dÇn, do nh÷ng yÕu tè sau:

- NhËn thøc chung cña céng ®ång vÒ søc Ðp cña gia t¨ng d©n sè vµ vÊn ®Ò gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp ngµy cµng s©u s¾c h¬n vµ phæ biÕn h¬n trong mäi tÇng líp d©n chóng.

- Môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m tiÕp theo sÏ ®­îc ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt h¬n nhê c¸c nguån kinh phÝ tµi trî vµ sù trî gióp cña tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ tèt h¬n.

- §ång thêi víi sù gi¶m tû lÖ sinh tù nhiªn lµ sù gi¶m d©n sè c¬ häc cña Ninh B×nh trong giai ®o¹n dù b¸o sÏ diÔn ra cïng víi xu h­íng ®« thÞ ho¸ vµ c«ng nghiÖp ho¸ cña khu vùc Hµ Néi vµ c¸c trung t©m kinh tÕ lín kh¸c trong n­íc.

- H¬n n÷a, trong giai ®o¹n dù b¸o, theo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña Ninh B×nh còng kh«ng cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ s¶n xuÊt lín cã kh¶ n¨ng thu hót lao ®éng tõ c¸c tØnh l©n cËn vµo ®Þa bµn tØnh.

Trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2020, dù b¸o møc t¨ng d©n sè tØnh Ninh B×nh sÏ gi¶m xuèng møc chØ cßn 0,86%/n¨m.

V× vËy, dù b¸o quy m« d©n sè chung cña tØnh Ninh B×nh sÏ chØ t¨ng b×nh qu©n 0,86%/n¨m trong giai ®o¹n ®Õn 2010 vµ sau ®ã lµ 0,71 trong c¶ giai ®o¹n 2011 - 2020. §ång thêi, d©n sè khu vùc thµnh thÞ cña Ninh B×nh trong giai ®o¹n 2005 – 2010 còng sÏ cã nhÞp ®é t¨ng chËm h¬n so víi giai ®o¹n 2001 - 2005, b×nh qu©n ®¹t 3,0%/n¨m trong khi giai ®o¹n 2011 – 2020 sÏ t¨ng lªn vµ ®¹t 3,2%/n¨m.

Cïng víi xu h­íng gi¶m vÒ nhÞp ®é t¨ng d©n sè, quy m« hé gia ®×nh cña Ninh B×nh còng sÏ cã xu h­íng gi¶m nhanh dÇn trong giai ®o¹n dù b¸o, theo sè liÖu ­íc tÝnh tõ 3,84 ng­êi/hé n¨m 2005 gi¶m xuèng 3,75 ng­êi/hé n¨m 2010 vµ ®Õn n¨m 2020 lµ 3,45 ng­êi/hé.B¶ng 20: Dù b¸o d©n sè vµ sè hé gia ®×nh tØnh Ninh B×nh
§.vÞ

Sè l­îng

NhÞp ®é t¨ng (%)

2010

2020

2006-2010

2011- 2020

Tæng d©n sè

ng

956.000

1.026.000

0,86

0,71

- Thµnh thÞ

ng

162.600

222.700

3,00

3,20

Tû lÖ

%

17,0

21,7- N«ng th«n

ng

793.400

803.300

0,46

0,12

Tû lÖ

%

83,0

78,3Tæng sè hé254.933

297.391: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương