Môc lôc më ®Çu 5 PhÇn thø nhÊt: 8tải về 1.34 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.34 Mb.
#21654
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Môc lôc

më ®Çu 5

PhÇn thø nhÊt: 8

§¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn, yÕu tè ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh 8

I. Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn th­¬ng m¹i Ninh B×nh 81. §iÒu kiÖn tù nhiªn 8

1.1. VÞ trÝ ®Þa lý 8

1.2. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh 8

1.3. C¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn 92. §iÒu kiÖn x· héi 9

2.1. D©n sè vµ c¬ cÊu d©n sè 9

2.2. Lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng 10

2.3. Gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ y tÕ 11

2.4. C¸c ®iÒu kiªn c¬ b¶n vÒ c¬ së h¹ tÇng 12

2.5. Nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c­ tØnh Ninh B×nh 13

2.5.1. QuÜ mua d©n c­ 13

2.5.2. Tr×nh ®é tiªu dïng 153. Khèi l­îng vµ c¬ cÊu nhu cÇu hµng ho¸ 16

3.1. Nhu cÇu hµng l­¬ng thùc, thùc phÈm 16

3.2. Nhu cÇu c¸c s¶n phÈm l©u bÒn 16

4. S¶n xuÊt hµng ho¸ tØnh Ninh B×nh 18

4.1. S¶n xuÊt c«ng nghiÖp 18

4.2. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp 20

II. §¸nh gi¸ chung vÒ nh÷ng lîi thÕ vµ h¹n chÕ trong viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh 221. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lîi thÕ ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh 22

2. Nh÷ng vÊn ®Ò h¹n chÕ ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh 23

PhÇn thø hai: 25

Thùc TR¹NG PH¸T TRIÓN ngµnh tH¦¥NG M¹I 25

TØNH NINH B×NH thêi kú 2001-2006 25

I. tæng quan th­¬ng m¹i ninh b×nh thêi kú 2001-2006 25

II. T×nh h×nh ho¹t ®éng néi th­¬ng 27

1. Tæng møc b¸n lÎ hµng hãa x· héi vµ doanh thu dÞch vô 27

2. T×nh h×nh l­u th«ng hµng ho¸ ra, vµo tØnh Ninh B×nh 28

III. Kim ng¹ch xuÊt - nhËp khÈu hµng hãa 321. VÒ xuÊt khÈu 32

1.1. T×nh h×nh kinh doanh, tæng kim ng¹ch vµ c¬ cÊu xuÊt khÈu 32

1.2. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu 34

2. NhËp khÈu 34

2.1. Tæng kim ng¹ch vµ c¬ cÊu nhËp khÈu 34

2.2. ThÞ tr­êng nhËp khÈu 35

3. §¸nh gi¸ chung 35

3.1. Thµnh tùu 35

3.2. H¹n chÕ 36

IV. THùC TR¹NG HÖ THèNG Tæ CHøC KINH DOANH TH¦¥NG M¹I TØNH NINH B×NH 361. Th­¬ng m¹i Nhµ n­íc 38

2. Th­¬ng nghiÖp ngoµi quèc doanh. 38

2.1. Doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty TNHH, c«ng ty cæ phÇn 38

2.2. C¸c hé kinh doanh th­¬ng m¹i c¸ thÓ 38

V. THùC TR¹NG VèN KINH DOANH cña ngµnh TH¦¥NG M¹I TØNH NINH B×NH 39

VI. THùC TR¹NG LAO §éNG CñA NGµNH TH¦¥NG M¹I 41

1. Lao ®éng th­¬ng m¹i Nhµ n­íc 41

2. Lao ®éng th­¬ng m¹i ngoµi quèc doanh 41

VII. c¬ së vËt chÊt – kü thuËt th­¬ng m¹i tØnh ninh b×nh 431. M¹ng l­íi chî 43

2. Trung t©m th­¬ng m¹i vµ siªu thÞ 44

3. HÖ thèng cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu 454. M¹ng l­íi cöa hµng, cöa hiÖu 46

VIII. THùC TR¹NG QU¶N Lý NHµ N¦íC VÒ TH¦¥NG M¹I CñA TØNH NINH B×NH 491. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 49

2. C«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i 50

IX. §¸NH GI¸ CHUNG 511. Nh÷ng ®iÓm m¹nh 51

2. Nh÷ng h¹n chÕ 53

PhÇn thø ba: 56

Dù b¸o c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ph¸t triÓn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh thêi kú ®Õn n¨m 2020 56

I. T¸c ®éng cña ®Þnh h­íng qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020 ®èi víi ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i tØnh 56

II. T¸c ®éng cña bèi c¶nh bªn ngoµi ®Õn ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh 61

1. Bèi c¶nh quèc tÕ 61

2. T¸c ®éng cña xu thÕ ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i c¶ n­íc, cña vïng ®èi víi ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh 63

2.1. ChiÕn l­îc vµ ®Þnh h­íng qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña c¶ n­íc 63

2.2. C¹nh tranh vµ hîp t¸c trong ph¸t triÓn dÞch vô ph©n phèi cña Ninh B×nh víi c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c trong c¶ n­íc vµ c¶ vïng 68

III. Dù b¸o c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn th­¬ng m¹i Ninh B×nh (2006- 2020) 701. Dù b¸o thu nhËp vµ quü mua d©n c­ 70

1.1. Dù b¸o vÒ d©n sè, hé gia ®×nh 70

1.2. Dù b¸o thu nhËp vµ quü mua d©n c­ 71

2. Dù b¸o nhu cÇu tiªu dïng mét sè mÆt hµng chñ yÕu 71

3. Dù b¸o tæng møc vµ c¬ cÊu l­u chuyÓn hµng ho¸ 73

3.1. Dù b¸o tæng møc vµ c¬ cÊu l­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ 73

3.2. Dù b¸o l­u chuyÓn hµng ho¸ b¸n bu«n 74

4. Dù b¸o kim ng¹ch vµ mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu 74

4.1. Dù b¸o kim ng¹ch vµ mÆt hµng xuÊt khÈu 74

4.2. Dù b¸o kim ng¹ch vµ mÆt hµng nhËp khÈu 76

5. Dù b¸o chØ tiªu GDP th­¬ng m¹i 76

PhÇn thø t­: 79

qui ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i 79

tØnh Ninh b×nh ®Õn n¨m 2020 79

I. Quan ®iÓm, môc tiªu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh thêi kú ®Õn n¨m 2020 791. Quan ®iÓm ph¸t triÓn 79

2. Nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn th­¬ng m¹i chñ yÕu 83

2.1. Môc tiªu 83

2.2. C¸c ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn 84

3. C¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh 86

3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cÊu tróc c¸c hÖ thèng thÞ tr­êng hµng ho¸ cña tØnh Ninh B×nh 86

3.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ lín, hiÖn ®¹i vµ truyÒn thèng 88

3.3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ 90

3.4. §Þnh h­íng ph¸t triÓn dÞch vô phô trî liªn quan ®Õn ph©n phèi hµng ho¸ 92

3.5. §Þnh h­íng ph©n bè c¬ cÊu b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cña ngµnh th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh 93

3.6. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh doanh xuÊt - nhËp khÈu Ninh B×nh 100

3.7. §Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn Ninh B×nh 101

II. qui ho¹ch ngµnh th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020 103

1. Qui ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i theo kh«ng gian thÞ tr­êng 103

2. Qui ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i theo c¸c thµnh phÇn kinh tÕ 112

3. Qui ho¹ch c¸c lo¹i h×nh th­¬ng m¹i chñ yÕu trªn ®Þa bµn tØnh 114

3.1. Qui ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi chî 114

3.2. Qui ho¹ch ph¸t triÓn trung t©m th­¬ng m¹i 119

3.3. Qui ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi siªu thÞ 121

3.4. Qui ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu th­¬ng m¹i – dÞch vô tËp trung 127

III. TæNG HîP VèN §ÇU T¦ PH¸T TRIÓN TH¦¥NG M¹I Vµ LùA CHäN §ÇU T¦ 1331. Tæng hîp vèn ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh th­¬ng m¹i 133

2. Lùa chän thø tù ­u tiªn ®Çu t­ 134

PhÇn thø n¨m: 135

GI¶I PH¸P Vµ Tæ CHøC THùC HIÖN QUI HO¹CH 135

I. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch 1351. ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh 135

1.1. ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn xuÊt khÈu 135

1.2. ChÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh tæ chøc th­¬ng m¹i truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i 137

2. Gi¶i ph¸p thu hót vèn ph¸t triÓn th­¬ng m¹i 144

2.1. Gi¶i ph¸p thu hót vèn trong n­íc 145

2.2. Gi¶i ph¸p thu hót vèn n­íc ngoµi 147

3. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th­¬ng m¹i 147

3.1. KhuyÕn khÝch thu hót c¸c nhµ qu¶n trÞ kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc vµo ngµnh th­¬ng m¹i 147

3.2. §µo t¹o, båi d­ìng nh©n lùc trong ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh 148

4. §æi míi ph­¬ng thøc vµ t¨ng c­êng n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi th­¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh 151

5. §Èy m¹nh qu¸ tr×nh liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng Ninh B×nh víi c¸c thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc 152

5.1. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy vµ n©ng cao hiÖu qu¶ liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng Ninh B×nh víi thÞ tr­êng c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c trong n­íc. 152

5.2. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy liªn kÕt gi÷a thÞ tr­êng Ninh B×nh víi c¸c thÞ tr­êng ngoµi n­íc cã tÝnh chiÕn l­îc 155

II. Tæ chøc thùc hiÖn quy ho¹ch 1561. C«ng khai ®Ò ¸n Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i tØnhNinh B×nh 156

2. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c néi dung qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña Ninh B×nh 156

3. Phèi hîp thùc hiÖn 160

4. Lé tr×nh thùc hiÖn 162

më ®Çu

Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i c¶ n­íc, ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh ®· cã nh÷ng ®ãng gãp nhÊt ®Þnh vµo t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trªn ®Þa bµn tØnh. Tuy nhiªn, vai trß cña ngµnh th­¬ng m¹i ®èi víi c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ ch­a ®­îc khai th¸c vµ ph¸t huy ®óng víi tiÒm n¨ng cña nã trªn ph¹m vi c¶ n­íc nãi chung vµ tØnh Ninh B×nh nãi riªng. Do ®ã, viÖc tæ chøc thÞ tr­êng vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt th­¬ng m¹i,… ®ang cÇn ®­îc thùc hiÖn theo mét qui ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n ®èi víi ngµnh th­¬ng m¹i, nh»m ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh trong thêi kú 2010 ®Õn 2020.

MÆt kh¸c, cã rÊt nhiÒu yÕu tè míi ®ang vµ sÏ t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i c¶ n­íc vµ cña tØnh. Tr­íc hÕt, tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ víi khu vùc vµ thÕ giíi cña ®Êt n­íc ®Æt ra nh÷ng c¬ héi còng nh­ th¸ch thøc cho sù ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i, ®ßi hái ®Þnh h­íng ph¸t triÓn th­¬ng m¹i mét mÆt ph¶i tËp trung ®­îc mäi nç lùc cho viÖc khai th¸c lîi Ých th­¬ng m¹i tõ nh÷ng c¬ héi nµy, mÆt kh¸c gi¶m thiÓu ®­îc c¸c chi phÝ ®Ó v­ît qua th¸ch thøc.

NhiÒu v¨n b¶n ph¸p lý cña trung ­¬ng, cña tØnh ....vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i, Qui ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh ®Õn n¨m 2020 ®· ®­îc phª duyÖt còng ®ang ®ßi hái cÇn ph¶i n©ng cao h¬n n÷a vai trß cña ngµnh th­¬ng m¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt, tiªu dïng trªn ®Þa bµn tØnh. Nh÷ng t¸c ®éng tõ bªn ngoµi còng nh­ sù më réng vÒ kh«ng gian vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña TØnh trong giai ®o¹n tíi ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu ph¸t triÓn míi vÒ sè l­îng, chÊt l­îng cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i còng nh­ vÒ c¬ cÊu, qui m«, ph­¬ng thøc kinh doanh, tr×nh ®é tæ chøc vµ ph©n bè hµi hoµ, trËt tù cña c¸c lo¹i h×nh tæ chøc th­¬ng m¹i, cña c¸c hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸, cña c¸c kh«ng gian thÞ tr­êng vµ kÕt cÊu h¹ tÇng cña ngµnh th­¬ng m¹i.Tr­íc nh÷ng yªu cÇu ph¸t triÓn míi cña TØnh, ®Ó ph¸t huy vai trß cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i trong viÖc h×nh thµnh vµ më réng thÞ tr­êng c¶ trong n­íc vµ xuÊt khÈu cho c¸c ngµnh s¶n phÈm cã lîi thÕ, ®Ó ®Þnh h­íng s¶n xuÊt thÝch øng nhanh víi nh÷ng thay ®æi cña nhu cÇu thÞ tr­êng, ®Ó phôc vô tèt nhu cÇu tiªu dïng cña tØnh, ®Æc biÖt lµ hç trî c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cña tØnh ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng ph©n phèi hµng ho¸ v¨n minh, hiÖn ®¹i ®ñ søc c¹nh tranh quèc tÕ khi thêi h¹n më cöa thÞ tr­êng dÞch vô ph©n phèi ®· ®Õn, ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh, bæ sung Qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh víi tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020, trªn c¬ së ph¸t huy c¸c lîi thÕ ph¸t triÓn, thÝch øng víi tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ phï hîp víi c¸c môc tiªu, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh trong thêi kú nµy.

Môc tiªu cña quy ho¹ch


Tõ ph©n tÝch bèi c¶nh trong n­íc vµ quèc tÕ theo xu thÕ héi nhËp t¸c ®éng ®Õn ngµnh th­¬ng m¹i; ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c nguån lùc; ph©n tÝch thùc tr¹ng ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i nh÷ng n¨m qua ®Ó x¸c ®Þnh c¸c quan ®iÓm, môc tiªu ph¸t triÓn, c¸c b­íc ®i thÝch hîp, c¸c dù ¸n quan träng cña ngµnh th­¬ng m¹i trong 15 n¨m tíi mét c¸ch khoa häc, tiªn tiÕn vµ mang tÝnh kh¶ thi cao.

Nh÷ng c¨n cø ®Ó quy ho¹ch


 • V¨n kiÖn c¸c kú §¹i héi §¶ng bé tØnh Ninh B×nh lÇn thø XIX.

 • Quy ho¹ch tæng thÓ KT – XH TØnh ®Õn n¨m 2020.

 • C¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ- kü thuËt, c¸c ngµnh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, x· héi cña tØnh ®Õn n¨m 2010 vµ 2020 ®· ®­îc phª duyÖt.

 • C¸c V¨n b¶n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña c¶ n­íc, vïng kinh tÕ.

 • C¸c b¶n chiÕn l­îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn th­¬ng m¹i cña c¶ n­íc.

 • C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn ngµnh th­¬ng m¹i cña tØnh.

C¸c yªu cÇu ®èi víi quy ho¹ch


 • §­îc x©y dùng cã c¨n cø khoa häc, tr¸nh chñ quan duy ý chÝ; qui ho¹ch ph¶i thÓ hiÖn ®­îc tÝnh c©n ®èi vµ tÝnh hiÖu qu¶ trong ph¸t triÓn;

 • Phï hîp víi qui ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KT-XH TØnh ®Õn n¨m 2020;

 • Ph¶i cã tÇm nh×n dµi h¹n phï hîp víi ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn cña ngµnh th­¬ng m¹i, ®ång thêi ph¶i cã b­íc ®i cô thÓ tõng giai ®o¹n.

 • Ph¶i ®­îc phèi hîp liªn ngµnh víi c¸c ngµnh cã liªn quan, x¸c ®Þnh ®­îc mèi t­¬ng hç, tr¸nh chång chÐo, h¹n chÕ lÉn nhau gi÷a c¸c ngµnh.

C¸c nhiÖm vô nghiªn cøu chñ yÕu


 • Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i tØnh trong nh÷ng n¨m qua.

 • Ph©n tÝch, dù b¸o t¸c ®éng cña bèi c¶nh quèc tÕ, trong n­íc vµ c¸c yÕu tè ph¸t triÓn kh¸c ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i TØnh.

 • LuËn chøng c¸c ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i ®Õn n¨m 2020.

 • C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn.

C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


 • Ph­¬ng ph¸p thèng kª: ®­îc sö dông trong phÇn ®¸nh gi¸ nguån lùc ph¸t triÓn vµ ph©n tÝch hiÖn tr¹ng. §¸nh gi¸ møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn ngµnh. Dùa vµo c¸c sè liÖu thèng kª ®Ó ph©n tÝch, rót ra nh÷ng qui luËt ph¸t triÓn.

 • Ph­¬ng ph¸p so s¸nh: ®­îc sö dông trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña viÖc lËp qui ho¹ch. Yªu cÇu chung lµ ph¶i so s¸nh, ®èi s¸nh trong viÖc ®¸nh gi¸ vai trß cña ngµnh ®èi víi ngµnh t­¬ng tù trªn thÕ giíi vµ c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m«. Cô thÓ lµ: (i) C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ cÇn ph¶i ®­îc so s¸nh, ®èi s¸nh víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh trong n­íc, trong c¸c thêi kú kh¸c nhau; (ii) Ph¶i cã so s¸nh víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi (®Æc biÖt víi c¸c n­íc cã ®iÒu kiÖn t­¬ng tù) vÒ sù ph¸t triÓn cña ngµnh.

Ph­¬ng ph¸p lùa chän ph­¬ng ¸n tèt nhÊt: CÇn sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­îng, kinh tÕ l­îng, ph­¬ng ph¸p m« h×nh to¸n häc, ... ®Ó ®­a ra ph­¬ng ¸n cã tÝnh thuyÕt phôc cao.

IV. Néi dung nghiªn cøu: Néi dung b¸o c¸o khoa häc tæng hîp cña dù ¸n gåm 4 phÇn lín:

PhÇn thø nhÊt: §¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn, yÕu tè ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh

PhÇn thø hai: HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i

PhÇn thø ba: Dù b¸o c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn th­¬ng m¹i tØnh Ninh B×nh ®Õn n¨m 2020

PhÇn thø t­: LuËn chøng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i

PhÇn thø n¨m: C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn qui ho¹ch

PhÇn thø nhÊt:§¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn, yÕu tè ph¸t triÓn ngµnh th­¬ng m¹i Ninh B×nh

I. Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn th­¬ng m¹i Ninh B×nh

1. §iÒu kiÖn tù nhiªn

1.1. VÞ trÝ ®Þa lý

Ninh B×nh lµ tØnh n»m ë khu vùc §ång b»ng S«ng Hång, cã tØnh lþ lµ thµnh phè Ninh B×nh c¸ch thñ ®« Hµ Néi 93 km vÒ phÝa nam. Ninh B×nh cã diÖn tÝch tù nhiªn lµ 1.83,7 km2.

Ninh B×nh tiÕp gi¸p víi 4 tØnh: Hßa B×nh ë phÝa t©y b¾c, Hµ Nam ë phÝa b¾c, Nam §Þnh ë phÝa ®«ng, Thanh Hãa ë phÝa t©y nam, biÓn (vÞnh B¾c Bé) ë phÝa ®«ng nam.

Ninh B×nh n»m trong vïng nhiÖt ®íi giã mïa: mïa nãng, m­a nhiÒu tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10; mïa l¹nh, kh« tõ th¸ng 11 n¨m tr­íc ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. L­îng m­a trung b×nh hµng n¨m tõ 1.700 – 1.800 mm, nhiÖt ®é trung b×nh lµ 23,5°C.

Trong kh«ng gian chung cña c¶ n­íc: Ninh B×nh n»m trªn trôc giao th«ng chÝnh cã tuyÕn ®­êng s¾t xuyªn ViÖt ch¹y qua.

Nh×n nhËn vÒ vÞ trÝ ®Þa lý cña Ninh B×nh trªn ý nghÜa ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, còng nh­ ph¸t triÓn thÞ tr­êng vµ c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña tØnh, cho thÊy:

+ Ninh B×nh cã nh÷ng nÐt t­¬ng ®ång víi c¸c tØnh xung quanh vÒ nhiÒu ph­¬ng diÖn nh­ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Æc tr­ng v¨n ho¸ - x· héi ... Do ®ã, kh¶ n¨ng bæ xung lÉn nhau gi÷a Ninh B×nh víi c¸c tØnh nµy trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sÏ kh«ng lín. Tuy nhiªn, kh¶ n¨ng hîp t¸c víi c¸c tØnh nµy trong s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®­îc tÝnh kinh tÕ theo qui m« sÏ lµ h­íng quan träng cÇn ®­îc quan t©m.

+ Cïng víi triÓn väng ph¸t triÓn c¸c tuyÕn giao th«ng quèc gia, ®Æc biÖt lµ tuyÕn quèc lé 10 ch¹y qua c¸c tØnh Duyªn h¶i B¾c bé, Ninh B×nh sÏ n»m trong hµnh lang kinh tÕ vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c bé. §©y sÏ lµ yÕu tè quan träng t¹o ®iÒu kiÖn cho Ninh B×nh më réng giao l­u kinh tÕ vµ th­¬ng m¹i víi c¸c tØnh trong vïng vµ c¶ n­íc.

1.2. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh

Ninh B×nh n»m trong vïng tiÕp gi¸p gi÷a vïng §ång b»ng S«ng Hång vµ d¶i ®¸ trÇm tÝch ë phÝa T©y, l¹i n»m trong vïng tròng cña §ång b»ng S«ng Hång, tiÕp gi¸p biÓn §«ng, nªn cã ®Þa h×nh ®a d¹ng, võa cã ®ång b»ng, võa cã nöa ®åi nói, ®åi nói võa cã vïng tròng, vïng ven biÓn. Ngay trong mét khu vùc còng cã ®Þa h×nh cao, thÊp chªnh lÖch. VÒ ®Þa h×nh cã 3 vïng kh¸ râ:


     • Vïng ®åi nói, nöa ®åi nói víi c¸c d·y nói ®¸ v«i, nói nhiÒu th¹ch sÐt, sa th¹ch, ®åi ®Êt ®an xen c¸c thung lòng lßng ch¶o hÑp, ®Çm lÇy, ruéng tròng ven nói. cã tµi nguyªn kho¸ng s¶n, ®Æc biÖt ®¸ v«i, cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, nhÊt lµ xi m¨ng, cã tiÒm n¨ng lín ph¸t triÓn du lÞch, c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶.

     • Vïng ®ång b»ng lµ vïng ®Êt ®ai mµu mì, b·i båi ven s«ng, cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, ®¸p øng nhu cÇu t¹i chç vµ n«ng s¶n hµng ho¸ xuÊt khÈu.

- Vïng ven biÓn vµ biÓn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c c©y trång, vËt nu«i, khai th¸c c¸c nguån lîi ven biÓn vµ ngoµi kh¬i.

Cã ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh nh­ vËy lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ tæng hîp víi h­íng kÕt hîp kinh tÕ cña vïng ven biÓn, ®ång b»ng víi kinh tÕ cña vïng ®åi nói. §øng vÒ mÆt ®Þa h×nh, Ninh B×nh cÇn ph¶i tÝnh tíi c¸c ph­¬ng ¸n khai th¸c hîp lý l·nh thæ ®Ó cã sù ph¸t triÓn tæng hîp, ®¹t nhÞp ®é t¨ng tr­ëng cao. Tuy nhiªn ®Þa h×nh nµy còng g©y kh«ng Ýt khã kh¨n, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn t×nh tr¹ng lò lôt...

1.3. C¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn

C¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn chñ yÕu vµ quan träng nhÊt cña Ninh B×nh bao gåm:

- Ninh B×nh cã nói ®¸ véi n»m trªn 1,2 v¹n ha víi tr÷ l­îng hµng chôc tû m3 ®¸ v«i vµ hµng triÖu tÊn §« l« mÝt, chÊt l­îng tèt lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng nh­ xi m¨ng vµ mét sè ho¸ chÊt kh¸c.

- §Êt sÐt ph©n bè r¶i r¸c ë c¸c vïng ®åi nói thÊp thuéc thÞ x· Tam §iÖp vµ c¸c huyÖn Gia ViÔn, Yªn M« dïng ®Ó s¶n xuÊt g¹ch ngãi vµ lµm nguyªn liÖu cho ngµnh ®óc.

- N­íc kho¸ng Kªnh Gµ cã tr÷ l­îng lín, nhiÖt ®é tõ 53 – 540C, ngoµi ra cßn cã nguån n­íc kho¸ng Cóc Ph­¬ng.

- Than bïn cã tr÷ l­îng nhá kho¶ng 2 triÖu tÊn, ph©n bè ë Gia S¬n, S¬n Hµ (Nho Quan), dïng ®Ó s¶n xuÊt ph©n vi sinh phôc vô ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp sinh th¸i.

- Tµi nguyªn du lÞch gåm nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh phong phó, ®a d¹ng nh­ V­ên quèc gia Cóc Ph­¬ng, khu Tam Cèc – BÝch §éng, khu V©iÖt nam Long, §Þch Léng vµ tµi nguyªn nh©n v¨n ®éc ®¸o nh­ Cè ®« Hoa L­, nhµ thê ®¸ Ph¸t DiÖm, chïa Non n­íc, phßng tuyÕn Tam §iÖp – BiÖn S¬n ...
2. §iÒu kiÖn x· héi

2.1. D©n sè vµ c¬ cÊu d©n sè

- N¨m 2005, d©n sè trung b×nh cña Ninh B×nh lµ 922.582 ng­êi. NhÞp ®é t¨ng d©n sè tØnh Ninh B×nh trong thêi kú 2001 - 2006 ®· gi¶m xuèng cßn 0,59%/n¨m (0,75%/n¨m giai ®o¹n 1997-2001). So víi møc b×nh qu©n chung cña vïng §ång B»ng S«ng Hång th× Ninh B×nh còng ë møc thÊp h¬n, nhÞp ®é t¨ng d©n sè b×nh qu©n cña c¶ vïng lµ 1,11%/n¨m trong giai ®o¹n 2001 - 2005.

MËt ®é d©n sè cña Ninh B×nh kh«ng cao, chØ ë møc 664 ng­êi/km2 n¨m 2006, trong ®ã cao nhÊt lµ thµnh phè Ninh B×nh víi víi 2.217 ng­êi/km2 vµ thÊp nhÊt lµ huyÖn Nho Quan víi 322g­êi/km2. NÕu so víi mËt ®é d©n sè b×nh qu©n chung cña vïng §ång b»ng S«ng Hång lµ 1.225 ng­êi/km2 th× th× Ninh B×nh cã mËt ®é tËp trung d©n sè thÊp h¬n.- C¬ cÊu d©n sè: Ninh B×nh lµ tØnh n«ng nghiÖp, d©n sè ph©n bè chñ yÕu ë vïng n«ng th«n, tû lÖ d©n sè ®« thÞ kh¸ thÊp, chØ chiÕm 15,3% tæng sè d©n toµn tØnh, tèc ®é t¨ng giai ®o¹n 2001 - 2006 lµ 3,1%/n¨m trong khi d©n sè n«ng th«n chiÕm tíi 84,7% tæng sè d©n toµn tØnh vµ tèc ®é t¨ng lµ 0,18%/n¨m trong cïng kú. Tuy nhiªn, c¬ cÊu d©n sè thµnh thÞ chuyÓn dÞch chËm so víi c¸c tØnh kh¸c trong vïng §ång B»ng S«ng Hång.

Каталог: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ

tải về 1.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương