Long Xuyên, ngày 02 tháng 4 năm 2010tải về 8.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.06 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

____________

Số: 955 /UBND-XDCB


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Long Xuyên, ngày 02 tháng 4 năm 2010


V/v xử lý vốn kết dư CTMTQG NSVSMTNT 2009.
Kính gởi:

- Sở Tài chính

- Kho Bạc Nhà nước tỉnh

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 351/TT-BĐH-SNN-TTN ngày 24 tháng 3 năm 2010 về việc xử lý vốn kết dư chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn 2009, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 351/TT-BĐH-SNN-TTN ngày 24 tháng 3 năm 2010. Giao Kho Bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên

- CT UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu (b/c)

- PCT UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng (b/c)

- CVP, P.XDCB

- LưuTL.CHỦ TỊCH UBND TỈNH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
(Đã ký)

La Phước Kiên

: VBPQ -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Số: 1044/ubnd-th long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/ct-ttg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> V/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1512/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương