V/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020tải về 12.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích12.58 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––

––––––––––––––––––

Số:1491/UBND-TH

Long xuyên, ngày 13 tháng 5 năm 2010

v/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020.Kính gửi: Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh.

Căn cứ báo cáo của Viện Chiến lược Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020; trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó vụ trưởng vụ Địa phương, Văn phòng Chính phủ phía Nam. Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành triển khai thực hiện các nội dung sau:

1) Đề xuất các cơ chế, chính sách để kiến nghị Chính phủ và Bộ ngành Trung ương hỗ trợ nhằm thực hiện tốt các dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020;

2) Rà soát và điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 71/2007/QĐ-TTg ngày 22/5/2007 và các danh mục dự án dự kiến bổ sung trong báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 do Viện Chiến lược Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày trong cuộc họp ngày 12/5/2010;

Đồng thời đề xuất các danh mục dự án cho phép chuẩn bị đầu tư để chủ động quan hệ các Bộ, ngành Trung ương tranh thủ vốn đầu tư hằng năm.

3) Đề xuất danh mục các dự án đầu tư đang triển khai nhưng còn thiếu vốn thanh toán, trong đó cần báo cáo chi tiết: tổng mức đầu tư, tổng dự toán hoặc dự toán chi tiết được duyệt, kế hoạch vốn đã bố trí từ khởi công đến đầu năm 2010, nhu cầu vốn còn thiếu.

4) Các đề xuất khác (nếu có).

Các báo cáo đề xuất 4 nội dung gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21/5/2010 để tổng hợp chung và báo cáo UBND tỉnh.Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh nhanh chóng thực hiện tốt các nội dung nêu trên và gửi báo cáo đề xuất đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng hạn nêu trên./.

Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH

- Như trên
PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch các các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;- LĐVP
Đã ký

- Các phòng: TH, XDCB, KT, VX;- Lưu: VT.

Phạm Biên Cương

: VBPQ -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Số: 1044/ubnd-th long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/ct-ttg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1512/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương