TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kếtải về 40.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích40.92 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1822 /QĐ-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình

Cải cách hành chính tỉnh An Giang đến cuối năm 2011
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang đến cuối năm 2011”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như điều 3;

- Website tỉnh;

- TT. TU, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban ngành tỉnh;

- Cơ quan ngành dọc TW;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Tổ giúp việc Ban chỉ đạo;

- Lưu: VT, TH, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Ðã ký )Huỳnh Thế Năng


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chính

tỉnh An Giang đến cuối năm 2011

(Kèm theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc ban hành 06 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015; Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 08/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015. Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình từ đây đến cuối năm 2011 với các nội dung như sau:
Số TT

Nội dung

Thời gian

Phân công thực hiện

1

Họp Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính:

- Báo cáo tình hình cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2011.

- Thông qua kế hoạch triển khai Chương trình đến cuối năm 2011.

- Thông qua dự thảo kế hoạch kinh phí cải cách hành chính năm 2012.

- Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh.


Tháng 10/2011

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh

2

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh.

Tháng 10/2011

Sở Nội vụ

3

Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình Cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011-2015 cho cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tháng 10/2011

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ

4

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính họp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính.

Tháng 11/2011

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ

5

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”.

Đến tháng 12/2011

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ

6

Soạn thảo, in, phát hành Sổ tay cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.

Đến tháng 12/2011

Sở Nội vụ

phối hợp với

Sở Tài chính


7

Xây dựng và thông qua UBND tỉnh Đề án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa”.

Đến tháng 12/2011

Sở Nội vụ

phối hợp với Sở Tài chính8

Xây dựng Đề án “Bộ chỉ số đánh giá chất lượng cải cách hành chính của tỉnh An Giang” để làm cơ sở đánh giá cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh.

Từ quý IV năm 2011 đến quý I năm 2012

Sở Nội vụ

phối hợp với Sở Tài chính9

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh và Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Tháng 11/2011

Sở Nội vụ

10

Xây dựng kế hoạch Cải cách hành chính năm 2012, kinh phí hoạt động năm 2012 trình UBND tỉnh.

Tháng 12/2011

Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

11

Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Công thương; thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành.

Quý IV năm 2011

Sở Nội vụ và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

Căn cứ Kế hoạch này, Sở Nội vụ - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Ðã ký )
Huỳnh Thế Năng

: VBPQ -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Số: 1044/ubnd-th long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/ct-ttg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> V/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1512/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương