Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúctải về 15.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.15 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 597/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 02 tháng 4 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

V/v. điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 1202/2000/QĐ.UB

ngày 07/6/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về

lộ giới 33 tuyến đường nội ô thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1202/2000/QĐ.UB ngày 07 tháng 6 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định lộ giới 33 tuyến đường nội ô thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1202/2000/QĐ.UB ngày 07/6/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về lộ giới 33 tuyến đường nội ô thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đường Phan Bá Vành:

1.1- Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Thủ Khoa Nghĩa:

+ Lộ giới 10m.

+ Lòng đường 6m.

+ Vỉa hè mỗi bên 2m.

+ Tim đường định vị theo hiện trạng.

1.2- Đoạn từ đường Thủ Khoa Nghĩa đến đường Thủ Khoa Huân: giữ nguyên theo Quyết định số 1202/2000/QĐ.UB ngày 07/6/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đường Thủ Khoa Huân:

2.1- Đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Phan Bá Vành:

+ Lộ giới 8m.

+ Lòng đường 4m.

+ Vỉa hè mỗi bên 2m.

+ Tim đường định vị theo hiện trạng.

2.2- Đoạn từ đường Phan Bá Vành đến đường Ngọc Hân: giữ nguyên theo Quyết định số 1202/2000/QĐ.UB ngày 07/6/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đường Thủ Khoa Nghĩa:

3.1- Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Ngọc Hân:

+ Lộ giới 8,70m.

+ Lòng đường 4,7m.

+ Vỉa hè mỗi bên 2m.

+ Tim đường định vị theo hiện trạng.

3.2- Đoạn từ đường Ngọc Hân đến đường Phan Bá Vành: giữ nguyên theo Quyết định số 1202/2000/QĐ.UB ngày 07/6/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- TT.TU, HĐND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh;

- Các sở: XD, TNMT (đã ký)

- HĐND, UBND TPLX;

- UBND P. Mỹ Bình;- Lưu: VT, P.TH, XDCB.

Phạm Biên Cương


: VBPQ -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Số: 1044/ubnd-th long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010
vbdh.nsf -> Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/ct-ttg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> V/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1512/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương