Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 9.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích9.53 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1699/UBND-NC

V/v thay đổi thời gian tổ chức hội thiLong Xuyên, ngày 02 tháng 6 năm 2010

Kính gởi: UBND huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 06/5/2010, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với kiến thức pháp luật và năng lực điều hành công việc" tỉnh An Giang lần I năm 2010 (kèm theo Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh). Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức Hội thi ở cấp huyện chậm nhất là đến hết ngày 30/6/2010. Tuy nhiên, trong thời gian này các địa phương trong tỉnh tổ chức Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở nên việc tổ chức Hội thi sẽ gặp khó khăn.

Để Hội thi nêu trên được tiến hành thuận lợi, UBND tỉnh thay đổi thời gian tổ chức Hội thi ở cấp huyện chậm nhất là đến hết ngày 31/7/2010 (thay vì ngày 30/6/2010 theo Kế hoạch của UBND tỉnh).

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị, thành phố thực hiện đúng nội dung Công văn này./.Nơi nhận:

- Như trên;

- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Phòng Tư pháp huyện, thị, thành phố;

- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;

- Phòng NC, TH;

- Lưu: VT
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Lê Minh Tùng

: VBPQ -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Số: 1044/ubnd-th long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/ct-ttg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> V/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1512/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương