Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/ct-ttg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giangtải về 43.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích43.67 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1309/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 20 tháng 7 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg

ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và cá nhân có tham gia vào quan hệ sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);

- TT TU, HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (để b/c);

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND huyện, thị, thành phố;

- Trung tậm Công báo tỉnh;

- Phòng: KT, NC, TH;

- Lưu: VT.


(đã ký)

Huỳnh Thế Năng


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKẾ HOẠCH

Kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức

sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010

của Thủ tướng Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


Thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã phát hiện qua kết quả báo cáo trong kiểm kê theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ nhằm lập lại trật tự, kỷ cương, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; đưa việc quản lý, sử dụng đất vào nề nếp, đúng pháp luật.

- Thu hồi đất sử dụng lãng phí, để hoang hoá, sử dụng sai mục đích; truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa nộp của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; thu hồi số tiền cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật vào ngân sách Nhà nước.

2. Yêu cầu.

- Việc kiểm tra toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; việc xử lý vi phạm phải thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai phải gắn với xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm, những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung và kế hoạch kiểm tra; gửi báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng thời gian quy định.


II. Kế hoạch thực hiện kiểm tra

1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra

- Các tổ chức sử dụng đất có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đã phát hiện qua Báo cáo số 04/BC-STNMT ngày 09/02/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác kiểm kê quỹ đất của tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai sau thời điểm thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg.

Chủ yếu là các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, cho thuê, cho mượn, chuyển mục đích trái pháp luật, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

- Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định đối tượng để kiểm tra.

2. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra làm rõ mức độ vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất (đất chưa sử dụng, sử dụng không hết diện tích, đầu tư dự án chậm tiến độ, đất cho thuê, đất cho mượn, đất bị lấn chiếm, đất sử dụng sai mục đích và đất đang tranh chấp) của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra làm rõ mức độ vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thu hồi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển nhượng đất, cho thuê đất trái phép vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch kiểm tra

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và Sở Xây dựng thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra để xử lý một số tổ chức có dấu hiệu vi phạm phức tạp liên quan nhiều Sở, ngành, địa phương trong tỉnh cụ thể:

Trong năm 2010, thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để kiểm tra một số tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang; thời gian triển khai trong tháng 7/2010.

Năm 2011, thành lập 02 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để kiểm tra một số tổ chức còn lại có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra xử lý sai phạm của các tổ chức sử dụng đất.

b) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh An Giang.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg xong trước ngày 30/7/2010.

- Thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra những tổ chức trực thuộc có vi phạm để có biện pháp xử lý; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc kiểm tra, rà soát phân loại vi phạm của các tổ chức để có hướng xử lý phù hợp. Thời gian thực hiện từ quý III đến hết quý IV năm 2010.

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc xử lý các sai phạm của các tổ chức sử dụng đất đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân người đứng đầu tổ chức vi phạm; thời gian thực hiện từ quý I đến hết quý III năm 2011.c) Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố

- Xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra rà soát chi tiết và xử lý tất cả các tổ chức sử dụng đất có sai phạm đã được tổng hợp, báo cáo kết quả khi thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg, xong trước ngày 30/7/2010.

- Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành do Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, thị, thành, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Xây dựng tiến hành thanh tra, kiểm tra, kết luận và xử lý thu hồi đất hoặc xử lý về nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Thời gian chuẩn bị và tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7/2010 đến hết quí III năm 2011.

Trong năm 2010, tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp (cấp huyện) không sử dụng đất được giao, sử dụng không hết diện tích, đầu tư dự án chậm tiến độ, sử dụng không hiệu quả, cho thuê, cho mượn; việc quản lý sử sụng, cho thuê đất bãi bồi đối với UBND xã, phường, thị trấn gây nhiều bức xúc trong dư luận, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2011, tập trung kiểm tra, xử lý các tổ chức, các nhân sử dụng đất có vi phạm còn lại.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành trong tỉnh

a) Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thực hiện tốt kế hoạch này.

b) Các Sở, ngành còn lại phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành trong tỉnh kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc đang quản lý có vi phạm trong việc sử dụng đất tại các đơn vị và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu tổ chức vi phạm.

2. Kinh phí thực hiện các nội dung kiểm tra, xử lý

a) Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh lập dự trù kinh phí đề nghị Sở Tài chính thẩm định, bố trí và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí trình Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành phê duyệt.

3. Chế độ thông tin báo cáo.

- Các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg theo thời gian từng đợt như sau:

+ Đợt 1 trước ngày 30 tháng 9 năm 2010;

+ Đợt 2 trước ngày 30 tháng 12 năm 2010;

+ Đợt 3 trước ngày 30 tháng 6 năm 2011;

+ Đợt 4 trước ngày 30 tháng 9 năm 2011;(có Phụ lục mẫu biểu báo cáo kèm theo)

- Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành gởi về Sở Tài nguyên và Môi trường (số 169 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Fax: (84)763 853217).Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành trong tỉnh cần phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.


KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Huỳnh Thế Năng: VBPQ -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Số: 1044/ubnd-th long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> V/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1512/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương