Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúctải về 13.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích13.42 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1006 /QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 02 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998-2010.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ kế hoạch số 151/KH-BCĐ138(VPTT) ngày 16/12/2009 của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2010;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh An Giang tại Tờ trình số 30/TTr-BCĐ138(VPTT) ngày 31/5/2010,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh An Giang giai đoạn 1998-2010, gồm các đồng chí sau:

1. Đ/c Vương Bình Thạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh - Trưởng Ban.

2. Đ/c Thiếu tướng Dương Thái Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh - Phó Ban chỉ đạo 138 tỉnh - Phó Ban.

3. Đ/c Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh - Ủy viên thường trực.

4. Đ/c Nguyễn Quí Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Ủy viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh - Ủy viên.

5. Đ/c Bùi Văn Biết, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Ủy viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh - Ủy viên.

6. Đ/c La Phước Kiên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh – Ủy viên.

7. Đ/c Trần Phát Huy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh - Ủy viên.Điều 2. Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh An Giang có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh An Giang giai đoạn 1998-2010.

2. Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết ở cấp tỉnh; đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này và báo cáo kết quả tổng kết về trên theo qui định.

Điều 3. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm: 01 đ/c chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, 01 đ/c chuyên viên Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), 4 đ/c cán bộ Công an tỉnh. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc: giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết, làm thủ tục đề nghị khen thưởng, phục vụ Hội nghị tổng kết ở cấp tỉnh....

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm được chi từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm năm 2010 của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc công an tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm tỉnh An Giang, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1, điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, PCT.UBND tỉnh;

- VP.UBND tỉnh; (đã ký)

- UBMTTQ tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Công an tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- BCĐ138 tỉnh;

- Các Ủy viên có tên ở Điều 1; Phạm Biên Cương

- Phòng NC, VT.
: VBPQ -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Số: 1044/ubnd-th long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2010
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/ct-ttg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> V/v: đề xuất các cơ chế chính sách và rà soát danh mục dự án đầu tư trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2020
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1512/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1822 /QĐ-ubnd an Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2011 quyếT ĐỊnh về việc ban hành Kế
vbdh.nsf -> TỈnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương