Kinh tì-kheo na-tiên càn Long Đại Tạng Kinh Quyển 108, trang 706-753 Thiện Nhựt phỏng dịch và tìm hiểu Nguồntải về 1.4 Mb.
trang1/59
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích1.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59
KINH TÌ-KHEO NA-TIÊN
Càn Long Đại Tạng Kinh Quyển 108, trang 706-753
Thiện Nhựt phỏng dịch và tìm hiểu
Nguồn

www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 29-6-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục

Nội-dung tập sách nầy gồm có:

1.- Tại sao tôi lại phỏng-dịch ''Kinh Na-Tiên''?

2.- Xuất-xứ của quyển ''Na-Tiên Tì-Kheo Kinh''.

3.- Nội-dung được bố-cục có phần hơi ''lỏng-lẻo''.

4.- Viên ngọc quí thứ nhút trong bộ Luận ''Na-Tiên Tì-Kheo Kinh''

5.- Viên ngọc quí thứ hai trong bộ Luận ''Na-Tiên Tì-Kheo Kinh''.

6.- Nhân nhìn thấy ''hòn ngọc ẩn'' trong lời đáp của Tì-kheo Na-Tiên về vấn-đề Tái-sanh.

7.- Lời nói ngàn vàng của Ngài Xá-lợi-phất.

8.- Bộ Luận ''Na-Tiên Tì-Kheo Kinh'' giúp ta ôn lại Giáo-lý với nụ cười hàm-tiếu!

A.- Bản Phỏng-dịch

Quyển Thượng

001.- Đức Phật vào rừng tòng.

002.- Tượng-vương vào rừng tòng gặp Đức Phật.

003.- Tượng-vương đến chùa nghe Kinh

004.- Tiền-kiếp của tì-kheo Na-Tiên và vua Di-Lan

005.- Na-Tiên xuất-gia cầu Đạo với Lâu-Hán.

006.- Na-Tiên đến chùa Hoà-Thiền-Tự.

007.- Na-Tiên bị Sư Ca-Duy-Viết trục-xuất, liền đi vào rừng ẩn-tu và đắc quả-vị A-la-hán.

008.- Na-Tiên đi hành-đạo trong dân-gian.

009.- Vua Di-Lan cai-trị nước Xá-Kiệt.

010.- Vua Di-Lan hỏi bí tu-sĩ Dã-Hoà-La.

011.- Vua Di-Lan thỉnh Na-Tiên.

012.- Vua Di-Lan vừa gặp Na-Tiên.

013.- Ai là Na-Tiên? Xe là gì? Người là gì?

014.- Thái-độ đứng-đắn khi thảo-luận.

015.- Câu hỏi rất khó: chẳng nghe hỏi, mà đã có đáp rồi chăng?

016.- Thỉnh Na-Tiên, mời thêm bao-nhiêu sa-môn

017.- Dọc đường, Na-Tiên khai-ngộ cho Triêm.

018.- Bàn về điều tinh-yếu: tại sao làm sa-môn?

019.- Tại sao phải sanh trở lại? Trí-huệ giúp được gì?

020.- Thiện là gì? Thành-tín là gì?

021.- Năm điều ác là những gì?

022.- Tinh-tấn là làm sao?

023.- Hiếu-thuận ở đây là tuân theo 37 Phẩm trợ Đạo.

024.- Thế nào là bốn sự dừng-ý (= tứ niệm-xứ)?

025.- Thế nào là bốn sự đoạn-ý?

026.- Thế nào là bốn niệm thần-túc?

027.- Năm căn là những gì?

028.- Năm lực gồm có những gì?

029.- Thế nào là bảy giác-ý?

030.- Tám loại đạo-hạnh (Bát chánh-đạo) là những gì?

031.- Lấy Bát-Chánh-Đạo làm căn-bản tu-hành.

032.- Tinh-tấn là gì?

033.- Niệm điều thiện là phải làm sao?

034.- Thế nào gọi là nhứt-tâm?

035.- Trí-huệ là như thế nào?

036.- Các loại Kinh đều dạy điều thiện để nhắm vào việc tận-diệt các điều ác .

037.- Người tái-sanh lại thì dùng thân cũ, hay là có thân mới?

038.- Người hết tái-sanh có biết mình chẳng sanh lại ở đời sau hay không?

039.- Khả-năng của Trí-huệ ra sao?

040.- Năm điều thiện là những gì?

041.- Vì sao bực đắc-đạo còn sống lại phải chịu khổ?


Quyển Trung

042.- Ba loại cảm-thọ: vui, khổ, chẳng vui chẳng khổ.

043.- Khi chết rồi, ai sanh trở lại?

044.- Vua hỏi, Na-Tiên có sanh trở lại nữa không?

045.- Danh-Thân nghĩa là gì?

046.- Thời-gian.

047.- Thời-gian cùng với Danh-Thân triển-chuyển.

048.- ''Người có gốc'' nghĩa là gì?

049.- Cái ''gốc sanh-tử'' là gì?

050.- Thế-gian chẳng hề có việc tự-nhiên mà sanh ra

051.- ''Cái gì'' là ''Người''?

052.- Mắt và tâm cùng thấy.

053.- Giác-quan và tâm phối-hiệp nhau .

054.- Vui-sướng nghĩa là gì?

055.- Giác-tri là gì?

056.- Sở-niệm là gì?

057.- Thế nào nội-động?

058.- Các tâm-niệm phối-hiệp nhau rồi chẳng tách ra riêng từ món được.

059.- Vị của muối .

060.- Năm giác-quan .

061.- Tại sao có sự bất-bình-đẳng giữa loài người?

062.- Phải làm điều lành từ trước .

063.- ''Lộc riêng'' phải chăng là ''Nghiệp-lực''?

064.- Bốn đại (bốn nguyên-tố) nương vào nhau .

065.- Niết-bàn là vượt qua chẳng trở lại.

066.- Dắc đạo Niết-bàn .

067.- Dầu chưa đắc Niết-bàn, cũng có thể biết Niết-bàn là vui-sướng .

068.- Chẳng từng thấy Phật, đâu có nghĩa là chẳng hề có Đức Phật .

Quyển Hạ


069.- Chẳng ai thắng nổi Đức Phật.

070.- Khi tái-sanh, con người thọ thân mới.

071.- Thân mới mang theo nghiệp của thân cũ.

072.- Chỗ đã làm thiện-ác trước, nay ở vào đâu?

073.- Người phải tái-sanh, tự biết điều đó.

074.- Có Niết-bàn chăng?

075.- Sa-môn giữ-gìn thân, chớ chẳng mến-thương thân.

076.- Thân-tướng trang-nghiêm của Đức Phật.

077.- Đức Phật đâu phải là đệ-tử cuả Đại-Phạm-thiên.

078.- Đức Phật tự biết lấy Kinh-kệ và Giới-luật.

079.- Khóc cha mẹ chết và khóc khi nghe Kinh Phật.

080.- Bực đắc đạo và kẻ chưa đắc đạo, khác nhau.

081.- Trí-nhớ của con người.

082.- Mười sáu cách để nhớ lại việc cũ.

083.- Đức Phật biết tất cả, sao chẳng dạy hết một lần?

084.- Lỡ làm ác, biết niệm Phật, chết khỏi sa địa-ngục

085.- Sa-môn học đạo vì muốn thoát mọi khổ về sau.

086.- Bực La-hán bay lên Trời nhanh như duỗi cánh tay

087.- Chết cùng lúc thì đến nơi tái-sanh cùng một lúc.

088.- Dùng bảy việc để học biết Đạo.

089.- Lỡ làm điều ác, biết hối-cãi, tội giảm đi dần.

090.- Người trí, kẻ ngu cùng làm ác ai nặng tội hơn?

091.- Sức thần-túc.

092.- Có thể ngưng hơi thở ra vào chăng?

093.- Biển và nước biển.

094.- Tư-duy đến các sự-việc cao-thâm.

095.-Tinh-thần, Trí-huệ và Tự-nhiên.

096.- Phân-tách kỹ thân-tâm ra, đó là vô-ngã chăng?

097.- Luận-bàn Giáo-Pháp, Vương và Na-Tiên đều vui .

B.- Phần Tìm hiểu Nghĩa Chữ

A

Â

BC

D

ĐH

K

LM

N

PQ

R

ST

U

VX

Y


C.- Phần Tìm hiểu Nghĩa Ý

098.- Xuất-xứ của quyển Tì-kheo Na-Tiên.

099.- Bố-cục quyển Tì-kheo Na-Tiên .

100.- Tóm-lược về Tiền kiếp của Na-Tiên và Di-Lan .

101.- Na-Tiên đắc quả A-la-hán .

102.- Sa-môn Dã-Hoà-La bị vua Di-Lan hỏi bí .

103.- Vua Di-Lan thử-thách Tì-kheo Na-Tiên .

104.- Thái-độ trong khi bàn-luận Giáo-pháp.

105.- Dọc đường, Triêm-Di-Lợi được Na-Tiên khai-ngộ .

106.- Sắp-xếp lại các loại câu hỏi về Giáo-Pháp .

I.- Vấn-đề: Đi tu làm Sa-môn

107.- Tại sao đi tu làm sa-môn?

108.- Có mấy hạng sa-môn?

II.- Vấn-đề: Tái-sanh Luân-hồi

109.- Vấn-đề tái-sanh được nêu lên nhiều lần trong quyển Tì-kheo Na-Tiên .

110.- Thắc-mắc lớn: Chết rồi, đi về đâu?

111.- Có ''hiện-tượng'' tái-sanh hay không?

112.- Cái gì mất, cái gì còn, khi chết đi?

113.- Tại sao phải tái-sanh lại? Ai phải tái-sanh lại, còn ai chẳng phải tái-sanh nữa?

114.- Người hết tái-sanh lại có tự-biết điều đó chăng?

115.- Vua hỏi Na-Tiên có biết mình còn phải tái-sanh nữa không?

116.- Khi tái-sanh, dùng thân cũ hay có thân mới?

117.- Chỗ đã làm thiện, ác nay đi về đâu và thân mới có mang theo nghiệp cũ không?

118.- Thế nào là Danh-Sắc triển-chuyển qua Thời-gian, tòng theo các nguyên-nhân dây chuyền?

119.- Đối-chiếu lập-luận của Na-Tiên với Lý Mười-hai Nhân-Duyên trong giáo-lý.

120.- Cái ''gốc sanh-tử'' của chúng-sanh là gì?

121.- Hai người chết cùng lúc, có tái-sanh cùng một lúc, ở hai nơi xa gần khác nhau không?

122.- Chẳng hề có việc tự-nhiên mà sanh ra .

123.- Vấn-đề tái-sanh Luân-hồi: tin hay chẳng tin?

III.- Vấn-đề: Phân-biệt các điều thiện, ác .

124.- Năm điều thiện và năm điều ác là những gì?

125.- Kinh Thập-Thiện kể mười điều thiện cụ-thể hơn.

126.- Phải làm điều thiện từ trước.

127.- Trót gây điều ác, nay phải làm gì?

IV.- Vấn-đề: Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo.

128.- Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo gồm có những gì?

129.- Tứ niệm-xứ: bốn lãnh-vực để giữ chánh-niệm.

131.- Phải chăng Bốn niệm thần-túc là Tứ Như-ý-túc?

132.- Năm căn và năm lực là những gì?

133.- Bảy Giác-ý hay là Bảy Giác-chi?

134.- Bát Chánh-Đạo là những gì?

135.- Lấy tám loại đạo-hạnh (Bát Chánh-Đạo) làm căn-bản tu-hành.

V.- Vấn-đề: Trí - Huệ .

136.- Vấn-đề Trí-Huệ được đặt ra ở đây như thế nào?

137.- Thế nào là Trí-Huệ?

138.- Trí-huệ với Bản-năng, và với Nghiệp-lực .

139.- Trí nhớ và các cách nhớ lại của con người.

VI.- Vấn-đề: Các loại cảm-thọ .

140.- Ba loại cảm-thọ: lạc-thọ, khổ-thọ và xả-thọ .

VII.- Vấn-đề: Đắc Đạo và cõi Niết-bàn.

141.- Vấn-đề đắc Đạo trong quyển ''Tì-kheo Na-Tiên''

142.- Làm cách nào để học biết Đạo?

143.- Bực đắc Đạo khác kẻ chưa đắc Đạo ở điểm nào?

144.- Bực đắc Đạo có những khả-năng nào?

145.- Bực đắc Đạo suy-tư đến các điều cao-thâm.

146.- Niết-bàn là gì?

147.- Sống đến bao giờ mới ''nhập Niết-bàn''?

VIII.- Vấn-đề: Phật

148.- 32 tướng trang-nghiêm trên thân Phật.

149.- Khả-năng siêu-việt của Đức Phật.

IX.- Vấn-đề: Con người và thuyết Vô-ngã

150.- Thế-gian chẳng có ''người''.

151.- Từ nhãn-thức đến ý-thức .

152.- Giác-quan và tâm phối-hiệp sanh ra sướng-khổ .

153.- Các tâm-sở đã phối-hiệp rồi chẳng tách ra được .

154.- Vai-trò của các giác-quan .

155.- Sự bất-bình-đẳng nơi loài người .

156.- ''Lộc riêng'' hay là chính đó là Nghiệp-lực?

157.- Nên có thái-độ nào đối với thân-tâm nầy?

158.- Thân-tâm nầy, khi phân-tách kỹ ra, là vô-ngã.

X.- Vấn-đề: Các câu hỏi linh-tinh về kiến-thức tổng-quát

159.- Muối, nước biển và biển .

160.- Tứ-đại là gì?

161.- Khóc .

162.- Tâm-trạng của Vua Di-Lan và Tì-kheo Na-Tiên sau cuộc đàm-luận về đạo-pháp .

D- Bản Phiên-âm NA-TIÊN TÌ-KHEO KINH

Quyển Thượng

Quyển Trung

Quyển Hạ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương