Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairmenttải về 25.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích25.09 Kb.


SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 40/TĐTT-TTTT

V/v Thẩm định thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2008

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- GS.TS Đặng Vạn Phước

- TS. BS Hà Thị Anh

Trung Tâm Thông Tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Vai trò dấu ấn sinh học NT- proBNP trong chuẩn đoán suy tim” do Đại học Y dược TP.HCM chủ trì và GS.TS Đặng Vạn Phước và TS.BS Hà Thị Anh là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sách:

 • Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) - A New Marker of Cardiac Impairment. Nt-Probnp – một thiết bị theo dõi suy tim. Tác giả Hunt-PJ Richards-AM Nicholls-MG Yandle-TG Doughty-RN Espiner-EA. Nhà xuất bản Clinical endocrinology, 1997.

2. Bài báo:

 • Predictive Value of Nt-Probnp in 118 Patients with Acute Myocardial-Infarction Undergoing Primary Coronary Angioplasty, giá trị dự báo của Nt-Probnp ở 118 bệnh nhân bị chứng nhồi máu cấp phải trải qua việc giải phẫu mạch vành. Tác giả: Hartmann-FSG Kurowski-V Maghsoudi-A Bonnemeier-H Kurz-T Katus-HA Richardt-G. Nguồn: Journal of the american college of cardiology, 2001

 • Monitoring the response to pharmacologic therapy in patients with stable chronic heart failure: Is BNP or NT-proBNP a useful assessment tool? Theo dõi sự ổn định của bệnh nhân suy tim kinh niên bằng phương pháp dược lí hữu hiệu: BNP hay NT-proBNP.Tác giả Balion CM, McKelvie RS, Reichert S, Santaguida P, Booker L, Worster A, Raina P, McQueen MJ, Hill S. Nguồn Clinical Biochemistry, 2008

 • Prognostic impact of NT-proBNP and renal function in comparison to contemporary multi-marker risk scores in heart failure patients. Dự báo những tác động của NT-proBNP và chức năng thận khi so sánh bệnh nhân suy tim tại nhiều thời điểm. Tác giả: Pfister R, Diedrichs H, Schiedermair A, Rosenkranz S, Hellmich M, Erdmann E, Schneider CA. Nguồn European Journal Of Heart Failure: Journal Of The Working Group On Heart Failure Of The European Society Of Cardiology, 2008

 • High NT-proBNP is a strong predictor of outcome in elderly heart failure patients. NT-proBNP là một thiết bị dự báo hiệu quả trong những bệnh nhân suy tim lớn tuổi. Tác giả: Andersson SE, Edvinsson ML, Björk J, Edvinsson L. Nguồn: The American Journal Of Geriatric Cardiology. 2008

 • Does NT-proBNP testing reduce costs and improve accuracy in the diagnosis of heart failure? Có thể dùng NT-proBNP để giảm bớt chi phí và tăng độ chính xác trong chuẩn đoán suy tim. Tác giả: Richards AM, Nature Clinical Practice. Nguồn: Cardiovascular Medicine, 2007

 • NT-proBNP values and Weber functional class in patients with chronic heart failure. Giá trị và chức năng của NT-proBNP với những bệnh nhân suy tim kinh niên. Tác giả: Fernandes R, Feliciano J, Soares RM, Mamede A, Ramos R, Silva S, Serra J, Oliveira JA, Abreu J, Abreu A, Ferreira R. Nguồn: Revista Portuguesa De Cardiologia: Orgão Oficial Da Sociedade Portuguesa De Cardiologia = Portuguese Journal Of Cardiology: An Official Journal Of The Portuguese Society Of Cardiology, 2007.

 • Comparison of the diagnostic accuracy of BNP and NT-proBNP in acute and chronic heart failure. So sánh độ chính xác trong chuẩn đoán BNP và NT-proBNP trên bệnh nhân suy tim cấp và suy tim kinh niên. Tác giả: Mueller C. Clinical Chemistry, 2007

 • Variability of NT-proBNP levels in heart failure: implications for clinical application. Tính biến thiên của NT-proBNP trong suy tim: sự liên quan về các triệu chứng lâm sàng. Tác giả: Richards AM. Nguồn: Heart (British Cardiac Society), 2007

 • Correlation between NT-proBNP values and changes in functional capacity in patients with chronic heart failure. Sự liên quan giữa giá trị và chức năng của NT-proBNP trong bệnh nhân suy tim kinh niên. Tác giả: Fernandes R, Feliciano J, Soares RM, Mamede A, Ramos R, Miranda F, Silva S, Timóteo AT, Abreu A, Ferreira R. Nguồn: Revista Portuguesa De Cardiologia: Orgão Oficial Da Sociedade Portuguesa De Cardiologia = Portuguese Journal Of Cardiology: An Official Journal Of The Portuguese Society Of Cardiology, 2007

 • N-terminal-pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP): reference range for Chinese apparently healthy people and clinical performance in Chinese elderly patients with heart failure. NT-proBNP: cách tham khảo cho những người tưởng như khỏe mạnh và thực hiện bệnh án cho những người già bị suy tim ở Trung Hoa. Tác giả: Shi X, Xu G, Xia T, Song Y, Lin Q. Nguồn: Clinica Chimica Acta; International Journal Of Clinical Chemistry, 2005

 • NT-proBNP and the diagnosis of heart failure: a pooled analysis of three European epidemiological studies. NT-proBNP và sự chuẩn đoán bệnh suy tim: sự phân tích tổng hợp từ 3 nghiên cứu về dịch tễ học ở châu Âu. Tác giả: McDonagh TA, Holmer S, Raymond I, Luchner A, Hildebrant P, Dargie HJ. Nguồn: European Journal Of Heart Failure: Journal Of The Working Group On Heart Failure Of The European Society Of Cardiology, 2004

 • NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1256 patients: the International Collaborative of NT-proBNP Study. Thử nghiệm NT-proBNP trong chuẩn đoán suy tim cấp: một nghiên cứu tổng hợp từ 1256 bệnh nhân, một kết quả hợp tác quốc tế về nghiên cứu NT-proBNP. Tác giả: Januzzi JL, van Kimmenade R, Lainchbury J, Bayes-Genis A, Ordonez-Llanos J, Santalo-Bel M, Pinto YM, Richards M. Nguồn: European Heart Journal, 2006

 • NT-proBNP as a Marker for Cardiac Risk. NT-proBNP như dụng cụ theo dõi các nguy cơ cho tim. Nguồn Fertility Weekly, 2007.

 1. TRONG NƯỚC:

Bài báo:

   • Đánh giá sự biến đổi nồng độ NT-ProBNP ở đợt cấp của bệnh nhân suy tim mãn, Hoàng Anh Tiến, Huỳnh Văn Minh, Lê Thị Phương Anh, Phạm Như Thế, , 2006

   • Giá trị của Brain Natriuretic Peptide (BNP) trong suy tim sung huyết, Bs Đồng Ngọc Khanh, BV Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn, 2008

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


PGĐ. Lương Tú Sơn

BM-TĐĐT-04 LBH:01 LSĐ:00 Ngày BH:23/03/2007 Trang /4

: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc -> Nam%202008
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Nam%202008 -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
Sinh%20hoc -> KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
Sinh%20hoc -> "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
Sinh%20hoc -> “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
Sinh%20hoc -> Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương