SỞ khoa học và CÔng nghệtải về 22.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích22.28 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …56…./TTTT-TL

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- TS. Phan Thị Phượng Trang


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Biểu hiện các cellulase tái tổ hợp từ vi khuẩn Clostridium thermocellum trong Bacillus subtilis để thủy phân cellulose” do Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên chủ trì và TS. Phan Thị Phượng Trang là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • EP2013355 Process for the hydrolysis of cellulose mediated by ternary complexes of cellulose, clostridium thermocellum cells, and cellulase expressed by these cells, 2009

   • WO07/136971 Process for the hydrolysis of cellulose mediated by ternary complexes of cellulose, clostridium thermocellum cells, and cellulase expressed by these cells synergie enzyme-microbe, 2008

   • AU2007253987 Process for the hydrolysis of cellulose mediated by ternary complexes of cellulose, clostridium thermocellum cells, and cellulase expressed by these cells, 2007

  2. Tài liệu:

 • Draft genome sequences for clostridium thermocellum wild-type strain ys and derived cellulose adhesion-defective mutant strain AD2. Tác giả Brown Steven D.; Lamed Raphael; Morag Ely; et al. Nguồn Journal of bacteriology, 2012.

 • In vitro reconstitution of the complete clostridium thermocellum cellulosome and synergistic activity on crystalline cellulose. Tác giả Krauss Jan; Zverlov Vladimir V.; Schwarz Wolfgang H. Nguồn Applied and environmental microbiology, 2012.

 • Influence of positioning of carbohydrate binding module on the activity of endoglucanase CelA of clostridium thermocellum. Tác giả Muhammad Sajjad, M. Imran Mahmood Khan, Rehan Zafar,… Nguồn Journal of Biotechnology, 2012.

 • Butanol production from crystalline cellulose by cocultured clostridium thermocellum and clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4. Tác giả Nakayama, Shunichi; Kiyoshi,…. Nguồn Applied and Environmental Microbiology, 2011.

 • Global gene expression patterns in clostridium thermocellum as determined by microarray analysis of chemostat cultures on cellulose or cellobiose. Tác giả Riederer, Allison; Takasuka, Taichi E.; Makino, Shin-ichi;… Nguồn Applied and Environmental Microbiology, 2011.

 • Transcriptomic analysis of clostridium thermocellum ATCC 27405 cellulose fermentation. Tác giả Babu Raman, Catherine K McKeown, Miguel Rodriguez, Steven D Brown and Jonathan R Mielenz. Nguồn BMC Microbiology, 2011

 • Mutations from a family-shuffling-library reveal amino acid residues responsible for the thermostability of endoglucanase CelA from clostridium thermocellum. Tác giả Yi, Zhuo-lin; Wu, Zhong-liu. Nguồn Biotechnology Letters, 2010.

 • Investigation of the metabolic inhibition observed in solid-substrate cultivation of clostridium thermocellum on cellulose. Tác giả Dharmagadda, Vidya S.S.; Nokes, Sue E.; Strobel, Herbert J.; Flythe, Michael D. Nguồn Bioresource Technology, 2010.

 • Effect of key factors on hydrogen production from cellulose in a co-culture of clostridium thermocellum and clostridium thermopalmarium. Tác giả Alei Geng, Yanling He, Changli Qian,… Nguồn Bioresource Technology, 2010.

 • Studies on the interaction of the carbohydrate binding module 3 from the clostridium thermocellum CipA scaffolding protein with cellulose and paper fibres. Tác giả Machado, João (Institute for Biotechnology and Bioengineering, Centre of Biological Engineering, Universidade do; Araújo, Adriano; Pinto, Ricardo; Gama, Francisco M. Nguồn Cellulose, 2009.

 • Production, purification, and characterization of a fusion protein of carbonic anhydrase from neisseria gonorrhoeae and cellulose binding domain from clostridium thermocellum. Tác giả Liu, Zhu Bartlow, Patrick; Dilmore, Robert M. Nguồn Biotechnology Progress, 2009.

 • Continuous hydrogen production during fermentation of α-cellulose by the thermophillic bacterium clostridium thermocellum. Tác giả Magnusson, Lauren; Cicek, Nazim; Sparling, Richard; Nguồn Biotechnology and Bioengineering, 2009.

 • Hydrogen production from cellulose by co-culture of clostridium thermocellum JN4 and thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum GD17. Tác giả Yan Liu, Peng Yu, Xin Song, Yinbo Qu. Nguồn International Journal of Hydrogen Energy, 2008.

 • Mutations in the scaffoldin gene, cipA, of clostridium thermocellum with impaired cellulosome formation and cellulose hydrolysis: Insertions of a new transposable element, IS1447, and Implications for cellulase synergism on crystalline cellulose. Tác giả Zverlov, Vladimir V; Klupp, Martina; Krauss, Jan; Schwarz, Wolfgang H. Nguồn Journal of Bacteriology, 2008.

 • Enzyme-microbe synergy during cellulose hydrolysis by clostridium thermocellum. Tác giả Lu, Yanpin; Yi-Heng Percival Zhang; Lynd, Lee R. Nguồn Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2006.

 • Cellulose utilization by clostridium thermocellum: Bioenergetics and hydrolysis product assimilation. Tác giả Zhang, Yi-Heng Percival; Lynd, Lee R. Nguồn Proceedings of the National Academy of Sciences, 2005.

 • Regulation of the cellulosmal celS (cel48A) gene of clostridium thermocellum is growth rate dependent. Tác giả Dror, Tali W; Ely Morag; Rolider, Adi... Nguồn Journal of Bacteriology, 2003.

 • Characterization of a cellulas containing a family 30 carbohydrate-binding module (CBM) derived from clostridium thermocellum CelJ: Importance of the CBM to cellulose hydrolysis. Tác giả Aria, Takamitsu; Araki, ... Nguồn Journal of Bacteriology, 2003.

 • The fibronectin type 3-like repeat from the clostridium thermocellum cellobiohydrolase CbhA promotes hydrolysis of cellulose by modifying its surface. Tác giả Kataeva, IA; III, Seidel; Shah, A; …. Nguồn Applied and Environmental Microbiology, 2002.

 • The crystal structure and catalytic mechanism of cellobiohydrolase CelS, the major enzymatic component of the clostridium thermocellum cellulosome. Tác giả Beatriz G. Guimarães, Hélène Souchon, Betsy L. Lytle,… Nguồn Journal of Molecular Biology, 2002.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Bài báo:

 • Nghiên cứu đặc điểm phân loại và xác định hoạt tính cellulase của chủng vi khuẩn chịu nhiệt BSS2 phân lập tại bãi rác Nam Sơn, Hà Nội . Tác giả Nghiêm Ngọc Minh.... Nguồn  Công nghệ sinh học, 2008.

 • Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng phân giải cellulose của một số chủng vi sinh vật phân lập tại tỉnh Thái Nguyên. Tác giả Nguyễn Xuân Tấn Thắng; Nguyễn Trọng Lạng. Nguồn Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2006.


B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Huỳnh Thị Hạnh Thuần - Phòng Tư liệu.

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Bùi Thanh Bằng
BM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /


: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc -> Nam%202012
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
Sinh%20hoc -> KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
Sinh%20hoc -> "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
Nam%202012 -> “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
Nam%202012 -> “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
Sinh%20hoc -> Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương