"Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tàitải về 38.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.09.2016
Kích38.89 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: …36…./TTTT-CCTT

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2011

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- TS. Nguyễn Thị Phương Thảo


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại TP. HCM và các vùng phụ cận” do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và TS. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • US7,947,269 Mite composition, use thereof, method for rearing a phytoseiid predatory mite, rearing system for rearing said phytoseiid predatory mite and methods for biological pest control on a crop, 2011.

   • RU2351126 Method of breeding predatory mite Amblyseius cucumeris Ond, 2009.

   • ZA200704994 Mite composition, use thereof, method for rearing the phytoseiid predatory mite amblyseius swirskii, rearing system for rearing said phytoseiid mite and methods for biological pest control on a crop, 2008.

   • CN101111149 Mite composition and its use, method for breeding predatory Phytoseiidae mite such as Pagumogonimus cucumeris and breeding system used for breeding the same, method for biotic control of pest on crop, 2008.

   • CN1224316 Artificial raising method of cuculber amblyseius predatory mite, 2005.
  1. Sách:

   • Biological control of two spotted spider mites: biological studies on certain predatory insects and mites associated with Phytophagous mites and Fesiability of using it in biological control. Tác giả Mohamed Aly Ahmed Osman. Nhà xuất bản Paperback, 2010.

  2. Tài liệu:

 • The role of the predatory mite Anystis baccarum in Bramley apple orchards. Tác giả Cathbertson, Andrew Garnet Steen. Queen's University of Belfast, 2001.

  1. Bài báo:

 • Sublethal effects of fenpyroximate and pyridaben on two predatory mite species, Neoseiulus womersleyi and Phytoseiulus persimilis (Acari, Phytoseiidae). Tác giả Jung-Joon Park, Minsik Kim, Joon-Ho Lee, …. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2011.

 • Reproduction, survival, and life table parameters of the predatory mite Cheyletus malaccensis (Acari: Cheyletidae) at various constant temperatures. Tác giả Nickolas E Palyvos, Nickolas G Emmanouel. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2011.

 • Population structure of the predatory mite Neoseiulus womersleyi in a tea field based on an analysis of microsatellite DNA markers. Tác giả Norihide Hinomoto, Yasuhiro Todokoro, Tomomi Higaki. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2011.

 • Sublethal effects of abamectin on the biological performance of the predatory mite, Phytoseius plumifer (Acari: Phytoseiidae). Tác giả Nayereh Hamedi, Yaghoub Fathipour, Moosa Saber. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2011.

 • Effect of long-term exposure to simulated acid rain on the development and reproduction of the predatory mite, Euseius nicholsi (Ehara et Lee) (Acari: Phytoseiidae). Tác giả Xue Zheng, Daochao Jin. Nguồn: Applied Entomology and Zoology, 2011.

 • The predatory mite Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseiidae) as a biocontrol agent of Eriophyes pyri (Acari: Eriophyidae) on pear. Tác giả Ján Praslička, Janka Schlarmannová,… Nguồn: Biologia, 2011.

 • Suitability of the predatory mites Iphiseiodes zuluagai and Euseius concordis in controlling Polyphagotarsonemus latus and Tetranychus bastosi on Jatropha curcas plants in Brazil. Tác giả Renato Almeida Sarmento, Diego Macedo Rodrigues,… Nguồn: Experimental and Applied Acarology, 2011.

 • Study on persistence tests of miticides abamectin and fenproximate to predatory mite Phytoseiulus persimilis (Acarina: Phytoseiidae). Tác giả Nadimi A, Kamali K, Arbabi M,… Nguồn: African Journal of Agricultural Research, 2011.

 • Bioassay of some pesticides on two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch and predatory mite Phytoseiulus persimilis A-H. Tác giả Alzoubi S, Cobanoglu S. Nguồn: International Journal of Acarology, 2010.

 • Influence of leaf trichomes on predatory mite density and distribution in plant assemblages and implications for biological control. Tác giả R. Loughner, K. Wentworth,…. Nguồn: Biological Control, 2010.

 • Leaf domatia do not affect population dynamics of the predatory mite Iphiseiodes zuluagai. Tác giả João A.M. Ferreira, Angelo Pallini,… Nguồn: Basic and Applied Ecology, 2010.

 • Life table and predatory efficiency of Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae), an important predator of the red spider mite, Oligonychus coffeae (Acari: Tetranychidae), infesting tea. Tác giả Kandasamy Perumalsamy, Rajagopal Selvasundaram,…. Nguồn: Experimental and Applied Acarology, 2010.

 • Life cycle and behaviour of the predaceous mite Cunaxatricha tarsospinosa (Acari: Prostigmata: Cunaxidae). Tác giả Tatiane M. M. G. de Castro, Gilberto J. de Moraes. Nguồn: Experimental and Applied Acarology, 2010.

 • Evaluation of the predatory mite Phytoseiulus macropilis (Acari: Phytoseiidae) as a biological control agent of the two-spotted spider mite on strawberry plants under greenhouse conditions. Tác giả Hamilton Oliveira, Marcos Antonio Matiello Fadini,…. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2009.

 • Temperature-dependent development of the predatory mite Cheyletus malaccensis (Acari: Cheyletidae). Tác giả Nickolas E Palyvos, Nickolas G Emmanouel. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2009.

 • Development, fecundity, and prey consumption of Neoseiulus californicus (McGregor) Fed Tetranychus cinnabarinus Boisduval. Tác giả Kustutan, Oktay; Çakmak, Ibrahim. Nguồn: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2009.

 • Influence of temperature on life table parameters of the predaceous mite Euseius finlandicus. Tác giả Kasap, Ismail. Nguồn: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2009.

 • Adaptive learning in the foraging behavior of the predatory mite Phytoseiulus persimilis. Tác giả Rahmani H, Hoffmann D,… Nguồn: Behavioral Ecology, 2009.

 • Effect of seven different pollens on bio-ecological parameters of the predatory mite Typhlodromus foenilis (Acari: Phytoseiidae). Tác giả Papadopoulos GD, Papadoulis GT. Nguồn: Environmental Entomology, 2008.

 • Evaluation of the predatory mite, Neoseiulus californicus, for spider mite control on greenhouse sweet pepper under hot arid field conditions. Tác giả P Weintraub, E Palevsky. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2008.

 • Evaluation of dry-adapted strains of the predatory mite Neoseiulus californicus for spider mite control on cucumber, strawberry and pepper. Tác giả E Palevsky, A Walzer, S Gal, P Schausberger. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2008.

 • Reproductive tables of predatory phytoseiid mites (Phytoseiulus persimilis, Galendromus occidentalis , and Neoseiulus cucumeris). Tác giả S. Ya. Popov, A. V. Kondryakov. Nguồn: Entomological Review, 2008.

 • Effect of mating frequency on fecundity and longevity of the predatory mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae). Tác giả Maria L Pappas, Georgios D Broufas, Dimitris S Koveos. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2007.

 • Effects of mating rates on oviposition, sex ratio and longevity in a predatory mite Neoseiulus cucumeris (Acari: Phytoseiidae). Tác giả Jie Ji, Zhi-Qiang Zhang, …. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2007.

 • Biological control of twospotted spider mite, Tetranychus urticae, with predatory mite, Neoseiulus californicus, in strawberries. Tác giả Aimee B Fraulo, Oscar E Liburd. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2007.

 • Factors affecting the distribution of a predatory mite on greenhouse sweet pepper. Tác giả Phyllis G Weintraub, Sophia Kleitman,…. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2007.

 • Intraspecific variation in humidity susceptibility of the predatory mite Neoseiulus californicus: Survival, development and reproduction. Tác giả A. Walzer, M. Castagnoli,… Nguồn: Biological Control, 2007.

 • Life history of the predatory mites Neoseiulus paspalivorus and Proctolaelaps bickleyi, candidates for biological control of Aceria guerreronis. Tác giả L. M. Lawson-Balagbo, M. G. C. Gondim,… Nguồn: Experimental and Applied Acarology, 2007.

 • Development, survival, and reproduction of the predatory mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae) at different constant temperatures. Tác giả Broufas GD, Pappas ML, Koveos DS. Nguồn: Environmental Entomology, 2007.

 • Effect of pesticide mixtures on the survival of the predatory mite Neoseiulus cucumeris (Acarina: Phytoseiidae). Tác giả Lash HE, Warnock DF, Cloyd RA. Nguồn: Journal of Entomological Science, 2007.

 • Control of the carmine spider mite Tetranychus cinnabarinus boisduval by the predatory mite Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) in protected strawberries in Aydin, Tukey. Tác giả Çakmak, Ibrahim; Baspinar, Hüseyin; Madanlar, Nilgün. Nguồn: Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2005.

 • Life stage specific impact of dimethoate on the predatory mite Hypoaspis aculeifer canestrini (Gamasida: Laelapidae). Tác giả Heckmann, Lars-Henrik; Maraldo, Kristine; Krogh, Paul Henning. Nguồn: Environmental Science and Technology, 2005.

 • Mating behavior of the predatory mite Kampimodromus aberrans (Acari: Phytoseiidae). Tác giả Maria L Pappas, George D Broufas, Dimitris S Koveos. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2005.

 • Effects of selected pesticides on the predatory mite, Amblyseius cucumeris (Acari: Phytoseiidae). Tác giả Kim SS, Seo SG, Park JD,… Nguồn: Journal of Entomological Science, 2005.

 • Microbial diversity in the predatory mite Metaseiulus occidentalis (Acari : Phytoseiidae) and its prey, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Tác giả Hoy MA, Jeyaprakash A. Nguồn: Biological Control, 2005.

 • Dietary effect on the development, reproduction and sex ratio of the predatory mite Amblyseius denmarki Zaher & El-Borolosy (Acari: Phytoseiidae). Tác giả FM Momen, Aly H Rasmy, MA Zaher, …. Nguồn: International Journal of Tropical Insect Science, 2004.

 • Effect of temperature on life history of the predatory mite Amblyseius (Neoseiulus) californicus (Acari: Phytoseiidae). Tác giả Tetsuo Gotoh, Koichi Yamaguchi, Katsuhiko Mori. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2004.

 • Toxicity of pesticides to predatory mites and insects in apple-tree site under field conditions. Tác giả Raudonis, L.; Surviliene, E.; Valiuškaite, A. Nguồn: Environmental Toxicology, 2004.

 • Side-effects of three pesticides on the predatory mite, Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae). Tác giả A Kavousi, K Talebi. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2003.

 • Control of the broad mite (Polyphagotarsonemus latus (Banks)) on organic greenhouse sweet peppers (Capsicum annuum L.) with the predatory mite, Neoseiulus cucumeris (Oudemans). Tác giả Phyllis G. Weintraub, Sophia Kleitman,… Nguồn: Biological Control, 2003.

 • Distribution of the predatory mite Amblyseius andersoni Chant (Acari: Phytoseiidae) on different apple cultivars. Tác giả C. Duso, M. Pasini. Nguồn: Anzeiger für Schädlingskunde, 2003.

 • Compatibility of acaricide residues with Phytoseiulus persimilis and their effects on Tetranychus urticae. Tác giả Cote, Kenneth W.; Lewis, Edwin E.; Schultz, Peter B. Nguồn: HortScience, 2002.

 • The phenology, oviposition and feeding rate of Anystis baccarum, a predatory mite in Bramley apple orchards in Northern Ireland. Tác giả Andrew G.S. Cuthbertson, Archie K. Murchie. Nguồn: Experimental and Applied Acarology, 2002.

 • Integrated pest management of two-spotted mite Tetranychus urticae on greenhouse roses using petroleum spray oil and the predatory mite Phytoseiulus persimilis. Tác giả O Nicetic, D M Watson,….. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2001.

 • Quantitative classification of life-style types in predaceous phytoseiid mites. Tác giả Hang-Kwang Luh, Brian A. Croft. Nguồn: Experimental and Applied Acarology, 2001.

 • Biological control of the bulb mite, Rhyzoglyphus robini, by the predatory mite, Hypoaspis aculeifer, on lilies: Predator--prey dynamics in the soil, under greenhouse and field conditions. Tác giả I Lesna, C G M Conijn, M W Sabelis, N M van Straalen. Nguồn: Biocontrol Science and Technology, 2000.

 • Species and strain identification of the predatory mite Euseius finlandicus by RAPD-PCR and ITS sequences. Tác giả T Yli-Mattila, S Paavanen-Huhtala, …. Nguồn: Experimental & Applied Acarology, 2000.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Đề tài nghiên cứu:

 • Đa dạng và sinh thái học nhóm côn trùng và nhện bắt mồi quan trọng tại một số khu bảo tồn ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài TS. Trương Xuân Lam. Cơ quan chủ trì: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 2008.

 • Nghiên cứu nhân nuôi và sử dụng nhện bắt mồi Amblyseius sp. để phòng trừ nhện hai chấm Tetranychus urticae Koch gây hại trên cây hoa hồng vụ xuân hè 2008 tại Hà Nội.

  1. Luận án:

 • Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hành vi giao phối và khả năng đẻ trứng của loài nhện bắt mồi Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae), thiên địch tự nhiên quan trọng của các loài nhện nhỏ. Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo. Graduate School of Horticulture, Chiba Univ., 2010.

  1. Sách:

 • Nhện lớn bắt mồi trên đồng lúa Việt Nam. Tác giả Phạm Văn Lầm. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2006.

  1. Bài báo:

 • Bước đầu nghiên cứu thành phần loài theo sinh cảnh và độ cao của một số nhóm côn trùng và nhện bắt mồi tại vùng Tây Bắc Việt Nam. Tác giả Trương Xuân Lam, Phạm đình Sắc, …. Nguồn: Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 2007.

 • Khả năng phát triển quần thể của nhện bắt mồi Amblyseius victoriensis Womersley, một loài thiên địch quan trọng của nhện đỏ son Tetranychus cinnabarinus Koch và bọ trĩ Thrips palmy Karny. Tác giả Nguyễn Văn Đĩnh, Phạm Thị Hiếu, …. Nguồn: Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, 2006.

 • Nhân nuôi thành công nhện bắt mồi bảo vệ cây trồng. Nguồn: http://news.vnanet.vn, 2006.

 • Đặc điểm sinh vật học của bét Amblyseus sp. (Acarina: Phytoseiidae) - Một loài bắt mồi quan trọng của nhện nhỏ hại cây trồng. Tác giả Phạm Văn Lầm, Nguyễn Kim Hoa, Trương Thị Lan. Nguồn: Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội thảo quốc gia lần thứ nhất - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 2005.

 • Nghiên cứu khả năng phát triển quần thể của nhện bắt mồi Amblyseius sp2 (Phytoseiidae: Acarina) nuôi trên nhện đỏ, Tetranychus cinnabarinus K. Tác giả Nguyễn Văn Đĩnh. Nguồn: Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội thảo quốc gia lần thứ nhất - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 2005.

 • Nhện lớn bắt mồi trên ruộng lúa và yếu tố ảnh hưởng đến số lượng của chúng. Tác giả Phạm Văn Lầm, Nguyễn Kim Hoa, Trương thị Lan. Nguồn: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Sự sống: Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc lần thứ hai, nghiên cứu cơ bản trong sinh học, nông nghiệp, y học, 2003.

 • Một số kết quả nghiên cứu nhện lớn bắt mồi (Araneae) trên nhãn vải vùng Mê Linh - Vĩnh Phúc. Tác giả Phạm Đình Sắc, Vũ Quang Côn. Nguồn: Báo cáo khoa học hội nghị côn trùng học toàn quốc (Lần thứ 4), 2002.

 • Sâu hại cà phê và côn trùng ký sinh, côn trùng và nhện bắt mồi ăn thịt, sâu hại chính cà phê ở Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc. Tác giả Nguyễn Huy Phát. Nguồn: Bảo vệ thực vật, 2002.

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Vũ Thụy Minh Thư - Phòng Cung cấp Thông tin

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Thị Thu Thủy
BM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /7

: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc -> Nam%202011
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
Nam%202011 -> “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
Sinh%20hoc -> KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
Sinh%20hoc -> “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
Sinh%20hoc -> Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương