“Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”tải về 19.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.09.2016
Kích19.56 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: ………./TTTT-TL

V/v Khảo sát thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2012

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- ThS. Dương Đức Hiếu


Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam do Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì và ThS. Dương Đức Hiếu là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

A. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

 • EP2389434 Novel pasteuria strain, 2011.

 • EP2373148 Materials and methods for controlling nematodes with pasteuria spores in seed coatings, 2011.

 • US6919197 Materials and methods for the efficient production of pasteuria, 2005.

 • US6569632 Monoclonal antibody probe for detection of adhesins associated with mature endospores of pasteuria SPP, 2003.

 • EP1200554 Materials and methods for the efficient production of pasteuria, 2002.

 • KR1020020014204 Microorganism pasteuria penetrans 98-35 for the control of meloidogyne arenaria and separating method thereof, 2002.

 • WO0248315 Monoclonal antibody probe for detection of adhesins associated with mature endospores of pasteuria spp, 2002

 • KR100225783 Strain of pasteuria penetrans cj-1 for prevention of the breeding of meloidogyne incornita and a method for mass replication thereof, 1999.

 • JP7330528 12 Production of pasteuria bacterium, 1995.

  1. Sách:

 • Exploiting genomics to understand the interactions between root-knot nematodes and pasteuria penetrans. Tác giả Jenn E. Schaff, Tim H. Mauchline, Charles H. Opperman and Keith G. Davies. Nhà xuất bản Springer Netherlands, 2011.

 • Pasteuria penetrans and its parasitic interaction with plant parasitic nematodes. Tác giả Alistair H. Bishop. Nhà xuất bản Springer Berlin Heidelberg, 2011.

 • Plant-parasitic nematodes of coffee. Tác giả Ricardo M. Souza. Nhà xuất bản Springer, 2010.

 • Chapter 9: understanding the interaction between an obligate hyperparasitic bacterium, pasteuria penetrans and its obligate plantparasitic nematode host, meloidogyne spp. Tác giả Keith G. Davies. Nhà xuất bản Academic Press, 2009.

  1. Potential use of pasteuria Spp. in the management of plant parasitic nematodes. Tác giả S. Gowen, K. G. Davies and B. Pembroke. Nhà xuất bản Springer Netherlands, 2007.

  2. Bài báo:

 • Host–parasite soil communities and environmental constraints: Modelling of soil functions involved in interactions between plant-parasitic nematodes and pasteuria penetrans. Tác giả Thierry Mateille, Koumborb Roch Dabiré, Sabine Fould, Mamadou Thiam Diop. Nguồn Soil Biology and Biochemistry, 2010.

 • Spatial distribution of the nematode biocontrol agent pasteuria penetrans as influenced by its soil habitat. Tác giả T. Mateille, S. Fould, K.R. Dabiré, M.T. Diop, S. Ndiaye. Nguồn Soil Biology and Biochemistry, 2009.

 • Attachment of pasteuria penetrans spores on populations of meloidogyne javanica and M. incognita virulent and avirulent on the Migene of resistant tomato. Tác giả E. A. Tzortzakakis. Nguồn Helminthologia, 2008.

 • A new method for isolating and selecting agents with high antagonistic ability against plant parasitic nematodes. Tác giả Tung-Tsuan Tsay, Peichen Chen1 and Wen-Shi Wu. Nguồn Plant Pathology Bulletin, 2006.

 • A method for isolation of pasteuria penetrans endospores for bioassay and genomic Studies. Tác giả Jenora T. Waterman, David McK. Bird, Charles H. Opperman. Nguồn Nematology are provided here courtesy of Society of Nematologists, 2006.

 • Comparison of inoculation methods, meloidogyne spp. and different host plants for production of pasteuria penetrans. Tác giả Myoung-Rae Cho, D.W. Dickson, T.E. Hewlett. Nguồn Journal of Asia-Pacific Entomology, 2005.

 • Occurrence of pasteuria spp. associated with plant-parasitic nematodes in Korea. Tác giả Myoung Rae Cho, Myoung Soon Yiem, Heung Yong Jeon, Hye Rim Han, Hyung Hwan Kim, Seung Yong Na, Chun Keun Lim. Nguồn Journal of Asia-Pacific Entomology, 2005.

 • Influence of irrigation on the distribution and control of the nematode meloidogyne javanica by the biocontrol bacterium pasteuria penetrans in the field. Tác giả Kounbobr Roch Dabiré, Saliou Ndiaye, Jean-Luc Chotte, Sabine Fould and Mamadou Thiam Diop, et al. Nguồn Biology and Fertility of Soils, 2005

 • Soil texture and irrigation influence the transport and the development of Pasteuria penetrans, a bacterial parasite of root-knot nematodes. Tác giả K. Dabire, T. Mateille. Nguồn Soil Biology and Biochemistry, 2004.

 • The isolation of a single spore isolate of pasteuria penetrans and its pathogenicity on meloidogyne javanica. Tác giả Trotter, James R.; Darban, Daim Ali; Gowen, Simon R.; Bishop, Alistair; Pembroke, Barbara H. Nguồn Nematology, 2004.

 • Effect of spore inoculum and agricultural practices on the vertical distribution of the biocontrol plant-growth-promoting bacterium pasteuria penetrans and growth of meloidogyne incognita-infected tomato. Tác giả Miguel Talavera, Takayuki Mizukubo, Kenji Ito and Satoshi Aiba. Nguồn Biology and Fertility of Soils, 2002.

 • The polypeptide components of the parasporal fibres of pasteuria penetrans. Tác giả Alka Vaid, Alistair H. Bishop and Keith G. Davies. Nguồn World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2002.

 • Multisite survey of soil interactions with infestation of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) by pasteuria penetrans. Tác giả Thierry Mateille, David L Trudgill, Carmen Trivino, George Bala, Abdoussalam Sawadogo, Effie Vouyoukalou. Nguồn Soil Biology and Biochemistry, 2002.

 • New developments in the estimation of spores of pasteuria penetrans. Tác giả Kounbobr Roch Dabiré, Jean-Luc Chotte, Joel Fardoux and Thierry Mateille. Nguồn Biology and Fertility of Soils, 2001.

B. CÁN BỘ KHẢO SÁT: CN. Nguyễn Thị Lệ Thủy – Phòng Tư liệu

Xin thông báo kết quả khảo sát của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Trần Thị Thu Thủy

BM-CVKSTT-04 LBH:02 LSĐ:00 Ngày BH:01/08/2010 Trang /


: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc -> Nam%202012
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Nam%202012 -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
Sinh%20hoc -> KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
Sinh%20hoc -> "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
Nam%202012 -> “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
Sinh%20hoc -> Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương