Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”tải về 18.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.09.2016
Kích18.3 Kb.

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 271/CV-TTTT

V/v Thẩm định thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2000

Kính gởi:

- Phòng Quản Lý Khoa Học


   Sở Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường

-  Bà Diệp Thị Mỹ Hạnh

     Trung Tâm Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu "Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô” do Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên chủ trì và Bà Diệp Thị Mỹ Hạnh là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:       Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể:

1. Patent:

 • US05927005 Phytoremediation of heavy metals with creosote plants. Sử dụng loài thực vật creosote có khả năng tích lũy kim loại nặng từ môi trường.

 • US05785735 Phytoremediation of metals. Sử dụng loài thực vật có khả năng tích lũy kim loại từ môi trường.

 • US5364451 Phytoremediation of metals. Sử dụng loài thực vật có khả năng tích lũy kim loại từ môi trường.

2. Tài liệu:

 • Phytoremediation potential of Thlaspi caerulescens and Bladder Campion for zinc and cadmium contaminated soil. Khả năng sử dụng loài Thlaspi caerulescens and Bladder Campion cho việc tích lũy kẽm và chì từ môi trường đất (Brown, S.L., R.L. Chaney, J.S Angle, and A.J.M. Baker, 1994).

 • Using plants for the removal of toxic metals from the environment . Sử dụng thực vật có khả năng loại bỏ kim loại độc khỏi môi trường (Salt, David E., Michael Blaylock, Nanda P.B.A. Kumar, Vlatcheslav Dushenkov, Burt D. Ensley, Ilan Chet, and Ilya Raskin, 1995, Biotechnology, 13:468-475).

 • Plants that hyperaccumulate heavy metals. Loài thực vật tích lũy kim loại nặng (R.R. Brooks (ed.), 1998, CAB International Publishing (Oxford University Press))

 • Phytoremediation of metals. Sử dụng loài thực vật có khả năng tích lũy kim loại từ môi trường (Raskin, I., R.D. Smith and D.E. Salt. 1997. Curr. Opin. Biotechnol. 8(2):221-226).

 • Phytoremediation and mechanisms of metal accumulation in plants. Sử dụng loài thực vật có khả năng tích lũy kim loại và cơ chế tích lũy kim loại ở thực vật (Raskin, I, 1997, In P.T. Kostecki and E.J. Calabrese (eds.), 12th Annual Conference on Contaminated Soils - Analysis, Site Assessment, Fate, Environmental and Human Risk Assessment, Remediation and Regulation, October 20-23, 1997, Amherst, MA. Environmental Health Sciences Program, School of Public Health, University of Massachusetts, Amherst, MA).

 • Phytoremediation - using plants to clean up soils and waters contaminated with toxic metals. Sử dụng loài thực vật có khả năng tích lũy kim loại độc để làm sạch môi trường đất và nước (Raskin, I., P.B.A, Nanda Kumar, S. Dushenkov, M.J. Blaylock, and D. Salt, 1994, Emerging Technologies in Hazardous Waste Management VI, ACS Industrial & Engineering Chemistry Division Special Symposium, Volume I, September 19-21, 1994, Atlanta, GA).

 • Bioconcentration of heavy metals by plants. Tích lũy sinh học kim loại nặng bằng thực vật (Raskin, I., P.B.A. Nanda Kumar, S. Dushenkov, and D.E. Salt. 1994. Curr. Opinion Biotechnol. 5:285-290).

 • Phytoremediation of metals - Green and clean. Công nghệ sử dụng loài thực vật có khả năng hấp thu kim loại từ môi trường-Xanh và sạch (Raskin, I, 1997, IBC's Second Annual Conference on Phytoremediation, June 18 - 19, 1997, Seattle, WA. International Business Communications, Southborough, MA).

 • Nickel and zinc accumulation by species of Thlaspi L., Cochlearia L., and other genera of the Brassicaceae. Tích lũy nickel và kẽm bởi loài Thlaspi L., Cochlearia L.,và họ Brassicaceae (Reeves, R.D, 1988, Taxon, 37:309-318).

 • Phytoremediation of metals. Sử dụng loài thực vật có khả năng tích lũy kim loại từ môi trường (Salt DE, Baker AJM, 2000, Biotechnology 2nd Edition, Vol. 11B, Chapter 20, H-J Rehm, G Reed (eds.), Wiley-VCH, pp 386-397).

 • Mechanisms of metal hyperaccumulation in plants. Cơ chế tích lũy kim loại ở thực vật (Salt DE, Krämer U, 1999, Phytoremediation of toxic metals: Using plants to clean-up the environment, Burt D. Ensley and Ilya Raskin (eds.), Chapter 13, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA, pp 231-246).

 • Phytoremediation: A novel strategy for the removal of toxic metals from the environment using plants. Chiến lược mới: sử dụng thực vật cho việc loại bỏ kim loại độc khỏi môi trường (Salt DE, Blaylock M, Kumar Nanda PBA, Dushenkov V, Ensley BD, Chet I, Raskin I, 1995, Bio/Technology 13: 468-474).

 • Metal hyperaccumulation by plants: Our present knowledge of the ecophysiological phenomenon. Tích lũy kim loại bằng thực vật: kiến thức về hiện tượng sinh thái học địa lý tự nhiên (Baker, A.J.M, 1995, Interdisciplinary Plant Group (eds.), Will Plants Have a Role in Bioremediation?, Proceedings/Abstracts of the Fourteenth Annual Symposium, 1995, Current Topics in Plant Biochemistry, Physiology, and Molecular Biology, April 19-22, 1995, University of Missouri-Columbia).

 • The use of metal hyperaccumulator plants to clean up metal polluted soils: a four year feasibility study. Sử dụng thực vật tích lũy kim loại cho việc làm sạch đất bị nhiễm kim loại: tính khả thi của đề tài nghiên cứu trong bốn năm (McGrath, S.P, 1995, p. 126, Proceedings/Abstracts of the Fourteenth Annual Symposium, Current Topics in Plant Biochemistry, Physiology, and Molecular Biology - Will Plants Have a Role in Bioremediation?, April 19-22, 1995, Columbia, MO. Interdisciplinary Plant Group, University of Missouri, Columbia, MO).

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng.

                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                  
: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc -> nam%202000
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
nam%202000 -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
Sinh%20hoc -> KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
Sinh%20hoc -> "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
Sinh%20hoc -> “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương