Asian Construction Trades Association (acta)tải về 36.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích36.69 Kb.
Asian Construction Trades Association (ACTA)

A Brief on Various Requirements for Participation in

Bidding or Submitting Proposal (English Version)

In order to submit a bid or proposal to the City of Austin purchasing office or to a prime bidder who asks for sub’s participation, the subcontractor should have specific knowledge as briefly described below.


1. Be able to read and understand civil and architectural drawings or plans associated

with the project, such as:
 1. Site plans including topography map, project location, drainage, utility,

landscaping, and erosion and sedimentation control plans.

 1. Building, remodeling, or structure plans consisting of a plan view of the

structure, structural drawing, and schedules of building items (schedule refers

to information of a similar group of items such as doors, windows, or room

finishes)


 1. Mechanical plans presenting various mechanical systems; drawings generally

including a plan view of the system, elevations, and details for installation..

 1. Electrical drawings showing various electrical and communication

Systems; drawing generally including a plan view, system elevations and

details, and load calculations. 1. Plumbing plans providing plan view, schedules, and elevations and details of

the piping systems for the project.

 1. Nomenclature, types of lines, and commonly used symbols being key elements

for plan reading or drawing.

 1. Specification describing requirements accompanying the drawings; plans

providing general requirements, and requirements for different types of work

and materials.

2. Be able to estimate costs associated with all elements specified in the plans or

drawings of the project. Costs are generally associated with the following:
 1. Types of construction, residential, commercial, or industrial.

 2. Types of structure, masonry, concrete, steel, or wood frame structure (cost

data often available in building cost reference books).

 1. Various elements of the structure or building.

 2. Quantity of an individual element.

 3. Unit cost representing cost per labor; or quantity (length, area, or volume).

 4. Cost depending on unit cost, and types and quantities of materials.

 5. Evaluating overall costs of planning, construction, scheduling, and the

overhead expenses.

 1. Considering area modification factors and cost historical indices.

 2. Including costs of insurance, bonding, and work comp.

3 Be able to understand and response to a bid or proposal


(1) Reception of bid or proposal information through various means.

 1. Participation in pre-bid or proposal conference.

 2. Securing detailed information from purchasing office or a project officer.

 3. Reading plans in detail and evaluating cost for each element.

 4. Consideration of bidding requirements; costs, financial, and degree of

difficulty in submitting a bid

 1. Bidding or proposal submission before the deadline.

 2. Bidding as a prime, sub, or joint venture


亞裔營造商協會(Asian Construction Trades Association, ACTA)

競標或投標書應注意事項簡介 (Chinese Version)

以下所列為廠商向採購單位競標或投標時﹐或向主承包商申請成為次承包商

時所應注意的事項。
1. 必須能夠閱讀及瞭解與該工程有關之土木和建築等各類的繪圖﹐例如:
(1) 各種平面繪圖包括地勢圖﹐工程地點圖﹐排水圖﹐水電設施圖﹐

庭園設計圖﹐和降低土壤浸蝕與沉積的圖等。

(2) 建築﹐裝璜或結構繪圖中應包含有平面架構圖﹐結構圖﹐和各項

目建築的程序(該程序應含有各種類似項目的安裝﹐例如門﹐窗戶﹐

或房間的粉刷等)。

(3) 機械繪圖﹐包含各種機械系統﹔此類的繪圖通常包括該系統的平

面圖﹐正視圖和安裝的細節程序。

(4) 電氣繪圖包括各種電力和通訊系統﹔此類的繪圖通常包括該系統

的平面圖﹐正視圖和所有細節﹐以及電力附載的計算。

(5) 水管繪圖包括平面圖﹐安裝時間表﹐正視圖和水管線路的細節。

(6) 各類繪圖經常使用的各種名詞﹐線誌﹐和代號。

(7) 各類繪圖中所描述的要求及規格﹔平面圖中所提供的一般的要求

和各類工作的項目及物料的規格。
2. 必須能夠對各類繪圖以及計劃書中所有的項目做估價。通常估價的等?

與下列事項有關:
(1) 建築物的使用類別﹐例如居住用﹐商業用﹐或工業用。

(2) 建築物的建材類別﹐例如石造﹐水泥﹐鋼造﹐或木造結構(價格的

資料通常在一般建築價格參攷書中可尋得)。

(3) 建築物或構造中的各個部份或項目。

(4) 同一項目在不同數量的情況時。

(5) 勞工的單位價格﹐和按數量計價之項目的單位價格(數量可為長度﹐

面積﹐或體積)。


(6) 各種材料在不同種類和數量情況下的單位價格。

(7) 對計劃﹐營建﹐建築程序﹐和總經理費等所需之價格的評估。

(8) 考慮到因地區和時間等因素的不同所應做的調整。

(9) 估價時應包含保險費﹐保證金﹐和工人傷害補償金的費用。


3. 必須能夠瞭解競標或投標書的內容並對其做出回覆
(1) 經由多種方式得知競標或投標書的訊息。

(2) 參與競標或投標前的會議。

(3) 由採購單位或工程負責人處獲取有關工程詳細的訊息。

(4) 細讀所有的繪圖以及對每一項目做估價。


(5) 考慮採購單位對競標或投標的要求﹔包括價格﹐財務狀況﹐和競

標或投標的困難度等。

(6) 競標或投標書的截止日期。

(7) 參與競標的身份為主承包商﹐次承包商﹐或共同投資。


Asian Construction Trades Association (ACTA)

Hiệp Hội Xây Dựng và Mậu Dịch Á Châu

Sơ Lược về những Yêu cầu Kỹ thuật để Tham dự Đấu thầu hoặc Đệ nạp Đồ án

(Vietnamese Version)

Sau đây là những điều vắn tắt về những điều kiện kỹ thuật mà nhà thầu cần có khi muốn đệ nạp một dự thảo hay dự thầu cho văn phòng mãi dịch hay cho một nhà thầu chính:


1.- Phải có khả năng đọc và hiểu rõ các bản vẽ hay kế hoạch về công chánh hay kiến thúc liên quan đến dự án, ví dụ như:


 1. Các kế hoạch công trường bao gồm bản đồ địa hình, địa điểm dự án, hế thống thoát nước, điện nước gas, cảnh quang, và các kế hoạch kiểm soát xói lỡ và sự lắng đọng của các vật rắn.

 2. Các kế hoạch xây cất, tái tạo hoặc cấu trúc bao gồm phóng ảnh của kiến trúc, bản vẽ, và các chi tiết diễn trình về các hạng mục xây dựng (Chi tiết này ám chỉ các thông tin về những hạng mục cùng nhóm như cửa lớn, cửa sổ, hay vật dụng để hoàn tất các căn phòng)

 3. Các kế hoạch cơ học cho các hệ thống cơ học khác nhau; các bản vẽ bao gồm (plan view) của các hệ thống, cao độ, và các chi tiết để lắp ráp.

 4. Các bản vẽ về điện cho các mạng điện và thông tin; các bản vẽ này thông thường bao gồm một hoạ đồ chính (plan view), các mức độ (elevation) của hệ thống và chi tiết, v à các tính toán về điện tải.

 5. Các kế hoạch về hệ thống nuớc bao gốm họa đồ(plan view), phân trình, cấp độ (elevation), và các chi tiết về đường ống cho dự án

 6. Các thuật ngữ, các ký hiệu và các loại đường vạch thường được sử dụng trong các bản vẽ để chỉ những phần tử .

 7. Các chi tiết kỹ thuật nói về những nhu cầu thường được kèm theo trong các bản vẽ; các kế hoạch nói đến các nhu cầu tổng quát, và các nhu cầu cho những loại công việc và vật liệu khác nhau.

2. Phải có khả năng ước tính giá cả về các hạng mục được nêu ra trong các kế hoạch hay các bản vẽ của dự án. Các chi phí thường liên quan với các hạng mục như sau:
 1. Các loại kiến trúc: tư gia, doanh nghiệp hay kỹ nghệ.

 2. Các loại cấu trúc: hồ nề, kiên cố, sắt thép hay gỗ (giá cả có thể tìm thấy trong các scáh tham khảo về chi phí xây dựng)

 3. Các thành phần khác nhau của cấu trúc hay kiến trúc.

 4. Số lượng của những thành phần này.

 5. Giá đơn vị về nhân công; hay số lượng (tính theo đơn vị chiều dài, diện tích hay khối lương)

 6. Giá cả tuỳ thuộc vào giá đơn vị, hay thể loại và số lượng của vật liệu.

 7. Ước lượng một cách tổng quát các chi phí của việc thiết lập kế hoạch, xây dựng, qui trình, và các chi phí chung.

 8. Biết cân nhắc về các yếu tố cải biến và index giá biểu.

 9. Bao gồm các chi phí về bảo hiểm, công trái, và bồi hoàn lao động.

3 Có khả năng hiểu và đáp ứng lại với cuộc thầu và đê án:


(1) Nhận các thông tin về thầu qua các phương tiện khác nhau.

 1. Tham dự các cuộc thảo luận trước khi thầu.

 2. Giữ kín các thông tin chi tiết nhận được từ văn phòng thương vụ hay các viên chức liên quan đến dự án.

 3. Đọc các kế hoạch từng chi tiết và lượng tính chi phí cho mỗi thành phần.

 4. Cân nhắc các điều kiện thầu, giá cả, tài chánh, và các mức độ khó khăn trong khi dự thầu.

 5. Nộp đơn xin dự thầu hoặc dự thảo trước hạn kỳ ấn định.

 6. Tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu chính, nhà thầu phụ hay hợp tác.: doc
doc -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
doc -> Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương