Sè: 90/2003/Q§-ubtải về 0.62 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.62 Mb.
#110
  1   2   3   4   5

uû ban nh©n d©n

thµnh phè hµ néi

----o0o----

Sè: 90/2003/Q§-UB


céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-----o0o-----

Hµ néi, ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2003quyÕt ®Þnh cña uBND thµnh phè

VÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng theo Quy ho¹ch chi tiÕt


Khu §« thÞ míi CÇu GiÊy, tû lÖ 1/2000.

(§Þa ®iÓm: quËn CÇu GiÊy vµ huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi).

--------------------

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi

C¨n cø


  • LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n;

  • NghÞ ®Þnh sè 91/CP ngµy 17/8/1994 cña ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ qu¶n lý quy ho¹ch ®« thÞ;

  • QuyÕt ®Þnh sè 322/BXD/§T ngµy 28/12/1993 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc

  • QuyÕt ®Þnh sè 89/2003/Q§-UB, ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2003 cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè vÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch chi tiÕt Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi, tû lÖ 1/2000;ban hµnh quy ®Þnh lËp c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ;

  • XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc së Quy ho¹ch KiÕn tróc.

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy §iÒu lÖ Qu¶n lý X©y dùng theo Quy ho¹ch chi tiÕt Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, tû lÖ 1/2000 (§Þa ®iÓm: quËn CÇu GiÊy vµ huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi).

§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký.

§iÒu 3: Ch¸nh v¨n phßng H§ND vµ UBND Thµnh phè; Gi¸m ®èc c¸c Së: Quy ho¹ch KiÕn tróc; KÕ ho¹ch & §Çu t­; X©y dùng; Giao th«ng C«ng chÝnh; §Þa chÝnh Nhµ ®Êt; Chñ tÞch UBND quËn CÇu GiÊy; Chñ tÞch UBND huyÖn Tõ Liªm; Gi¸m ®èc; Thñ tr­ëng c¸c Së, Ban, Ngµnh; c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

N¬i nhËn:

T/m. uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ néi

Chñ tÞch


hoµng v¨n nghiªnuû ban nh©n d©n

thµnh phè hµ néi

----o0o----


céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

-----o0o-----

Hµ néi, ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2003®IÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng

Theo Quy ho¹ch chi tiÕt Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, tû lÖ 1/2000

(§Þa ®iÓm: quËn CÇu GiÊy vµ huyÖn Tõ Liªm, Hµ Néi).

--------------------

ch­¬ng I : quy ®Þnh chung
§iÒu 1: §iÒu lÖ nµy h­íng dÉn viÖc qu¶n lý x©y dùng, b¶o vÖ vµ sö dông c¸c c«ng tr×nh theo ®óng ®å ¸n Quy ho¹ch chi tiÕt Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy, quËn CÇu GiÊy Hµ Néi tû lÖ 1/2000 ®· ®­îc phª duyÖt.

§iÒu 2: Ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trong §iÒu lÖ nµy, viÖc qu¶n lý x©y dùng trong khu vùc quy ho¹ch cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan.

§iÒu 3: ViÖc ®iÒu chØnh, bæ sung hoÆc thay ®æi §iÒu lÖ nµy ph¶i ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®iÒu chØnh ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt ®­îc phª duyÖt.

§iÒu 4: Chñ tÞch UBND quËn CÇu GiÊy, Chñ tÞch UBND huyÖn Tõ Liªm, Gi¸m ®èc Së Quy ho¹ch KiÕn tróc, Gi¸m ®èc Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn chñ ®Çu t­ vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®Çu t­, x©y dùng theo ®óng quy ho¹ch ®­îc duyÖt; xö lý kÞp thêi c¸c tr­êng hîp x©y dùng sai quy ho¹ch theo thÈm quyÒn vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt.ch­¬ng ii : nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ

§iÒu 5: VÞ trÝ, ranh giíi vµ quy m«:

VÞ trÝ: Khu vùc quy ho¹ch n»m trong ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c ph­êng: Quan Hoa, DÞch Väng, Yªn Hoµ, Trung Hoµ - quËn CÇu GiÊy vµ c¸c x· Mü §×nh, MÔ Tr× - huyÖn Tõ Liªm, trong ®ã ®a phÇn n»m trong ®Þa phËn quËn CÇu GiÊy ( 210,65 ha, chiÕm 73,20 %).

Quy m«: DiÖn tÝch khu vùc lËp quy ho¹ch 287,79 ha.

D©n sè : kho¶ng 27.000 ng­êi.Ranh giíi:

- PhÝa B¾c gi¸p ®­êng CÇu GiÊy - Xu©n Thuû.

- PhÝa T©y vµ T©y Nam gi¸p ®­êng vµnh ®ai 3

- PhÝa §«ng vµ §«ng Nam gi¸p ®­êng liªn khu vùc dù kiÕn t¹i ph­êng DÞch Väng vµ gi¸p tuyÕn ®­êng ph©n khu vùc dù kiÕn t¹i ph­êng Yªn Hoµ.Quy m«: DiÖn tÝch khu vùc lËp quy ho¹ch 287,79 ha.

D©n sè : kho¶ng 27.000 ng­êi.§iÒu 6: Ph©n khu chøc n¨ng:

Toµn bé khu ®Êt quy ho¹ch cã tæng diÖn tÝch lµ 287,79 ha, ®­îc ph©n thµnh 6 khu chøc n¨ng sau:TT

Khu vùc

Ký hiÖu

DiÖn tÝch (ha)

Tû lÖ chiÕm ®Êt (%)

1

Nam ®­êng Xu©n Thuû

A

35,15

12,21

2

Nam ®­êng CÇu giÊy

B

24,00

8,34

3

Khu ®« thÞ DÞch Väng

C

19,00

6,60

4

Khu vùc ®­êng NguyÔn Phong S¾c

D

123,55

42,93

5

Khu vùc §«ng ®­êng vµnh ®ai 3

E

49,39

17,16

6

Khu vùc CV ®« thÞ

G

36,70

12,75
Tæng céng
287,79

100,00

§iÒu 7: C¬ cÊu sö dông ®Êt:

C¬ cÊu sö dông ®Èt trong toµn bé khu vùc quy ho¹ch quy ®Þnh trong b¶ng sau.TT

Lo¹i ®Êt

DiÖn tÝch (ha)

Tû lÖ chiÕm ®Êt (%)

Ghi chó

1

§Êt ë

68,67

23,86
1.1

§Êt ë hiÖn cã

37,701.2

§Êt ë dù kiÕn

30,97


Nhµ chung c­

15,96


Nhµ biÖt thù, nhµ cã v­ên

13,29


Nhµ liªn kÕ

1,722

Ký tóc x¸ sinh viªn

0,89

0,31
3

C«ng tr×nh c«ng céng

98,50

34,23
3.1

Tr­êng tiÓu häc, THCS, PTTH

7,72

2,68HiÖn cã

1,00


Dù kiÕn

6,723.2

Nhµ trÎ

1,59

0,55HiÖn cã

0,02


Dù kiÕn

1,573.3

C«ng céng, th­¬ng m¹i dÞch vô

18,16

6,31HiÖn cã

1,74


Dù kiÕn

16,423.4

C¬ quan, v¨n phßng, TMDV

71,03

24,68C¬ quan, v¨n phßng, TMDV hiÖn cã

5,55


C¬ quan, v¨n phßng, TMDV dù kiÕn

65,484

§Êt XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp

7,72

2,68
4.1

HiÖn cã

1,644.2

Côm c«ng nghiÖp CÇu GiÊy

6,085

C«ng viªn, v­ên d¹o, c©y xanh, di tÝch

42,70

14,84
6

§Êt h¹ tÇng kü thuËt

12,29

4,27
6.1

Nhµ m¸y n­íc Mai DÞch

2,866.2

Hµnh lang b¶o vÖ tuyÕn cÊp n­íc

0,486.3

Hµnh lang b¶o vÖ m­¬ng

2,816.4

Depo - B·i ®ç xe tËp trung

6,147

Giao th«ng ngoµi « ®Êt

57,02

19,81
7.1

Nót giao th«ng ®« thÞ

5,347.2

Giao th«ng ngoµi « ®Êt

51,68


Tæng céng

287,79

100,00
§iÒu 8 §Þnh h­íng ph¸t triÓn kh«ng gian:

8.1. §Þnh h­íng vÒ khu ë:

HiÖn t¹i d©n sè trong khu vùc lµ 10.000 ng­êi, khi thùc hiÖn quy ho¹ch d©n sè trong khu vùc quy ho¹ch vµo kho¶ng 27.000 ng­êi, h×nh thµnh trªn 3 ®¬n vÞ ë:

1) §¬n vÞ ë 1 bao gåm toµn bé khu vùc d©n c­ hiÖn cã t¹i phÝa Nam ®­êng Xu©n Thuû (khu vùc A) vµ mét phÇn d©n c­ t¹i phÝa T©y cña khu vùc ®­êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi (« ®Êt D2,D5,D10,D11,D17,D21). Sè d©n c­ dù kiÕn kho¶ng 10.000 ng­êi.

2) §¬n vÞ ë 2 gåm mét phÇn khu vùc d©n c­ hiÖn cã t¹i phÝa Nam ®­êng CÇu GiÊy (« ®Êt B1, B2, B3) vµ mét phÇn d©n c­ t¹i phÝa §«ng cña khu vùc ®­êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi (« ®Êt D3,D4,D6,D7,D12,D13,D18,D23). Sè d©n c­ dù kiÕn kho¶ng 7000 ng­êi.

3) §¬n vÞ ë 3 gåm phÇn cßn l¹i cña khu vùc d©n c­ hiÖn cã t¹i phÝa Nam ®­êng CÇu GiÊy (« ®Êt B4), d©n c­ trong khu ®« thÞ DÞch Väng vµ mét phÇn d©n c­ cña khu vùc ®­êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi (« ®Êt D31). Sè d©n c­ dù kiÕn kho¶ng 10.000 ng­êi.

- Mçi ®¬n vÞ ë ®Òu cã c¸c c«ng tr×nh c«ng céng dÞch vô cña ®¬n vÞ ë: Tr­êng tiÓu häc, trung häc c¬ së, th­¬ng m¹i dÞch vô, trô së Uû ban nh©n d©n ph­êng.

- §èi víi c¸c cong tr×nh nhµ ë chung c­ bè trÝ däc theo c¸c tuyÕn ®­êng chÝnh cña khu vùc ®­îc thiÕt kÕ tÇng d­íi dµnh cho c¸c dÞch vô c«ng céng, cöa hµng, chç ®ç xe… ®Ó phôc vô d©n c­, t¹o h×nh thøc kiÕn tróc hÊp dÉn cña khu vùc trung t©m ®« thÞ.

- Nhµ ë d¹ng lµng xãm hiÖn cã trong c¸c th«n Trung, th«n HËu ph¶i ®­îc chØnh trang cïng víi viÖc n©ng cÊp hÖ thèng h¹ tÇng x· héi vµ h¹ tÇng kü thuËt trong khu vùc.

- §èi víi khu vùc nhµ ë hiÖn cã däc theo tuyÕn ®­êng Xu©n Thuû - CÇu GiÊy, ®­êng vµnh ®ai vµ ®­êng liªn khu vùc sÏ ®­îc c¶i t¹o chØnh trang theo quy ho¹ch tõng trôc ®­êng.

- C¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi trong khu ë ®­îc bè trÝ cô thÓ nh­ sau:TT

Lo¹i c«ng tr×nh h¹ tÇng x· héi

DiÖn tÝch (ha)

VÞ trÝ t¹i « ®Êt

Ghi chó

1

Khu vùc ®¬n vÞ ë 1 (khu vùc th«n HËu vµ T©y ®­êng NguyÔn Phong S¾c)


1.1

Tr­êng tiÓu häc DÞch Väng

0,43

¤ ®Êt A2

HiÖn cã

1.2

Tr­êng TH c¬ s¬

0,65

¤ ®Êt A4

X©y dùng míi

1.3

Chî

0,23

¤ ®Êt D11

X©y dùng míi

1.4

UBND Ph­êng, tr¹m y tÕ

0,18

¤ ®Êt D11

X©y dùng míi

1.5

V­ên d¹o

0,27

¤ ®Êt D11

X©y dùng míi

2

Khu vùc ®¬n vÞ ë 2 (khu vùc th«n Trung vµ §«ng khu vùc ®­êng NguyÔn Phong S¾c)


2.1

Tr­êng tiÓu häc

0,54

¤ ®Êt D12

X©y dùng míi

2.2

Tr­êng tiÓu häc d©n lËp §oµn ThÞ §iÓm

0,57

¤ ®Êt B2

HiÖn cã

2.3

Tr­êng TH c¬ s¬

0,51

¤ ®Êt D13

X©y dùng míi

2.4

Chî, UBND Ph­êng, tr¹m y tÕ

0,66

¤ ®Êt D4

X©y dùng míi

2.5

V­ên d¹o

0,20

¤ ®Êt D7

X©y dùng míi

3

Khu vùc ®¬n vÞ ë 3 (khu vùc th«n Trung vµ khu ®« thÞ DÞch Väng)


3.1

Tr­êng tiÓu häc

0,77

¤ ®Êt C1

X©y dùng míi

3.2

Tr­êng TH c¬ së

0,88

¤ ®Êt C11

X©y dùng míi

3.3

Chî

0,45

¤ ®Êt C3

X©y dùng míi

3.4

Tr¹m y tÕ

0,20

¤ ®Êt C2

X©y dùng míi

3.5

UBND Ph­êng

0,24

¤ ®Êt D33

X©y dùng míi

3.6

V­ên d¹o

0,45

¤ ®Êt C2

X©y dùng míi

4

C¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c phôc vô cho c¶ khu vùc d©n c­ l©n cËn


4.1

Tr­êng phæ th«ng trung häc

3,34

¤ ®Êt D34

X©y dùng míi

4.2

Phßng kh¸m ®a khoa

0,50

¤ ®Êt E2

X©y dùng míi

4.3

Nhµ v¨n ho¸ thiÕu nhi

2,08

¤ ®Êt D30

X©y dùng míi

4.4

S©n, c«ng tr×nh thÓ thao : t¹i tr­êng phæ th«ng TH, c«ng viªn Yªn Hoµ vµ CV ®« thÞ
¤

D19, D34 vµ CV1X©y dùng míi

8.2. §Þnh h­íng vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ:

Khu vùc quy ho¹ch lµ khu trung t©m kinh tÕ, tËp trung c¸c ho¹t ®éng vÒ v¨n phßng, th­¬ng m¹i dÞch vô vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp s¹ch.

Tæng diÖn tÝch sµn lµm viÖc cña c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, v¨n phßng, th­¬ng m¹i, dÞch vô kho¶ng 2 triÖu m² sµn lµm viÖc, cung cÊp chç lµm viÖc cho kho¶ng 100.000 lao ®éng dÞch vô.

§Êt xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã diÖn tÝch 7,72 ha dµnh cho c«ng nghiÖp s¹ch, c«ng nghiÖp chÊt x¸m, kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng, kh«ng g©y tiÕng ån.8.3. §Þnh h­íng vÒ kiÕn tróc c¶nh quan:

  • Khu ®« thÞ míi CÇu GiÊy lµ n¬i tËp trung c¸c c«ng tr×nh cao tÇng mang diÖn m¹o cña mét trung t©m ®« thÞ hiÖn ®¹i.

  • T¹i trôc ®­êng NguyÔn Phong S¾c kÐo dµi, tõ ®­êng Xu©n Thuû ®Õn ®­êng liªn khu vùc, c¸c c«ng tr×nh hai bªn cã chiÒu cao 7 - 9 tÇng, ®iÓm cao nhÊt t¹i qu¶ng tr­êng trung t©m víi c¸c c«ng tr×nh cao 15 tÇng.

  • T¹i trôc ®­êng liªn khu vùc tõ ®­êng CÇu GiÊy ®Õn ®­êng vµnh ®ai 3, c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao 5 - 7 tÇng, cao dÇn tõ ®­êng CÇu GiÊy ®Õn ®­êng Vµnh ®ai 3.

  • T¹i trôc ®­êng vµnh ®ai 3, tõ ®­êng Xu©n Thuû ®Õn ®­êng vµnh ®ai 3, c¸c c«ng tr×nh hai bªn chñ yÕu bè trÝ trô së, v¨n phßng c¸c Tæng c«ng ty cã chiÒu cao 5 - 9 tÇng. Tæ chøc 3 khu cao tÇng lµm ®iÓm nhÊn kh«ng gian: Khu vùc giao c¾t ®­êng vµnh ®ai 3 víi ®­êng Xu©n Thuû, khu vùc giao c¾t víi ®­êng TrÇn Duy H­ng vµ khu vùc giao c¾t víi ®­êng liªn khu vùc. §iÓm giao víi ®­êng liªn khu vùc - h­íng chÝnh tõ Thµnh phè vµo khu liªn hîp thÓ thao quèc gia lµ ®iÓm cao nhÊt víi c¸c c«ng tr×nh cao 15 - 21 tÇng.

  • H×nh thµnh mét trôc kh«ng gian nèi liÒn c«ng viªn Yªn Hoµ víi khu ®« thÞ. Trôc kh«ng gian nµy g¾n kÕt c¸c c«ng tr×nh: C«ng viªn Yªn Hoµ - Trung t©m triÓn l·m Qu©n ®éi - C«ng viªn trung t©m Héi trî quèc gia. T¹i ®©y bè trÝ qu¶ng tr­êng réng, c¸c nèi ®i cã m¸i che phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp, lÔ héi. Ngoµi ra cßn cã c¸c trôc kh«ng gian phô, nèi c¸c khu chøc n¨ng cña khu ®« thÞ thµnh mét quÇn thÓ thèng nhÊt.tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương