SỞ khoa học và CÔng nghệtải về 15.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích15.33 Kb.

   SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 240./CV-TTTT

V/v Thẩm định thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng11 năm 2000

Kính gởi:

- Phòng Quản Lý Khoa Học


  Sở Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường

- Ông Phạm Văn Dư

- Bà Trần Thị Dung
    Trung Tâm Thông Tin Khoa Học & Công Nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu "Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn đối kháng trong phòng trừ sinh học bệnh khô vằn hại lúa" do Viện Nghiên Cứu Lúa Ðồng Bằng Sông Cửu Long chủ trì, ông Phạm Văn Dư và bà Trần Thị Dung là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:       Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể:

  • Screening of potential bacterial antagonists for control of sheath blight in rice and development of suitable bacterial formulations for effective application. Phân loại vi khuẩn đối kháng có khả năng kiểm soát bệnh khô vằn hại lúa và phát triển hệ thống vi khuẩn phù hợp để áp dụng có hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh khô vằn hại lúa.

  • Potential for biological control of rice sheath blight (ShB) disease with Phylloplane fungi. Khả năng kiểm soát bệnh khô vằn hại lúa bằng nấm Phylloplane (A. K. M. Shahjahan (1), M. C. Rush (1), D. E. Groth (2)).

  • PCR-based identification and characterization of Trichoderma Spp. for rice sheath blight disease management in the Philippines. Dựa trên kỹ thuật phản ứng chuỗi Polymerase (Polymerase Chain Reaction-PCR) để nhận biết và mô tả đặc điểm của loài Trichoderma Spp đối với việc kiểm soát bệnh khô vằn hại lúa ở Philippines (ICPP98 Paper Number 3.5.19).

  • Evaluation of antagonistic activity of some Trichoderma species on Rhizoctonia solani, causal agent of rice sheath blight. Ðánh giá hoạt động đối kháng của một số loài Trichoderma đối với nấm Rhizoctonia solani-tác nhân gây bệnh khô vằn hại lúa (ICPP98 Paper Number 5.2.57).

  • Use of Fungal antagonists and VA Mycorrhizal fungi for biocontrol of Rhizoctonia solani, the rice sheath blight pathogen. Sử dụng nấm đối kháng và nấm VA Mycorrhizal cho việc kiểm soát sinh học nấm Rhizoctonia solani-tác nhân gây bệnh khô vằn hại lúa (U.I. Baby and K. Manibhushanrao).

  • Identification of Phylloplane microorganisms in Louisiana rice and potential for biological control of rice diseases. Nhận biết một số vi sinh vật Phylloplane trên cây lúa Louisiana và khả năng kiểm soát sinh học bệnh trên cây lúa (Shahjahan, A. K. M. and M. C. Rush, 1996).

  • Efficacy of Trichoderma chitinases against Rhizoctonia solani, the rice sheath blight pathogen. Tính hiệu quả của chitinases Trichoderma trong việc phòng trừ nấm Rhizoctonia solani-tác nhân gây bệnh khô vằn hại lúa (J Krishnamurthy, R Samiyappan, P Vidhyasekaran, S Nakkeeran, E Rajeswari, J A J Raja and P Balasubramanian, Journal of Biosciences, Vol 24, No 2, March 1999).

  • Studies on mechanisms of biocontrol for rice sheath blight with antagonistic bacterium B-916. Nghiên cứu cơ chế kiểm soát sinh học bệnh khô vằn hại lúa của vi khuẩn đối kháng B-916 (Chen, Zhiyi, 1998, Nanjing Agricultural University, SB259.C455 1998).

  • PCR-based identification, characterization and enhancement of Trichoderma Harzianum Rifai and use of Penicillium oxalicum Currie and Thom to control sheath blight of rice. Dựa trên kỹ thuật phản ứng chuỗi Polymerase (Polymerase Chain Reaction-PCR) để nhận biết, mô tả đặc điểm, tăng cường khả năng của loài Trichoderma Harzianum Rifai và sử dụng Penicillium oxalicum Currie và Thom đối với việc kiểm soát bệnh khô vằn hại lúa (Cumagun, Christian Joseph r. 1998, Laguna, University of the Philippines at Los Bađos, SB259.C84.1998).

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng.

                                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                  
: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc -> nam%202000
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
Sinh%20hoc -> KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
Sinh%20hoc -> "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
Sinh%20hoc -> “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
nam%202000 -> Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương