HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơtải về 46.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích46.28 Kb.
#809

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11 /TB-HĐND-TT

Cần Thơ, ngày 10 tháng 7 năm 2013THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân

thành phố Cần Thơ, khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016

(Họp ngày 03, 04 và ngày 05 tháng 7 năm 2013)Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005, HĐND thành phố Cần Thơ khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ tám vào ngày 03, 04 và ngày 05 tháng 7 năm 2013.

Đại biểu về dự kỳ họp gồm có: 49/53 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ (phía Nam), Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ; Đoàn đại biểu Quốc hội, khóa XIII - đơn vị thành phố Cần Thơ (có 5/7 đại biểu); các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND tỉnh, thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ (10 đồng chí); đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Thành ủy Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng: Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND thành phố; đại diện Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Kỳ họp khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 03 tháng 7 năm 2013, tại Hội trường UBND thành phố. Sau khi thực hiện phần nghi thức, Chủ tọa kỳ họp thông qua chương trình kỳ họp với các nội dung sau:I. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI HỘI NGHỊ

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013 (có kèm dự thảo nghị quyết);

2. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013;

3. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Thường trực HĐND thành phố; Báo cáo giải quyết công việc giữa hai kỳ họp;

4. Thông báo về hoạt động của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ về việc tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND thành phố tại kỳ họp;

5. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VIII;

6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố;

7. Thông qua 14 Tờ trình (có kèm dự thảo nghị quyết) do Thường trực HĐND, UBND trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền về:

- (1) Tờ trình: Về cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thành ủy Cần Thơ.

- (2) Tờ trình: Thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ.

- (3) Tờ trình: Bổ sung Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 và Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số chức danh khác ở ấp, khu vực.

- (4) Tờ trình: Về đặt tên đường và đổi tên công trình công cộng.

- (5) Tờ trình: Bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí.

- (6) Tờ trình: Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

- (7) Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013.

- (8) Tờ trình: Về quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- (9) Tờ trình: Về thay thế Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố về số lượng, mức phụ cấp đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện ở phường, xã, thị trấn.

- (10) Tờ trình: Về quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- (11) Tờ trình: Về việc miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- (12) Tờ trình và giới thiệu người ứng cử chức danh Phó Trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- (13) Tờ trình và giới thiệu người ứng cử Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- (14) Tờ trình: Về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 tại kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016.

8. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách (07 báo cáo); Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội (06 báo cáo); Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế (09 báo cáo).

9. Ngoài ra, cơ quan tổ chức hội nghị còn gửi tài liệu cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận và đóng góp, bao gồm 13 báo cáo, trong đó: 05 báo cáo chuyên đề của UBND thành phố; 03 báo cáo của ngành tư pháp; 05 báo cáo hoạt động của HĐND, các Ban HĐND thành phố.II. THẢO LUẬN TỔ

Các đại biểu HĐND và đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận tổ sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri. Qua 90 lượt đại biểu phát biểu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện được những vấn đề bức xúc nhất, phản ánh được những tâm tư nguyện vọng của cử tri và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho các báo cáo và dự thảo nghị quyết.III. HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1. Tại kỳ họp, có 08 đại biểu gửi văn bản chất vấn UBND thành phố và 10 sở; có 23 đại biểu chất vấn (44 ý kiến) trực tiếp UBND thành phố và Giám đốc Sở đối với 04 nhóm vấn đề; có 03 giám đốc sở và đại diện UBND thành phố trả lời trực tiếp. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề đang bức xúc trong đời sống xã hội, như sau:- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời về thực trạng và giải pháp để tăng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn; giải pháp để giúp người nông dân sản xuất hàng hóa có lãi để người dân yên tâm đầu tư sản xuất; chất lượng nguồn nước sinh hoạt; giải pháp phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; giải pháp kiểm tra, xử lý hàng nông nghiệp giả, kém chất lượng;...

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải trả lời về việc giải tỏa nhà bán vé ở bến tàu du lịch - bến Ninh Kiều, di dời bến tàu khách ở bến Ninh Kiều, bến xe khách (đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi) và xây dựng bến xe khách liên tỉnh ở Khu đô thị Nam sông Cần Thơ; tình trạng một số cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng thì mố cầu bị lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, trách nhiệm của ngành giao thông trong việc tham gia, góp ý thiết kế; tiến độ thi công tuyến Quốc lộ 91, Đường tỉnh 922.

- Giám đốc Sở Xây dựng trả lời về công tác lập quy hoạch, thực hiện, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn; thực trạng và giải pháp xử lý các đồ án quy hoạch chậm triển khai, không khả thi; tình trạng và giải pháp xử lý các khu dân cư tự phát; về phân vùng quy hoạch cấp nước; về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân trong vùng quy hoạch;....

- Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống trả lời nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế trong quản lý điều hành của UBND thành phố trong 6 tháng đầu năm và giải pháp để khắc phục những hạn chế trong 6 tháng cuối năm; việc một số địa phương không phân bổ đúng tỷ lệ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương, trách nhiệm, giải pháp khắc phục vấn đề này; tình hình, tiến độ, chất lượng các công trình đăng ký chào mừng kỷ niệm 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; về quản lý nhà, đất công; chợ đêm Ninh Kiều; quy hoạch bãi đậu xe trung tâm thành phố; quản lý, khai thác lòng lề đường trong khu vực nội ô; về quy hoạch thương mại dịch vụ (lĩnh vực ăn uống); về giải pháp xử lý một số ki-ốt đường Nguyễn Văn Linh (đoạn đường 30 tháng 4 đến cầu Hưng Lợi).

2. Kỳ họp nhận được 19 cuộc gọi của cử tri ở 06 quận, huyện gọi điện đến, với tổng số 18 ý kiến, các ý kiến này được Chủ tọa thông báo và yêu cầu UBND thành phố, các ngành hữu quan trả lời ngay sau kỳ họp.

3. Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hữu Lợi đã đánh giá khái quát phiên chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện “lời hứa” của mình với bà con cử tri và đại biểu HĐND, những vấn đề bà con cử tri quan tâm phải được xử lý sớm, hiệu quả, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành.

4. Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Hùng Dũng phát biểu ý kiến giải trình với HĐND các vấn đề đại biểu và cử tri đặt ra; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện tốt nghị quyết của HĐND thành phố đề ra (có văn bản kèm theo).

IV. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Hội nghị lần lượt thông qua 15 nghị quyết1. Nghị quyết quy phạm pháp luật: (07 nghị quyết)

- (1) Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô;

- (2) Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của HĐND thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí;

- (3) Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

- (4) Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước;

- (5) Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về đặt tên đường và đổi tên công trình công cộng;


- (6) Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Công an viên ở ấp và Ấp đội trưởng, Khu vực trưởng quân sự;

- (7) Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về việc quy định một số chế độ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn;

2. Nghị quyết cá biệt: (08 nghị quyết)

- (1) Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2013 về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016;

- (2) Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2013 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016;

- (3) Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2013 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban kinh tế và ngân sách HĐND thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

- (4) Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2013;

- (5) Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của HĐND thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013;


- (6) Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 quy định một số nội dung ưu tiên đầu tư phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ;

- (7) Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của thành phố Cần Thơ;

- (8) Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu;

Sau cùng, ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ tám HĐND thành phố Cần Thơ, khóa VIII kết thúc vào lúc 16 giờ ngày 05 tháng 7 năm 2013.

Trên cơ sở thông báo này, các đại biểu HĐND thành phố phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp và phổ biến nội dung các Nghị quyết kỳ họp; đồng thời, động viên cử tri thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết của HĐND, pháp luật của Nhà nước và tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của HĐND trên địa bàn thành phố Cần Thơ./.TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ quận, huyện;

- TT Công báo, Chi cục VT - LT thành phố;

- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;- Lưu: VT,HĐ,250.

KT. CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)
Nguyễn Hoàng VânКаталог: file upload -> file -> van%20kien%20ky%20hop
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
file -> SỞ thông tin và truyềN thôNG
file -> Căn cứ Nghị quyết số 35/nq-cp ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
file -> SỞ NỘi vụ Số: 1372 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> HỘI ĐỒng nhân dâN
file -> Ubnd tp. CẦn thơ SỞ giao thông vận tảI
van%20kien%20ky%20hop -> TỔng cục thads cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam cục tha ds tp. CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
van%20kien%20ky%20hop -> VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơ

tải về 46.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương