HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơtải về 20.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích20.58 Kb.
#889

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /TB-HĐND-TT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 9 năm 2012
THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ năm (họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân

thành phố Cần Thơ, khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016

(Họp ngày 14 tháng 9 năm 2012)Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ năm (họp chuyên đề) vào ngày 14 tháng 9 năm 2012.

Đại biểu về dự kỳ họp gồm có: 48/54 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố Cần Thơ; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ; Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng thuộc Thành ủy Cần Thơ; các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố và Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực thuộc thành phố; Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Kỳ họp khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2012. Sau khi thực hiện phần nghi thức, Chủ tọa kỳ họp thông qua chương trình kỳ họp với các nội dung sau:

1. Thông qua các Tờ trình (có kèm dự thảo nghị quyết) của Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị:

- Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

- Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.

- Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngân sách;

- Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội;

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế.

3. Phân tổ thảo luận và tổng hợp ý kiến thảo luận tổ:

Đa số các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung của Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố; Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố; Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố sau khi được đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính giải trình làm rõ thêm một số vấn được đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận tổ, đại biểu thống nhất 100% thông qua.

4. Hội nghị lần lượt thông qua 04 nghị quyếtNghị quyết quy phạm pháp luật (02 nghị quyết)

- (1) Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- (2) Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Nghị quyết cá biệt (02 nghị quyết)

- (3) Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- (4) Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sau cùng, ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ năm (họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, khóa VIII kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 14 tháng 9 năm 2012./.


TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;

- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- UBND thành phố;

- UBMTTQVN thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố;

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ quận, huyện;

- Website Chính phủ;

- TT Công báo, Chi cục VT- LT thành phố;

- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP.Cần Thơ;

- Lưu: VT,HĐ,250.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Phạm Văn HiểuКаталог: file upload -> file -> van%20kien%20ky%20hop
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
file -> SỞ thông tin và truyềN thôNG
file -> Căn cứ Nghị quyết số 35/nq-cp ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
file -> SỞ NỘi vụ Số: 1372 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> HỘI ĐỒng nhân dâN
file -> Ubnd tp. CẦn thơ SỞ giao thông vận tảI
van%20kien%20ky%20hop -> TỔng cục thads cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam cục tha ds tp. CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
van%20kien%20ky%20hop -> VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơ

tải về 20.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương